Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 9 72--74
PL Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe jest najbardziej powszechnym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zasobów przyrodniczych i jakości materiałów. Tym ważniejsze stawać się powinny o wiele prz[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL MEDCOM należy do światowej czołówki producentów urządzeń energoelektronicznych, ale wcale nie zamierza zwalniać tempa rozwoju. Polski producent właśnie przygotowuje się do uruchomienia nowego obiektu produkcyjno-szkoleniowego, rozwija dział badań i rozwoju, a w październiku uruchamia wspólnie z Pol[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 5 100--101
PL Rola samorządów w promowaniu efektywności energetycznej jest ogromna. Polega nie tylko na podejmowaniu startegicznych decyzji, dzięki którym można zaoszczędzić energię, generując zyski, ale też na informowaniu mieszkańców o korzyściach, jakie staną się ich udziałem.
4
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 90--91
PL Elektryfikacja taboru miejskiego rozpoczęła się w polskich miastach na dobre. Pasażerowie cieszą się udogodnieniami, cichą jazdą, a przede wszystkim czystszym powietrzem.
5
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 287--297
PL Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z wykorzystania pojazdów elektrycznych w zeroemisyjnym transporcie publicznym. Przedstawiono w nim wybrane dokumenty oraz akty prawne dotyczące wprowadzenia autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano korzyści środowiskow[...]
EN The aim of this article is to present issues related to use electric vehicles in zeroemission public transport. The first section shows documents and legal acts concerning the introduction of alternative drive buses in public transport. The article presents environmental benefits directly resulting [...]
6
88%
Nowa Energia
2019 nr 3 57-59
PL W 2011 r. wraz z Barbarą Langer, Dyrektor MZK – uczestniczyliśmy w targach Transexpo w Kielcach. Został tam zaprezentowany po raz pierwszy autobus elektryczny. Nowinka, nie wiadomo czy się przyjmie? Ciekawe jak zareagują potencjalni nabywcy autobusów? Od tego czasu przyglądamy się rozwojowi pojazdów[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym arty[...]
EN The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market i[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lipcu 2015 r. Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie wprowadziły do eksploatacji pierwszych 10 autobusów elektrycznych. Mijający rok od tego wydarzenia pozwala na analizę dotychczasowych doświadczeń. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN In July, 2015, Municipal Bus Company in Warsaw (MZA Warszawa) have started exploitation of the first 10 electric buses. The passing year of this event allows the analysis of previous experiences. These issues are the subject of this paper.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 825--827
PL W związku z planowanym rozbudową ilościową parku autobusów elektrycznych w polskich miastach w z artykule omówione zostały cechy charakterystyczne zasobników energii na pojeździe typu autobus miejski, których istnienie ujawnia się podczas długotrwałej eksploatacji. Nałożenie na te cechy wpływu tempe[...]
EN In connection with the planned expansion of quantitative park electric buses in the Polish cities of the article discusses the characteristics of energy storage on the vehicle type city bus, whose existence is revealed during long-term use. Imposing these characteristics influence of temperature on [...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 52-54
PL Sprawność silnika asynchronicznego klatkowego. Estymacja współczynnika sprawności silnika asynchronicznego klatkowego. Analiza istotności funkcji aproksymującej. Możliwości zastosowania w autobusach elektrycznych.
EN The efficiency of asynchronous squirrel-cage motor. The estimation of squirrel-cage motor efficiency coefficient. The significance analysis of approximating function. The possibilities of application in electric buses.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 26 września bieżącego roku w fabryce Volvo we Wrocławiu odbyła się prezentacja oferty w zakresie autobusów hybrydowych, elektrycznych hybrydowych oraz elektrycznych. Przedstawiono działania nakierowane na wspieranie rozwoju napędów alternatywnych dla układów tradycyjnych w autobusach, które doskonal[...]
EN On the 26th of September this year, at the Volvo factory in Wroclaw, was presentation of hybrids, electric-hybrid and electric buses. There have been presented support for the development of alternatives for conventional bus systems. However they are perfectly aligned to the Government’s Electromobi[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Scharakteryzowano 2 rodzaje ładowarek - szybkie i wolne wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Artykuł zawiera także opis systemu fotowoltaicznego, u[...]
EN The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
14
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 37--38
PL Coraz więcej samorządów gminnych i komunalnych firm przewozowych decyduje się na zakup autobusów elektrycznych. Jaki zatem los czeka w najbliższych latach producentów pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi (np. dieslowskimi) i przewoźników, którzy je eksploatują? W artykule przeprowadzono analiz[...]
EN More and more municipal local governments and municipal transport companies decide to purchase electric buses. So what, in the nearest years, will be the fate of manufacturers of vehicles driven by combustion engines (e.g. diesel) and carriers, who operate them? The paper analyses effects, which wil[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zanieczyszczenie środowiska oraz obawa przed wyczerpaniem się zasobów paliwowych spowodowały podjęcie badań nad wykorzystaniem paliw alternatywnych. Coraz większe znaczenie mają pojazdy wykorzystujące energię elektryczną. Jednym z takich pojazdów jest autobus Solaris Urbino electric, który jest prze[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zanieczyszczenie środowiska oraz obawa przed wyczerpaniem się zasobów paliwowych spowodowały podjęcie badań nad wykorzystaniem paliw alternatywnych. Coraz większe znaczenie mają pojazdy wykorzystujące energię elektryczną. Jednym z takich pojazdów jest autobus Solaris Urbino electric, który jest prze[...]
17
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 6 24--27
PL Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym arty[...]
EN The increase in the electro mobility is a crucial factor for achieving the goals of European transport policy related to the development of the low-emission and resource-efficient transport system. eBus project taken on in June of this year should contribute to development of electric buses market i[...]
18
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 8--13
PL W artykule przeanalizowano rządowy projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce pod kątem szans i zagrożeń dla transportu publicznego, organizowanego przez samorządy gminne. Autor prześledził również możliwości wsparcia finansowego dla gmi[...]
EN The paper analyses the governmental bill of the Act on Electromobility And Alternative Fuels as well as the Plan of Electromobility Development in Poland in terms of opportunities and threats for the public transport organised by municipal local governments. The author has also followed possibilitie[...]
19
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 35--47
PL W artykule postawiono tezę, że stoimy w przededniu rewolucji w transporcie kołowym, polegającej na konwersji transportu opartego na silnikach spalinowych na transport oparty na silnikach elektrycznych. Przedstawiono wpływ rozwoju transportu publicznego opartego o napęd elektryczny na środowisko mias[...]
EN Article argues that we are the day before revolution in transport, involving the conversion of transport based on combustion engines for vehicles based on electric motors. Shows the impact of the development of public transport based on electric drive on the environment of cities, the dynamics of pu[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 182--185, CD
PL W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejowaniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji miejskich.
EN The article discusses the issue of the replacement of public bus buses into new generation buses, with the privilege of electric buses as the ones that offer the greatest potential for real reduction of pollutant emissions in urban agglomerations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last