Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  austenit szczątkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 121-123
PL Zastosowanie austenityzowania w obszarze międzykrytycznym (alfa+gamma) oraz powyżej temperatury Ac3 pozwoliło na uzyskanie zróżnicowanych struktur pod względem morfologii oraz zawartości austenitu szczątkowego (rys. 2). W próbie ściskania określono wpływ wielkości odkształcenia na zmianę zawartości [...]
EN The application of two kinds of austenitizing, intercritical (in the alpha+gamma range) or in the austenite range, resulted in different structures as regards their morphology and retained austenite content. Subsequently to the compression test the influence of the degree of deformation on retained [...]
2
86%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigation was carried out to examine the influence of temperature and times of austempering process on the maximum extend to which the ausferritic reaction can proceed and the carbon content in retained austenite. Specimens prepared from ductile cast iron were austenitised at 950°C for 60 mi[...]
3
86%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 11 599-601
PL Dla stali z efektem TRIP przyjmuje się graniczną zawartość węgla na 0,4 %, ponieważ zwiększenie jego udziału powoduje zbyt dużą stabilizację austenitu szczątkowego, uniemożliwiając jego przemianę w martenzyt, nawet przy bardzo dużych odkształceniach plastycznych. W pracy przedstawiono badania wstępn[...]
EN The limiting carbon content for steel with TRIP effect is defined for 0.4 %, because the increase of carbon content causes the higher stabilization of retained austenite. Such situation makes the transformation of retained austenite into martensite impossible, even for very high plastic deformation.[...]
4
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 659--661
PL Występujące w procesach ciągnienia wartości, jak i dynamika stanu naprężenia może powodować znaczne przyspieszenie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w drutach ze stali typu TRIP. W pracy przedstawiono badania dotyczące określenia ilości przeminionego austenitu szczątkowego w strukturze dr[...]
EN Both the magnitudes and dynamics of the stress state occurring in drawing processes may cause a considerable acceleration of the transformation of retained austenite to martensite in wires of TRIP-type steel. The paper presents an investigation to determine the amount of transformed retained austeni[...]
5
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 900--903
PL Odpowiednio dobrane parametry dwustopniowej obróbki cieplnej zapewniającej otrzymanie stali z efektem TRIP, mają decydujący wpływ na ilość uzyskanego W strukturze metastabilnego austenitu szczątkowego. Austenit szczątkowy jest tym składnikiem struktury, który decyduje o zachodzeniu efektu TRIP i bez[...]
EN The suitably selected parameters of two stage heat treatment process assured obtaining the steel with TRIP effect, have a decisive influence of quantity of metastable retained austenite in steel structure. The retained austenite is the component of the structure which determines the TRIP effect and d[...]
6
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu obróbki cieplnej walcówki otrzymanej z niskowęglowej stali o zawartości węgla 0,29 %, umożliwiające otrzymanie w strukturze końcowej 26 % austenitu szczątkowego zapewniającego efekt TRIP. Celem takiej obróbki było otrzymanie wielofazowej struktury ze zna[...]
EN The determination of optimal parameters the heat treatment process of low carbon steel, with 0.293 % carbon contents, made possible the obtaining in the final structure of steel the 17 % of retained austenite has been shown in the work. The aim such heat treatment process was obtaining the multiphas[...]
7
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono optymalne parametry procesu dwustopniowej obróbki cieplnej niskostopowej średniowęglowej stali, zapewniające uzyskanie w strukturze maksymalnej ilości austenitu szczątkowego, bezpośrednio odpowiedzialnego za wysokie własności plastyczne. Badaniom poddano walcówkę, która będzie stan[...]
EN The optimal parameters of two-stage heat treatment processes for medium-carbon steel wire rods guaranteed the maximal values of retained austenite has been determined in the work. The steel wire rod which will be use as initial material for manufacturing the drawn products which can be the alternati[...]
8
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This paper is an attempt of reviewing the outlooks about the favourable influence of retained austenite on fracture toughness of tool steels according to results of investigation concerning relations between tempering temperature, hardness, fraction of retained austenite and fracture toughn[...]
9
86%
Inżynieria Powierzchni
2009 Nr 2 93-96
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań optymalizujących obróbkę cieplną niskostopowych stali hartowanych bainitycznie pod kątem stabilności austenitu szczątkowego i odkształcalności. W badaniach wykorzystano stale: 35SG, 50HS, 50S2 oraz niestopową stal C45 o podobnej zawartości węgla. Wykonano p[...]
EN Research results of heat treatment of low-alloy austempered steels aimed to improve stability of retained austenite and deformability are presented. Following steels were used in experiments: 35SG, 50HS, 50S2 and C45 steel of similar carbon content without alloy addition. The tests of static compres[...]
10
86%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Omówiono wpływ warunków hartowania bainitycznego na właściwości mechaniczne i strukturę stali. Uzyskano połączenie takich cech znormalizowanych materiałów konstrukcyjnych, jak duża wytrzymałość i ciągliwość dzięki zastosowaniu m.in. niekonwencjonalnego austenityzowania w międzykrytycznym zakresie te[...]
EN The influence of austempering conditions on mechanical properties and steel microstructure has been discussed. Due to the application of, among others, unconventional austenitizing in the range of intercritical heating A(C1)-A(C3) a combination of high strength and ductility in standardized construc[...]
11
86%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 199--202
PL Handlowa stal chromowo-krzemowo-manganowa poddana została obróbce hartowania z przystankiem izotermicznym w różnej temperaturze: 310, 400 i 450°C. W wyniku obróbek wytworzono struktury zbudowane z bezwęglikowego bainitu oraz austenitu szczątkowego. Na podstawie badań dylatometrycznych oraz obserwacj[...]
EN Commercial chrome-silico-manganese alloy steel was submitted to an austempering processes with isothermal quenching at different temperature of: 310, 400, and 450°C. Treatments resulted in obtaining microstructure composed of the carbide-free bainite and retained austenite. Attempts to evaluate the [...]
12
86%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2729--2732
PL Zmiana stanu naprężenia jest jednym z czynników determinujących przemianę austenitu szczątkowego w martenzyt. Udowodniono, że w wyrobach z drutów o strukturze typu TRIP charakteryzującej się dużą zawartością austenitu szczątkowego, w wyniku obciążenia ich cyklicznymi, zmiennymi co do znaku naprężeni[...]
EN Change in the stress state is one of the factors that determined the transition of retained austenite to martensite. It has been proved that in products made from wires of a TRIP structure, which is characterized by a high retained austenite content, loading them with varying in sign cyclic stresses[...]
13
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This work contains a detailed description of the kinetics of phase transformations during tempering of hardened low alloy medium carbon steel. Moreover, the differences in hardness and microstructure of samples of the investigated steel in relationship to the heat treatment were evaluated. [...]
14
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W celu otrzymania walcówki o wielofazowej strukturze typu TRIP konieczne jest przeprowadzenie procesu dwustopniowej obróbki cieplnej, obejmującego wyżarzanie w zakresie austenityczno-ferrytycznym oraz wygrzewanie w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio przygotowana stal pozwala na uzyskanie p[...]
EN In order to obtain wire rod with multiphase structure of TRIP type it is necessary to carry out two stage heat treatment which contain austenitic ferritic annealing and soaking in bainitic transformation range. The suitably prepared steel allowed to obtain the TRIP effect during plastic deformation,[...]
15
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2019 Vol. 86, nr 12 370--377
PL W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania szybkiego, oporowego lub indukcyjnego nagrzewania, półwyrobów długich (walcówki i drutów) do temperatury austenityzowania podczas dwuetapowej obróbki cieplnej, mającej zapewnić w materiale strukturę typu TRIP. Wykazano, że taki sposób nagrzewania wsadu [...]
EN The work explores the possibility of using fast, resistance or induction heating, long blanks (wire rods and wires) up to the austenitizing temperature during two-stage heat treatment to provide TRIP type structure in the material. It has been shown that this method of heating the feedstock to a spe[...]
16
72%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 183-188
PL Austenit szczątkowy ma zasadniczy wpływ na własności mechaniczne, stąd prezentowane obliczenia mogą pomóc w projektowaniu mikrostruktury żeliwa ADI. W artykule porównano zmierzoną i oszacowaną zawartość austenitu szczątkowego w żeliwie ADI przy pomocy sieci neuronowej jako funkcji składu chemicznego[...]
EN The residual austenite is crucial to the mechanical properties and the present calculations can provide important information in the design of ADI. The paper presents an estimation of the amount of retained austenite by neural network in austempered ductile cast iron as a function of chemical compos[...]
17
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 620--622
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie istniejących technik trawienia do obserwacji mikrostruktury stali z efektem TRIP za pomocą mikroskopu optycznego. Badania wykonano dla średniowęglowej stali z efektem TRIP. Przeprowadzono obserwacje mikrostruktur otrzymanych w wyniku trawienia i oceniono najbardzi[...]
EN The usage of existing etching methods to observation of TRIP steel microstructure with use of optical microscope has been presented in the work. The investigations for medium carbon steel with TRIP effect has been done. The observations of microstructure obtained as a result of different etching met[...]
18
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 575--578
PL W pracy wyznaczono krzywe naprężenie-odkształcenie w próbie wieloetapowego odkształcania na gorąco w warunkach zbliżonych do walcowania blach taśmowych ze stali z podwyższoną zawartością Mn i Al oraz mikrododatkiem Nb. Dokonano charakterystyki uzyskanych mikrostruktur wielofazowych zawierających od [...]
EN Stress-strain curves were determined in the present study using the multi-step hot deformation under conditions similar to hot strip rolling of steels containing increased Mn and Al contents and Nb microaddition as well. The characterization of obtained multiphase microstructures containing from 14 [...]
19
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigation was carried out to examine the influence of temperature and times of austempering process on the maximum extend to which the bainite reaction can proceed and the carbon content in retained austenite. It should be noted that a small percentage change in the austenite carbon content [...]
20
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy dokonano analizy cech mikrostrukturalnych austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu 0,24C-1,5 Mn-0,9Si-0,4Al z mikrododatkami Nb i Ti po obróbce cieplno-plastycznej. Analizę morfologii, wielkości i rozmieszczenia austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej przeprowadzono z zastosowa[...]
EN The analysis of microstructural features of retained austenite in a 0.24C-1.5 Mn-0.9Si-0.4Al type multiphase steel with Nb and Ti microadditions after the hermomechanical processing was performed in the work. The analysis of the morphology, size and distribution of retained austenite in a ferritic m[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last