Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 9 72--74
PL Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe jest najbardziej powszechnym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zasobów przyrodniczych i jakości materiałów. Tym ważniejsze stawać się powinny o wiele prz[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL MEDCOM należy do światowej czołówki producentów urządzeń energoelektronicznych, ale wcale nie zamierza zwalniać tempa rozwoju. Polski producent właśnie przygotowuje się do uruchomienia nowego obiektu produkcyjno-szkoleniowego, rozwija dział badań i rozwoju, a w październiku uruchamia wspólnie z Pol[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 5 100--101
PL Rola samorządów w promowaniu efektywności energetycznej jest ogromna. Polega nie tylko na podejmowaniu startegicznych decyzji, dzięki którym można zaoszczędzić energię, generując zyski, ale też na informowaniu mieszkańców o korzyściach, jakie staną się ich udziałem.
4
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 90--91
PL Elektryfikacja taboru miejskiego rozpoczęła się w polskich miastach na dobre. Pasażerowie cieszą się udogodnieniami, cichą jazdą, a przede wszystkim czystszym powietrzem.
5
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 287--297
PL Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z wykorzystania pojazdów elektrycznych w zeroemisyjnym transporcie publicznym. Przedstawiono w nim wybrane dokumenty oraz akty prawne dotyczące wprowadzenia autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano korzyści środowiskow[...]
EN The aim of this article is to present issues related to use electric vehicles in zeroemission public transport. The first section shows documents and legal acts concerning the introduction of alternative drive buses in public transport. The article presents environmental benefits directly resulting [...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 4999--5006
PL W artykule omówiono prototyp autobusu AMZ Kutno o napędzie elektrycznym. Przedstawiono założenia do konstrukcji prototypu układu napędowego. Przeanalizowano i opisano kryteria doboru silnika. W rozważaniach uwzględniono aspekt doboru układu sterującego w aspekcie zakresu regulacji silnika oraz oczek[...]
EN The article discusses the prototype bus AMZ Kutno electrically driven. Presents guidelines for the construction of a prototype drive system. Analyzed and described the criteria for the selection of the engine. The discussion included the selection aspect of the control system in terms of the range o[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 3 5195--5204
PL W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności wprowadzenia do przewozów w miejskim transporcie zbiorowym autobusów z napędem elektrycznym, zgodną z zasadami analizy kosztów i korzyści, którą opracowano w ramach międzynarodowego projektu ERA-NET Electromobility+. Omówiony w artykule model może b[...]
EN The paper presents a method of economic efficiency evaluation for implementation of the buses with electric drive in public transport in accordance with the principles of cost-benefit analysis, which has been developed on the basis of the model formulated within the international ERA-NET project Ele[...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 3 5289--5296
PL Celem artykułu jest zweryfikowanie prawdziwości twierdzenia o bezemisyjności elektrycznych autobusów oraz twierdzenia wskazującego ten rodzaj napędu jako najbardziej przyjazny środowisku. Aby zrealizować ten cel w artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące emisji zanieczyszczeń wynikającyc[...]
EN The aim of this article is to verify the two statements: first one that electric buses are zero emission and second one that electric buses are the most environmentally friendly buses. To achieve this objective, the article presents the issues of emissions connected with the operation of electric an[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym arty[...]
EN The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market i[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lipcu 2015 r. Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie wprowadziły do eksploatacji pierwszych 10 autobusów elektrycznych. Mijający rok od tego wydarzenia pozwala na analizę dotychczasowych doświadczeń. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN In July, 2015, Municipal Bus Company in Warsaw (MZA Warszawa) have started exploitation of the first 10 electric buses. The passing year of this event allows the analysis of previous experiences. These issues are the subject of this paper.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 825--827
PL W związku z planowanym rozbudową ilościową parku autobusów elektrycznych w polskich miastach w z artykule omówione zostały cechy charakterystyczne zasobników energii na pojeździe typu autobus miejski, których istnienie ujawnia się podczas długotrwałej eksploatacji. Nałożenie na te cechy wpływu tempe[...]
EN In connection with the planned expansion of quantitative park electric buses in the Polish cities of the article discusses the characteristics of energy storage on the vehicle type city bus, whose existence is revealed during long-term use. Imposing these characteristics influence of temperature on [...]
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 52-54
PL Sprawność silnika asynchronicznego klatkowego. Estymacja współczynnika sprawności silnika asynchronicznego klatkowego. Analiza istotności funkcji aproksymującej. Możliwości zastosowania w autobusach elektrycznych.
EN The efficiency of asynchronous squirrel-cage motor. The estimation of squirrel-cage motor efficiency coefficient. The significance analysis of approximating function. The possibilities of application in electric buses.
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 26 września bieżącego roku w fabryce Volvo we Wrocławiu odbyła się prezentacja oferty w zakresie autobusów hybrydowych, elektrycznych hybrydowych oraz elektrycznych. Przedstawiono działania nakierowane na wspieranie rozwoju napędów alternatywnych dla układów tradycyjnych w autobusach, które doskonal[...]
EN On the 26th of September this year, at the Volvo factory in Wroclaw, was presentation of hybrids, electric-hybrid and electric buses. There have been presented support for the development of alternatives for conventional bus systems. However they are perfectly aligned to the Government’s Electromobi[...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 145--154
PL W Polsce, w Europie i na świecie wprowadzane są do eksploatacji autobusy elektryczne zasilane bateryjnie, które z czasem zastępować będą użytkowane obecnie autobusy z napędem konwencjonalnym, tj. wyposażone w silniki Diesla. Wdrożenie autobusów elektrycznych do obsługi linii komunikacyjnych na więks[...]
EN In Poland, Europe and worldwide battery electric buses are being implemented – these buses will progressively be replacing currently used conventional Diesel buses. Wide-scale implementation of electric buses to serve bus lines imply the necessity of taking a decision concerning assignment of electr[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Scharakteryzowano 2 rodzaje ładowarek - szybkie i wolne wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Artykuł zawiera także opis systemu fotowoltaicznego, u[...]
EN The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
17
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 37--38
PL Coraz więcej samorządów gminnych i komunalnych firm przewozowych decyduje się na zakup autobusów elektrycznych. Jaki zatem los czeka w najbliższych latach producentów pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi (np. dieslowskimi) i przewoźników, którzy je eksploatują? W artykule przeprowadzono analiz[...]
EN More and more municipal local governments and municipal transport companies decide to purchase electric buses. So what, in the nearest years, will be the fate of manufacturers of vehicles driven by combustion engines (e.g. diesel) and carriers, who operate them? The paper analyses effects, which wil[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 441--450
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym. Analiza wdrażania pojazdów niskoemisyjnych w transporcie publicznym przeprowadzona została na podstawie badań prowadzonych w Warszawie. Na podstawie wyników badań przedstawiono zasadno[...]
EN The article presents selected issues on the implementation of low-emission buses for public transport. Analysis of the implementation of low-emission buses in public transport was carried out on the basis of research carried out in Warsaw. Based on the results of research the legitimacy of implement[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zanieczyszczenie środowiska oraz obawa przed wyczerpaniem się zasobów paliwowych spowodowały podjęcie badań nad wykorzystaniem paliw alternatywnych. Coraz większe znaczenie mają pojazdy wykorzystujące energię elektryczną. Jednym z takich pojazdów jest autobus Solaris Urbino electric, który jest prze[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zanieczyszczenie środowiska oraz obawa przed wyczerpaniem się zasobów paliwowych spowodowały podjęcie badań nad wykorzystaniem paliw alternatywnych. Coraz większe znaczenie mają pojazdy wykorzystujące energię elektryczną. Jednym z takich pojazdów jest autobus Solaris Urbino electric, który jest prze[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last