Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmospheric air
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 370-375
PL W pierwszej części artykułu zawarto opis budowy skraplaczy chłodzonych powietrzem. Przedstawiono stosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiały oraz podano typowe dla tych aparatów parametry konstrukcyjne i cieplno-przepływowe. Przedstawiono zależności służące do przeprowadzenia obliczeń cieplnych [...]
EN The design of air-cooled condenser is described. Technology materials and typical parameters are presented. Methods of thermal calculations of such heat exchangers are given. The example of heat capacity calculation for given heat exchanger is attached. The second part of paper will deal with liquid[...]
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 9 385-389
PL Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. Tematem artykułu jest eksploatacja filtrów stosowanych do oczyszczania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawiono w niej ich podstawowe parametry użytkowe, a są to: skuteczność filtracji, nominaln[...]
EN This is the next paper dealing with the problem of air cleaning. The topic is the maintenance of air cleaning filters installed in air conditioning and ventilating systems. Their basic parameters, such as efficiency, nomine air flow, initial and final pressure drop are defined The fresh air primary[...]
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2007 Vol. 41 nr 5 147-153
PL W pracy zebrano, uporządkowano i omówiono aktualne przepisy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego dotyczące jakości powietrza atmosferycznego oraz udostępniania informacji związanych z powietrzem atmosferycznym. Omówiono również aspekty organizacyjne związane z udostępnianiem tych informacji.
EN The existing international, EU and national regulations on the quality of the atmospheric air as well as regulations on the access to information concerning the atmospheric air have been collected, systematised and discussed. Organisational aspects related to making this information accessible have [...]
4
100%
Nukleonika
EN The main goal of this work was to find correlation between the concentrations of radionuclides in outdoor air and the meteorological conditions like: air temperature, atmospheric pressure, wind velocity and amount of precipitation. Because the sampling period of radionuclides concentrations in air w[...]
5
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 904--923
EN Most processes of sewage treatment contribute to the emission of microorganisms to the air, and this most frequently takes place during an intensive flow or processes of aeration. The aim of this study was to assess the effect of individual devices of the sewage treatment plant on the degree of micr[...]
6
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W poprzedniej części artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego r rodła energii chłodniczej - wieże chłodnicze, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowane systemy chłodniczo odsalające. W niniejszej części zaprezentowan[...]
EN In the previous part of this article the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energy- cooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems was presented. In this part of the paper the results of simula[...]
7
75%
Problemy Ekologii
PL Celem prowadzonych badań była analiza zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego na terenach o różnym nasileniu antropopresji, obejmujących aglomerację miejską i jej okolice. Materiałem badań było powietrze atmosferyczne miasta Lublina i jego okolic. Wytypowane stanowiska badawcze miały związ[...]
EN Atmospheric air pollution with dust in the urban agglomeration of Lublin and its surroundings. The conducted research was aimed at analyzing the dust pollutants of the atmospheric air in areas under different anthropopressure including an urban agglomeration and its surroundings. The material for st[...]
8
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej - wieże chłodnicze, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowane systemy chłodniczo odsalające. W następnej części zaprezentowane zostaną wyniki anal[...]
EN The paper presents the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energy- cooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems. In the next part of following paper the results of simulation showing the energ[...]
9
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 1 32--37
PL W poprzednich częściach artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej w wybranych technologiach - wież chłodniczych, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowanych systemów chłodniczo-odsalających.[...]
EN In the previous parts of this article the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energy in cooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems was presented. In this part of the paper the results of sim[...]
10
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy przedstawiono długookresowe trendy stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza w latach 1990-2005, wraz z oceną tych zmian. Zakres omawianych zanieczyszczeń powietrza dotyczy wartości stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i ozonu, uzyskanych z pomiarów w stacji pomia[...]
EN The paper presents long-term changes in the concentration of the main air pollutants in the period of 1990-2005. Measurements of air pollutant concentrations were carried out at a monitoring station in Katowice-Załęże (Silesia Region, Poland) operated by the Institute for Ecology of Industrial Areas[...]
11
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Badaniami objęto powietrze atmosferyczne w Krakowie-Nowej Hucie. Przedstawione wyniki wskazują na znaczną koncentrację zarodników grzybów w powietrzu zwłaszcza w okresie lata - 9703,6 komórek/m3. Najczęściej są reprezentowane grzyby z następujących rodzajów: Pencillium, Alternaria i Aspergillus. Zan[...]
EN The examinations covered the atmospheric air at Nowa Huta in Cracow. The results presented indicate a considerable concentration of fungi spores in the air, especially in the summer season - 9703,6 cells/m3. In the air the fungi from the genus of Cladosporium were most often represented with the max[...]
12
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 6-7 248--253
PL W części wstępnej autor przypomina podstawowe pojęcia związane z opisem zawartości wody w powietrzu. Przybliża mechanizm transportu wilgoci w materiałach o strukturze kapilarno-porowatej. Omawia warunki kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej oraz w jej wnętrzu na drodze kondensa[...]
EN The basic parameters dealing with water content in the air are pointed first. The mechanism of water transport in porous materials is described. The conditions for water condensation on the surface and inside a wall are formulated and consequences of these effects are given. The important role of ef[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1302--1317
EN The study presents measurement results of the concentration of total gaseous mercury (TGM) in the atmospheric air of 2010–2011 coming from the only measurement station in the Mazovia Province, the Granica-KPN station (λE 20°27'20" φN 52°◦17'09.088"). A series of measurement results of mercury concen[...]
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2015 nr 1-2 18--26
PL W artykule omówiono proces resublimacji wilgoci i możliwości teoretyczne jego wykorzystania jako dolnego źródła ciepła w transformatorach ciepła. Przedstawiono wyniki eksploatacji takiego transformatora wykorzystującego jako dolne źródło ciepła, ciepło przemiany fazowej pary wodnej zawartej w powiet[...]
EN The article discusses the process resublimacji moisture and theoretical possibilities of its use as a heat source in the heat transformers. We present the results of operation of such a transformer using as a heat source, latent heat of water vapor contained in the atmospheric air. The prototype dev[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 198-201
PL W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu drogowego w Koszalinie, jego natężenie oraz główne kierunki ruchu tranzytowego. Na tle ilości pojazdów przemieszczających się przez miasto w którym brak obwodnicy określono wpływ tych potoków transportowych na stan zapylenia powietrza atmosferycznego.
EN This paper presents the characteristics of the traffic in Koszalin, the intensity and the focus of transit traffic. Against the background of the number of vehicles moving through the city without circular road, the effect of these transport streams on state of atmospheric air dustiness is determine[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 26-34
PL Zbiornik retencyjny Gołuchów (powierzchnia 51,5 ha, pojemność max. 1,385 mln m3) w zlewni rzeki Ciemnej (Trzemnej) będącej lewobrzeżnym dopływem Prosny, przyczynia się do wyrównywania temperatury poprzez zmniejszenie amplitudy temperatur skrajnych i przez opóźnianie zmian temperatury powietrza w oto[...]
17
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 5 26--28
18
63%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 6 255-258
PL Przeprowadzono mikrobiologiczne badania bioaerozolu na terenie stawu osadowego SOE, w którym nagromadzone zostały szlamy solankowe, osady po neutralizacji ścieków z produkcji epichlorohydryny przez Zakłady Chemiczne ZACHEM. Teren ten poddano rekultywacji, wykorzystując to tego celu kompozyt, wytworz[...]
EN Microbiological analyses of bioaerosol were carried out at the sedimentation pond SOE, in which brine deposits and neutralization sludge from epichlorohydrin production wastes of the Chemical Works ZACHEM were gathered. The land was subjected to reclamation treatment by means of bringing in composit[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 2 111-114
20
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy jakościowej i ilościowej bakterii zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonej atmosfery miejskiej w Gliwicach. Próbki obecnych w powietrzu bakterii były pobierane przy pomocy 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena (o średnicach odcięcia na poszcze[...]
EN The aim of this work is to present the results of qualitative and quantitative analysis of airborne bacteria in the polluted urban atmosphere in Gliwice. The samples of airborne bacteria were collected using 6-stage Andersen cascade impactor (with aerodynamic cutoff diameters 7.0; 4.7; 3.3; 2.1; 1.1[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last