Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN Making improvements in the initiated quality management systems, companies of rubber industry concentrate their actions on not only quality of either goods or service but also work quality taken within the confines of basic and auxiliary processes including audit and post-audit actions. It turns out[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL Przedstawione opracowanie ma na celu pomoc auditorom w procesie badania auditowego, w zakresie stosowania i identyfikowania potrzeb w zakresie technik statystycznych, które mogą być pomocne w rozwoju, wdrażaniu, stosowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami norm ISO [...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 8 24-26
4
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule została przedstawiona propozycja metodyki LP-A przeprowadzania audytu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prezentowana metodyka była stosowana przez autorów w praktyce.
5
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule została przedstawiona propozycja zastosowania metod sieciowych do wyznaczania czasu realizacji audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego wykonywanego według metodyki LP-A oraz zostały przedyskutowane problemy występujące przy zbieraniu danych empirycznych.
6
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł prezentuje metodę administrowania dużym systemem raportowania dla potrzeb polskiego oddziału firmy Ruukki. Prezentowane rozwiązanie oparto na środowiskach MS SQL i VB, dla systemu generowania dynamicznych raportów za pomocą Crystal Reports. Głównym zadaniem oprogramowania jest kontrola upraw[...]
EN The paper presents method of administering large report management system realized for Polish division of Ruukki concern. This solution based on MS SQL Server and VB platforms. Dynamic reports generation is obtained due to Crystal Reports technology. Main task of this application is authorization co[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 76--78
PL Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że wdrażanie EMAS jest skomplikowane i kosztowne. W praktyce jednak okazuje się, że stopień trudności i koszty ustanowienia oraz utrzymania EMAS są porównywalne jak w przypadku normy ISO 14001.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 419-426
PL Nadzór korporacyjny to proces mający zapewnić, że podmiot gospodarczy jest zarządzany zgodnie z interesami akcjonariuszy. Ostatnie skandale finansowe, takie jak Enron, WorldCom czy Parmalat pokazują, że procesy te nie funkcjonują prawidłowo zaś informacje ujawniane przez spółki okazują się nierzetel[...]
EN Corporate governance is the process of supervision and control intended to ensure that the company's management acts in accordance with the interests of shareholders. The recent corporate scandals such as Enron, WorldCom or Parmalat shows that this process is not working efficiently and infomiation [...]
9
80%
Problemy Jakości
EN The article presents research results in the range of advantages and barriers of external audits as well as audits that implicate the improvement of clients' audits process, certificating units and audits of rubber industry companies led at the suppliers'. As the main client's audits advantages, ana[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 2 39-40
PL Otwarcie możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych UE m.in. przez samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne wiązało się z prawdziwym boomem w zakresie sporządzania wniosków o dotacje. Jednostki samorządu terytorialnego przy ubieganiu się o fundusze na różne typy przedsięwzięć przesz[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 62 47--60
PL W artykule przedstawiono formy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, jakie powinny być stosowane w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na zachowanie równowagi w przyrodzie. W publikacji wymieniono i scharakteryzowano rodzaje ocen, obszary kontroli oraz jednostki dokonujące przeglądu. Celem publikacji j[...]
EN The article presents the forms of internal and external control that should be used in companies focused on maintaining the balance of nature. The publication mentions and characterizes types of ratings, control areas and bodies performing inspection. The publication aims to demonstrate the need to [...]
12
80%
Problemy Jakości
13
80%
Czysta Energia
2017 Nr 11-12 38--42
14
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 9 2-5
PL Kontrola wewnętrzna to procedury operacyjne i procesy zapewniające osiąganie przez podmiot gospodarczy założonych celów. Za sprawną realizację zadań odpowiada system księgowo-ewidencyjny oraz organizacyjny (administracyjny). Skoordynowane działania na tych dwóch płaszczyznach powinny w założeniu zap[...]
15
80%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 6-7 44--47
PL Autorka, obejmująca stanowisko Głównego Audytora BRD w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opisuje, w jaki sposób przebiega procedura audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA.
16
70%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 22-23
PL Od 1 maja br. polskie firmy uzyskały alternatywną wobec certyfikacji na zgodność z normą międzynarodową ISO 14001 możliwość rejestracji w systemie EMAS. System ten, który funkcjonuje w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 1995 r., oparty jest obecnie na Rozporządzeniu 761/2001 Parlamentu i Rad[...]
17
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 3 16-25
PL W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi transportowe krajowe i międzynarodowe, co wpłynęło w sposób bezpośredni na rozwój komunikacji drogowej na świecie. Bardzo ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas eksploatacji tuneli, szczególnie w aspekcie zagrożenia poża[...]
EN In recent years the needs for home and international transport services have increased considerably which directly influenced development of road transportation in the World. A very important problem rests with the securing of safety during exploitation of tunnels, especially with regard to a fire h[...]
18
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 7 12-14
19
61%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W referacie zostaną omówione zagadnienia dotyczące procesu doskonalenia systemu jakości organizacji oraz rola i wpływ auditu na doskonalenie. Przybliżone zostaną definicje związane z auditem, jego etapami i rodzajami. Zostaną omówione zasady przeprowadzenia auditu, gromadzenia dowodów auditowych ora[...]
EN The paper shall discuss the matters regarding the process of improving the quality system of an organisation, as well as the role and impact od the audit o the improvement. Some definitions related to the audit, its stages and kinds are made familiar. The rules of audit execution, gathering the audi[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 155--166
PL Rozwój rynkowej gospodarki rynkowej sprawił, że nastąpił wzrost znaczenia działalności przedsiębiorstw i zapotrzebowania na informacje o ich funkcjonowaniu. Informacje przedstawiające faktyczny obraz sytuacji majątkowej i kapitałowej przeznaczone są dla osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz dla[...]
EN Market development of a market economy meant that there was a rise of business activity and demand for information about their functioning. The information of the actual picture of the property and capital are intended for business managers and external customers. This information should be reviewed[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last