Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 4 21-25
PL Artykul zawiera proponowany wybór układów biegowych i napędowych dla nowoczesnego krajowego autobusu szynowego. Przedstawiono w nim wytyczne projektowe dla tych ukladów, biorąc pod uwagę możliwości krajowego przemyslu w produkcji poszczególnych zespołów i ukladów oraz całych wyrobów. Artykul powstal[...]
EN The proposed selection of the ride and driving systems for the modern domestic railbus is included in this article. The designed guidelines for these systems taking into account the possibilities of the domestic industry in production of the particular sets, systems and the whole products are presen[...]
2
80%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 2 1-13
PL Wstępna analiza przyczyn niepokojąco szybkiego zużycia (z wyłuszczeniami) powierzchni tocznych kół monoblokowych zestawów kołowych lekkiego pojazdu szynowego serii SA 108 z hamulcami tarczowymi. Wykonano badania metalograficzne i wytrzymałościowe najbardziej zużytego wieńca, oraz dokonano analizy sp[...]
EN The preliminary analysis of the causes of alarmingly quickly wear (with shells) of the wheel treads of the monoblock wheelsets of the light rail vehicle of SA 108 series with the disk brakes. The metallographic and strength tests of the most worn rim were made, and the analysis of the way of the veh[...]
3
80%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 55-58
PL Praca poświęcona jest układom napędowym stosowanym w autobusach szynowych do ruchu regionalnego Zaprezentowano w nim schematycznie układy napędowe stosowane w autobusach szynowych krajowych i zagranicznych. Skoncentrowano się na układach napędowych prostych i tanich, które w przyszłości mogą mieć sz[...]
EN The article is sacrificed to drive systems used in the rail buses for regional communication. In the article have been presented schematic the drive systems used in domestic and foreign rail buses. Mainly have been described the simple and cheap drive systems, which in future will have the chance of[...]
4
80%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 5 23-30
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Wprowadzenie w życie postanowień uchwały o restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych pozwoliło samorządom uruchomić środki na zakup taboru przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych. Po pięcioletniej przerwie bramy krajowych wytwórni mogły wreszcie opuścić tak bardzo oczekiwane autobusy szyn[...]
6
80%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 106--110
PL W pracy omówiono podstawowe problemy związane z osiowaniem układów przeniesienia mocy pojazdów samochodów i autobusów oraz pojazdów szynowych. Zaproponowano rozwiązanie techniczne osiowego ustawienia źródła napędu i układu jego odbioru.
EN The study discusses basie problems connected with alignment of drive transmission systems of cars, buses and rail vehicles. It suggests a technical solution consisting of aligned setting of the prime mover and its reception system.
7
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Celem wszystkich prac konstrukcyjnych dotyczących współpracy zestawów kołowych z torem zarówno na liniach głównych - o długich odcinkach prostych z nielicznymi łukami o promieniach rzędu kilku kilometrów, umożliwiających jazdę z dużymi prędkościami, jak i na liniach krętych z licznymi łukami o małyc[...]
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1366-1371
PL W artykule omówiony został problem testowania szyby czołowej autobusu szynowego przeznaczonego do transportu szynowego ludzi w aglomeracjach miejskich oraz w kolejowym ruchu podmiejskim. Pojazdy te złożone są z kilku wagonów samojezdnych, które wykonują przejazdy na niewielkich odcinkach pomiędzy pr[...]
EN The article discussed the problem of testing the windscreen of the bus rail intended for rail transport people in urban areas and suburban railway traffic. These vehicles are composed of several self-propelled cars that perform rides on small distances between stops. Forehead bus is exposed to the i[...]
9
61%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 145--156
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny niezawodności autobusów szynowych, które stanowią podstawę oceny ich trwałości. Oceny dokonano na podstawie wybranych wskaźników i charakterystyk, do obliczenia których wykorzystano dane z przebiegu eksploatacji 8 jednoczłonowych autobusów szynowych wykonanych p[...]
EN In the paper, the results of dependability evaluation of railbuses are presented. These results are the basis for assessment of their durability. Selected indicators and characteristics are used to evaluate the dependability of railbuses. Information about the operation and maintenance has been obta[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 143--146, CD
PL Niskoemisyjny transport najczęściej kojarzy się z transportem szynowym. Ten rodzaj pojazdów ma wiele zalet - jest ekologiczny, relatywnie cichy i wydajny (może zabrać jednocześnie wielu pasażerów). Ponadto Unia Europejska coraz częściej zwraca uwagę na konieczność odbudowy transportu kolejowego, co [...]
EN The concept of low-emission transport is most commonly associated with rail transport. This type of vehicles have many advantages – they are ecological, relatively quiet and efficient (can transport multiple passengers simultaneously). In addition, the European Union is increasingly emphasizing the [...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 1/60 141--150
PL Wstępna analiza przyczyn niepokojącego zużycia – szybkiego i z wyłuszczeniami – powierzchni tocznych kół monoblokowych zestawów kół lekkiego pojazdu szynowego z hamulcami tarczowymi. Wykonano badania metalograficzne i wytrzymałościowe najbardziej zużytego wieńca. Przypuszczalnymi przyczynami były: z[...]
EN Excessive wear with spalling of wheel rim surface of a light regional motorcar is described in the paper. Metallographic tests as well as tensile and impulse strength tests of the most worn rim are made. Deffects were probably caused by defficiency of carbon and by lack of heat treatment of rim mate[...]
12
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 125--135
PL W pracy przedstawiono model prognostyczny zużycia oleju napędowego przez autobusy szynowe w trakcie ich efektywnego wykorzystania. Do utworzenia modelu wykorzystano wyniki pomiarów średniego zapotrzebowania na paliwo z trzech jednoczłonowych autobusów szynowych typu X (wyprodukowanych przez jednego [...]
EN In the article, the predictive model of diesel fuel consumption by rail buses is presented. To create the model, the results of measurements of the average fuel consumption of three single mode rail buses of type X (manufactured by the same producer) are used. The model can be a useful tool in the r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last