Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmospheric corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 7 555--561
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o stalach trudnordzewiejących. Omówiono definicję stali trudnordzewiejących oraz ich składy chemiczne zamnieszczone w aktualnych Normach Europejskich. Zwrócono również uwagę, że spotykane czasami problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących mo[...]
EN The paper presents basic information about weathering steels. Definition of weathering steels and their chemical composition, according to European Standards, were also discussed. It was noted that sometimes encountered problems with the proper selection of weathering steels may result from misinter[...]
2
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 171--174, CD
PL W artykule przedstawiono narastanie w czasie defektów korozyjnych na belkach nośnych schodów stalowych, które znajdują się w konstrukcji kładki nad torami kolejowymi. Założono, że konstrukcja koroduje w atmosferze miejskiej oraz, dla porównania, w atmosferze morskiej i w atmosferze na terenie wiejsk[...]
EN In the article one presented the growth during corrosive defects on beams of bearing steel-stairs, which are found in the construction of the footbridge over railway tracks. One assumed that the construction corroded in the urban atmosphere and, for comparison, in the sea-atmosphere and in the atmos[...]
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 23 125--131
EN In this paper the authors present measurements of the zinc coating thickness performed on old corrugated steel culverts under railway in Sweden. The measurements were performed in the summer of 2015. The object of the study is to have an indication on how hot dip galvanized corrugated steel culverts[...]
5
100%
Dozór Techniczny
2003 z. 6 130--134
6
100%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 4 57--65
PL Na podstawie publikacji z ostatnich lat przedstawiono skład, właściwości i zastosowanie stali o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną. Opisano wpływ składników stopowych stali na szybkość korozji stali. Omówiono wpływ środowiska przemysłowego, wiejskiego i morskiego na szybkość powstawani[...]
EN A review of recent publications describing the composition, properties and application of steel with high resistance to atmospheric corrosion is presented. The effect of alloying elements on steel durability and properties of patina formed on the surface is described. A discussion on the impact of t[...]
7
84%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 3 80--85
PL Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją in[...]
EN Concepts of an assessment of corrosion losses in natural environment is briefly overviewed. Selected examples obtained by means of corrosion monitoring are presented. Their applications for prediction and imaging of the corrosion rate of materials in some areas of the country are described. The resu[...]
8
84%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 4 12-16
PL Modelowanie i prognozowanie procesów korozji atmosferycznej metali to jedne z działań wynikających z zastosowań monitoringu korozyjnego. W celu prognozowania wielkości zmian korozyjnych, zarówno metali jak i innych materiałów konstrukcyjnych, zastosowano równania wyrażające zależność ubytków korozyj[...]
EN The main purpose of corrosion monitoring is to model and predict the extent of atmospheric corrosion processes of metallic materials during service. For prediction of the size of corrosion changes of metals a mathematical relations are usually applied which combine corrosion rate of particular mater[...]
9
84%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 247-252
PL W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku wła[...]
EN Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of[...]
10
84%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 3 124-127
PL Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia i mikroenkapsulacji powierzchni ziaren nanokrystalicznego proszku typu MQP-B na korozyjne zachowanie wykonanych z niego magnesów w atmosferze mgły solnej. Mikroenkapsulacja cząstek z użyciem acetonowych roztworów termo- lub chemoutwardzalnej żyw[...]
EN Investigations under initial chemical etching and micro-encapsulation of MQP-B type powder on atmospheric corrosion behaviour of the final magnetic material have been carried out. It has been established that acetone solution of epoxy-resin satisfactory micro-encapsulates particles of nanocrystallin[...]
11
84%
Szkło i Ceramika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmierzających do znalezienia zależności między wiekiem szkła okiennego wystawionego na działanie czynników atmosferycznych a grubością utworzonej na jego powierzchni warstwy korozyjnej przy uwzględnieniu lokalnego stopnia zanieczyszczenia środowiska atmosferyczn[...]
EN In this article there are presented results of researches which purpose was to find the relationship between the age of the window glass exposed to the weather and thickness of corrosion film on its surface. Local degree of SO2 air pollution was taken into consideration. There was confirmed that the[...]
12
84%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 7 252-256
PL Zapobieganie zniszczeniom korozyjnym to szersze pojęcie niż ochrona przed korozją czy inżynieria korozyjna bowiem uwzględnia cały zespół czynników działających w celu zmniejszenia szkód korozyjnych a więc zarówno redukcję natężenia czynników korozyjnych np. zanieczyszczenia atmosfery ale również sto[...]
EN Preventing damage caused by corrosion is a much broader topic than that of corrosion protection or corrosion engineering as it embraces a whole group of factors involved in the reduction of corrosion damage which comprise both the reduction of the intensity of corrosion agents such as air pollution[...]
13
84%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W pracy scharakteryzowano odporność na korozję kwasową sześciu stopów żelaza zawierających dodatki od 0,007 do 1,03% wag. cyny. Stopy te uzyskano przez przetapianie w piecu Tammana czystego żelaza (99,98% Fe) z dodatkami spektralnie czystej cyny. Otrzymane wytopy poddano badaniom odporności na koroz[...]
EN The study characterizes the acid corrosion resistance of six iron alloys containing additions from 0.007 to 1.03 wt. % of tin. The alloys were obtained by way of remelting in a Tamman furnace made of pure iron (99.98% Fe) with additions of spectrally pure tin. The obtained melts underwent studies of[...]
14
84%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 10 320-323
PL Przedstawiono stan badań europejskich dotyczących problemu zanieczyszczania środowiska przez produkty korozji metali z wyszczególnieniem cynku. Zwrócono uwagę na zaznaczający się udział metali pochodzących z produktów korozji w zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Przeprowadzone w wielu krajach ba[...]
EN The results of European investigations concerning the issue of environmental pollution caused by products of corrosion, particularly those of zinc, were presented. Attention was drawn to an increasing share of metals derived from corrosion products in the pollution of surface water and soil. Researc[...]
15
84%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 10 258-263
PL Przedstawiono podstawy odporności korozyjnej cynku i omówiono czynniki wpływające na szybkość korozji atmosferycznej tego metalu. Wskazano związek pomiędzy zmianami stanu zanieczyszczeń powietrza i szybkością korozji atmosferycznej cynku. Przedstawiono uproszczony schemat działania ochronnego powłok[...]
EN Some remarks on the protective action of zinc coatings on steel Fundamentals for the corrosion resistance of zinc were presented and essential factors controlling the atmospheric corrosion of this metal were indicated. The relation between changes of air pollution and atmospheric corrosion rate of z[...]
16
84%
Inżynieria Powierzchni
2018 nr 3 44--49
PL W artykule omówiono wyniki badań realizowanych w projekcie „TANGO”, „Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn”. Celem projektu było m.in. opracowanie technologii azotowania antykorozyjnego części maszyn wykonanych ze stali 41C[...]
EN The article discusses the results of the research carried out in the TANGO project, "Innovative nitrided layers of a new generation with increased corrosion resistance produced on machine parts". The goal of the project was, among others, development of anti-corrosive nitriding technology of machine[...]
17
84%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 1 38--41
PL Omówiono wpływ korozji atmosferycznej na idealne pręty stalowe obciążone siłą ściskającą. Do analizy został przyjęty przekrój ceowy 35×40×4 i kątownik 30×30×4. W korodującym przekroju pręta ulega zmianie położenie środka ciężkości przekroju; określono mimośrody działania siły. Przedstawiono zmniejsz[...]
EN The paper discusses the influence of atmospheric corrosion on ideal steel bars loaded with compressive force. For the analysis, a C-section and an angle of C35×40×4 and L30×30×4. respectively were adopted. In the corroding cross-section of the bar the position of the center of gravity of the section[...]
18
67%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy porównano własności strukturalne, magnetyczne i korozyjne wysokokoercyjnych stopów Sm-Fe-N wytwarzanych wg trzech różnych technologii: mechanicznej syntezy (MA), długotrwałego mielenia (MM) i rozdrabniania przez nawodorowanie (HDDR). Dwie pierwsze technologie prowadzą do struktur drobnokryst[...]
EN The structural, magnetic and corrosion properties of high coercivity Sm-Fe-N type alloys manufactured by three different technological routes have been compared. The mechanical alloying (MA) and mechanical milling (MM) methods allow to obtain nanocrystalline (10-40nm) structures whereas the hydrogen[...]
19
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł prezentuje badania wpływu agresywnych atmosferycznych czynników korozyjnych na szybkość korozji metalowych materiałów konstrukcyjnych: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium. Badania prowadzone są na stacjach korozyjnych zgodnie z normami ISO. W wyniku 8-letnich ekspozycji określono główn[...]
EN The paper presents investigations of the effects of aggressive atmospheric corrosion agents on the progress of corrosion of metal structure materials: carbon steel, zinc, copper and aluminium. The tests were performed at the corrosion stations according standards: ISO 9223:1992, ISO 9224:1992, ISO 9[...]
20
67%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule podano główne czynniki narażeniowe powodujące korozje atmosferyczna. Określono wielkość korozji podstawowych (głównych) metali konstrukcyjnych oraz intensywność narażeń środowiskowych, występujących na terenie całego kraju, a w szczególności w otoczeniu elektrowni węglowych. Podano opraco[...]
EN The main environmental corrosive agents are given in article. The corrosion rate of the construction metals is evaluated. The methods of protection against atmospheric corrosion of steel and hot-dip galvanized steel are briefly discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last