Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmospheric pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 167-176
PL Przeprowadzono badania regionalnego rozkładu zanieczyszczeń organicznych w opadach atmosferycznych rejonu Sosnowca. Porównano zawartość ilościową zanieczyszczeń oraz ich skład chemiczny w okresie grzewczym i po jego zakończeniu. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie ilościowe zanieczyszczeń organicznych[...]
EN Investigation of the regional distribution of organic pollutants in the atmospheric precipitation was carried out in the Sosnowiec region. Quantitative content and chemical composition of organic substances sampled during the central heating season and after it were compared. It was found that the m[...]
2
88%
Mining Science
2016 Vol. 23 183--189
EN Poor air quality can pose severe risks to human health and can also influence negatively on the natural environment. Annaba suffers from air pollution due to the industrial activities occurring in the province including, electricity generation, waste incineration, chemistry and other small additiona[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań hydrochemicznych (odczynu pH oraz stężeń jonów siarczanowych i azotanowych) prowadzonych w latach 2002 - 2003 w dwóch zlewniach górskich położonych w Masywie Śnieżnika i Górach Bystrzyckich w Sudetach Wschodnich. Wyniki porównano z badaniami przeprowadzonymi na [...]
EN Paper presents results of hydrogeochemical investigations (pH, sulfate and nitrate ions) that was made between 2002 - 2003 in two mountainous river catchments located in Śnieżnik Massif and Bystrzyckie Mts. in East Sudety Mts. Results of our work were compared to older ones (from 80. and 90.). It al[...]
4
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Analizowano dla przemysłowego regionu Devnia, Bułgaria dane długoterminowego monitoringu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: S02, CO, H2S, O), całkowity pył zawieszony (TSP) i węglowodory niemetanowe (NMHC). Badano zmiany miesięczne i roczne tych zanieczyszczeń ich zachowanie się w różnych s[...]
EN The present study deals with long-term pollution monitoring data observation in the atmosphere of the industrial region of Devnia, Bulgaria. The species in consideration: S02, CO, H2S, 03, total suspended particles (TSP) and non-methane hydrocarbons (NMHC) are analysed with respect to their annual o[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 256 149-154
PL Niszczenie kamiennych elementów budowlanych uzależnione jest od wielu czynników, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Wśród tych ostatnich za jeden z najistotniejszych uznaje się wpływ zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia te powodują korozję skał, której produkty, m.in. sole rozpuszcz[...]
EN The deterioration of building stones is depends on natural! as well as anthropogenic factors. Within the last mentioned, the air pollution is considered as the most significant. Airborne pollutants may cause chemical corrosion of rocks. Its products, mainly water-soluble salts, are able, in turn, to[...]
6
63%
Journal of KONES
PL Artykuł poświęcony jest problemom związanym z zanieczyszczaniem atmosfery przez silniki okrętowe. Do niedawna najważniejszym problemem w budowie silników okrętowych było zmniejszenie zużycia paliwa oraz osiągnięcie ich dużej trwałości i niezawodności. W ostatnich latach pojawił się kolejny problem. [...]
EN This paper describes the issues of atmospheric pollution created by ship engines. Not long ago the most important issue of ship engine construction was to lower fuel consumption and achieve high durability and reliability. In the recent years another problem has risen. A ship engine must meet more a[...]
7
63%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 4 12-16
PL Modelowanie i prognozowanie procesów korozji atmosferycznej metali to jedne z działań wynikających z zastosowań monitoringu korozyjnego. W celu prognozowania wielkości zmian korozyjnych, zarówno metali jak i innych materiałów konstrukcyjnych, zastosowano równania wyrażające zależność ubytków korozyj[...]
EN The main purpose of corrosion monitoring is to model and predict the extent of atmospheric corrosion processes of metallic materials during service. For prediction of the size of corrosion changes of metals a mathematical relations are usually applied which combine corrosion rate of particular mater[...]
8
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 7 269-274
PL Przedstawiono charakterystykę pyłowych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu oraz skutków ich osadzania się na terenie Krakowa i Katowic. Określono skład pyłów zawieszonych o średnicy ziaren poniżej 10 žm, a szczególnie skład ilościowy i jakościowy frakcji rozpuszczalnej w wodzie. Badano efekt wizualn[...]
EN The characteristic of particulates present in polluted air on area of Cracow and Katowice is presented. The chemical composition of the coarse particulates in the range below 10 žm were defined, particularly quantitative and qualitative composition of the fraction solvable in water. The dynamics of [...]
9
63%
Elektro Info
2005 nr 12 58-59
10
63%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 6 1478--1503
EN The combination of magnetic and geochemical methods was used to determine the mineralogy, grain size and domain structure of magnetic particles in indoor dust collected in 195 sites in Warsaw, Poland. Data show an asymmetric distribution of magnetic susceptibility (χ) in the wide range of 20-1514 × [...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 468--473
PL W artykule omówiona została problematyka zanieczyszczenia atmosfery związkami toksycznymi emitowanymi przez statki, głównie przez okrętowe silniki tłokowe, stosowane powszechnie zarówno do napędu głównego statków jak i w elektrowniach statkowych. Zarówno rozwój transportu morskiego jak i troska o śr[...]
EN The paper discusses problems of air pollution by toxic compounds emitted by ships, mainly by marine piston engines, which are commonly used both for main propulsion of ships and in power plants ships. Both, the development of marine transport and care for the environmental caused that in the 90s of [...]
12
63%
Builder
2016 R.20, nr 10 90--93
PL Często spotykaną przyczyną uszkodzeń elementów budynków są sole rozpuszczalne w wodzie. Mogą być one pochodzenia naturalnego albo stanowić rezultat działalności człowieka. Do głównych źródeł soli występujących w elementach budynku zalicza się: zanieczyszczenia atmosferyczne, podłoże gruntowe, materi[...]
EN A common cause of building elements destruction are water soluble salts. They can have a natural or antropogenic origin. The most common sources of salts in building elements are: air pollution, subsoils, materials, the construction process, the use of the building, deicing salts, biological metabol[...]
13
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono główne źródła naturalne i antropogenne związków siarki, ich udział w paliwach naturalnych oraz emisję do aerosfery. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania związane z procesem utleniania fotochemicznego i katalitycznego w powietrzu atmosferycznym, a takie zachowanie się związków sia[...]
EN The main natural and anthropogenic sources of sulfur compounds, the proportion of these com-pounds in natural fuels and their emission to the aerosphere were presented. Particular attention was paid to conditions of photochemical and catalytic oxidation in the air, as well as the behavior of sulfur [...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 12 1246-1247
PL Praca zawiera analizę wpływu zanieczyszczeń (aerozoli) znajdujących się w atmosferze ziemskiej na rozkład promieniowania elektromagnetycznego w obszarze promieniowania ultrafioletowego.
EN This paper shows the analysis of effect of atmospheric pollution (aerosols) on distribution of electromagnetic radiation in ultraviolet range of spectrum.
15
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 10 1602--1605
PL Stwierdzono cykliczną zmienność średniego stężenia SO₂ w powietrzu miejskim w zależności od parametrów czasu. Pomiary prowadzono co 1 h przez 7 lat w wybranej stacji w Europie Środkowej. Zbudowany model regresji uwzględniający parametry cykliczności związane z porą dnia, tygodnia i roku w ok. 37,1% [...]
EN The data on SO₂ content in air in a large city located in south-eastern Poland measured in 1 h intervals in 2011–2017, were used for developing a math. model of the course of changes of this pollution. The model explained the periodicity in SO₂ conc. course.
16
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 9-10 13--18
PL W artykule przedstawiono ideę, wdrożenie do praktyki przemysłowej, rozwój oraz nowe możliwe kierunki zastosowania technologii reburningu - jednej z pierwotnych metod ograniczenia emisji tlenków azotu, powstających w procesach spalania. Z powodu dominującej roli Stanów Zjednoczonych i Japonii w badan[...]
EN This article contains the idea, implementation into practical use, development and new possible fields of applying of reburning technology - one of primary control technologies of reduction in emissions of nitrogen oxides from combustion processes. Because of dominate role of US and Japan into techn[...]
17
51%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2001 T. 6, z. 2 319-331
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań, których celem było uzyskanie informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu na obszarze Krakowa oraz porównanie wielkości imisji NO2 w różnych rejonach miasta. Pomiary średniodobowych stężeń dwutlenku azotu wykonywano metodą spektrof[...]
EN Results of the measurements of 24-hour nitrogen dioxide concentration in the area of Cracow have been presented in this article The aim of the research was to obtain information about nitrogen dioxide atmospheric pollution and to compare NO2 concentration in various parts of Cracow. The measurements[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1494--1497, CD
PL W artykule autorzy przedstawili teoretyczny aspekt zrównoważonego transportu i mobilności w miastach. Zaprezentowane zostały również Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz program Bezemisyjny transport publiczny, których jednym z głównych zadań jest: określenie korzyści związanych z upowszech[...]
EN In this paper the authors present theoretical aspects of sustainable transport and urban mobility. Also presented are the Electromobility Development Plan 2016-2025 and the Non-Emission Public Transport Program, whose task is to: identify the benefits of widespread use of electric vehicles in Poland[...]
19
51%
Proceedings of ECOpole
PL FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange) jest statystycznym modelem trajektorii typu Lagrange'a. Główne cechy modelu to duża rozdzielczość pozioma (5x5 km) i pionowa (33 warstwy) przy jednocześnie krótkim czasie wykonania obliczeń (ok. 30 minut). FRAME został pierwotnie opracowan[...]
EN FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange) is a statistical Lagrangian atmospheric transport model. It has high spatial (5 km x 5 km) and vertical resolution (33 layers). The model was developed in the Centre for Ecology and Hydrology (Edinburgh, U K) and has successfully been used[...]
20
38%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Celem pracy było wytypowanie procedury testu Salmonella, która pozwoliłaby wykrywać z dużą czułością obecność mutagennych zanieczyszczeń zaadsorbowanych na pyłach zawieszonych w powietrzu atmosferycznym aglomeracji miejskiej. Zwiększenie czułości testu jest niezwykle ważne, ponieważ w celu wykrycia [...]
EN The aim of this work was to select such a procedure of the Salmonella assay that would lead to a highly sensitive detection of mutagenic contaminants adsorbed on dust particles suspended in the atmospheric air within urban agglomerations. Increased sensitivity of the assay is extremely important, as[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last