Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audyt logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badan weryfikujących ocenę potrzeby zastosowania koncepcji audytu logistycznego dla przedsiębiorstw rolnych. Określono istotę koncepcji zarządzania logistycznego ze względu na specyfikę produkcji rolnej. Przedstawiono rodzaje i stan stosowania rozwiązań logistycznych [...]
EN The article presents the results of verification assessment of the need of application for the concept of audit logistics for agricultural enterprises. Defined the essence of the concept of logistics management due to the nature of agricultural production. Presents the types and status of logistics [...]
2
100%
Logistyka
2011 nr 6 71-71
3
100%
Logistyka
2004 nr 4 50-53
PL Podejmując się przedstawienia kilku przemyśleń na temat przesłanek audytu, już na samym wstępie należy wyjaśnić istotę omawianego zagadnienia. Przed rozpoczęciem rozważań nad jego złożoną isotą, pojawia się uzasadniona konieczność odniesienia się do fundamentalnego pytania, czym tak w istocie jest a[...]
4
80%
Logistyka
2012 nr 1 60--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu określenie roli audytu logistycznego w działalności przedsiębiorstw rolnych. Zaprezentowano również koncepcję modelu takiego audytu. Zaproponowana koncepcja poparta na istotnym znaczeniem audytu logistycznego potwierdziła konieczność stworze[...]
EN The article presents the results of tests aimed at determining the role of audit in the logistics of agricultural enterprises. Also presented the concept model of an audit. The proposed concept supported by the significant importance of the logistics audit confirmed the need for future practical app[...]
5
80%
Logistyka
2017 nr 4 35--35
PL Przyszłością kompletacji, jak i pozostałych procesów w magazynie, będzie pełna automatyzacja w postaci wykorzystania robotyki. Proces ten będzie następował stopniowo, równolegle z obniżaniem się kosztów wdrożenia zautomatyzowanego magazynu. Automatyzacja kompletna wymaga jednak pełnej standaryzacji [...]
6
80%
Logistyka
PL W artykule wykazano na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego, możliwość wykorzystania wyników płynących z rachunku kosztów działań (ABC - ang. Activity Based Costing) do zarządzania portfelem produktów firmy
7
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 421-433
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowi[...]
EN The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logis[...]
8
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 4 10-15
PL Artykuł przedstawia wyniki audytu podsystemu zamówień przeprowadzonego w przedsiębiorstwie usługowym. Podsystem zarządzania zamówieniami stanowi podstawowe narzędzie, za pomocą którego nabywca i sprzedawca przekazują sobie informacje związane z poszczególnymi zamówieniami. Efektywne zarządzanie zamó[...]
EN The article presents the results of the audit of order management subsystem carried out in the service company. Order Management Subsystem is a basic instrument through which the buyer and the seller shall provide each other information related to individual orders. To ensure effective order managem[...]
9
61%
Logistyka
2000 nr 6 34-35
PL Ostatnie lata to okres intensywnego wdrażania przez firmy norm związanych z podnoszeniem jakości produktów oraz z systemami zarządzannia jakością. Wśród wdrożeń dominują rozwiązania oparte na normach z serii ISO9000. Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej wprowadzają równolegle branżowe standardy [...]
10
61%
Logistyka
2015 nr 4 243--252
PL W artykule zaprezentowano przykład audytu logistycznego, pochodzący z własnej praktyki autora. Audyt wykonywany był w ramach studium przedprojektowego intensyfikacji systemu logistycznego firmy i dotyczył centrum dystrybucyjnego w branży elektronicznej. Identyfikacja, analiza i ocena dokonana w rama[...]
EN The paper presents the example of logistics audit, coming from author expert practice in engineering logistics. The logistic audit has been worked out as an part of predesigned study of logistics system intensification and respected the distribution center of electronic branch. The identification, a[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 107 5--22
PL Badania prowadzone były w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W publikacji omówiono metody badań ryzyka, analizę audytu logistycznego oraz sporządzania na tej podstawie rejestru ryzyka. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa dotyczące procesów logistycznych.
EN The research was conducted in a manufacturing company. This study has been enriched with the characteristics of risk-testing methods, analysis of the logistic audit and preparation of a risk register on this basis. The aim of the article was to draw attention to the dangers and dangers of logistic p[...]
12
50%
Logistyka
2007 nr 5 91-93
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last