Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmosfera wybuchowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2003 nr 2 75-82
PL W artykule przedstawiono strukturę i podstawowe charakterystyki metrologiczne anemometrów: laserowego-konwencjonalnego (typowego dopplerowskiego i interferencyjnego) oraz światłowodowego, opracowanych w Laboratorium Techniki Laserowej GIG. Na podstawie warunków geometrycznych prowadzenia skupionych [...]
EN The paper presents the structure and principal metrological characteristics of laser anemometers-conventional (typical Doppler and interference ones) and fibre-optic anemometer developed by me Central Mining Institute' Laser Technology Laboratory. On a basis of geometrical conditions of focused lase[...]
2
100%
Chemik
PL W artykule przedstawiono metodę przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Dokument jest wymagany dyrektywą ATEX 137 i rozporządzeniem Ministra Gospodarki implementującym tę dyrektywę do prawa polskiego. Zaproponowano trzyczęściową strukturę DZPW: cz. 1. "Informacje ogólne" zawier[...]
EN This paper presents a method of preparing an explosion protection document (EPD). This document is required by directive ATEX 137 and the decree of the Minister of Economy implementing this directive into Polish law. A three-part structure of the EPD is proposed: part 1 "General information", which [...]
3
88%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 4 18--21
PL Strefą zagrożenia wybuchem są obszary, w których występują gazy, opary, mgły czy pyły.Tworzą one z powietrzem mieszaninę, która staje się atmosferą wybuchową. Obszary te są potencjalnie niebezpieczne dla ludzi oraz wszelkich urządzeń pracujących w zakładzie. Dlatego też w strefach zagrożenia należy [...]
4
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 2 51-61
PL Sprawdzenie poprawności konstrukcji i wykonania osłony ognioszczelnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 94/9/WE oraz normach zharmonizowanych wymaga przeprowadzenia próby/sprawdzenia zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu z wnętrza osłony ognioszczelnej do otaczającej ją atmosfer[...]
EN To check design and construction correctness of flameproof enclosure the relevant tests should be done in accordance of 94/9/EC directive and harmonized standards requirements. The basic is test for non-transmission of an internal ignition to surrounding atmosphere. The common method, to confirm the[...]
5
75%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 4 237--240
PL W artykule omówiono wymagania jakie powinna spełniać odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych. Przytoczono aktualne kryteria ochrony przed elektrycznością statyczną dotyczące: ubrań, rękawic oraz obuwia, stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz w przemyśle elektronicznym. Podan[...]
EN This paper presents requirements of antistatic protective garments and gives the current criteria of protection against static electricity for: clothes, gloves and shoes used in explosive atmospheres and in the electronics industry. Test methods of finished products and materials used for antistatic[...]
6
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W układach monitorowania maszyn i inteligentnych budynków coraz częściej stosowane są czujniki z „autozasilaniem”. Wykorzystują one zjawiska fizyczne, takie jak: różnica temperatury, drgania lub generowanie światła do transformacji i wytwarzania energii zasilającej czujniki (ang. energy harvesting -[...]
EN At present sensors with “auto-supply” system are more and more often found on the market, especially in monitoring of machines and intelligent buildings. They use physical phenomena such as: temperature difference, vibrations or light for “energy harvesting” to supply the sensor. Initial analysis of[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Produkty przeznaczone na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać zasadnicze wymagania wszystkich odnoszących się do nich dyrektyw Nowego oraz Globalnego Podejścia (w tym dyrektywy ATEX 95). Za identyfikację dyrektyw odnoszących się do danego produktu odpowiedzialny jest producent (lub upoważniony prz[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1640--1646
PL Bazy paliw stwarzają szczególne zagrożenia związane głównie z możliwością powstania atmosfery wybuchowej. Oprócz typowych zagrożeń, występujących w innych gałęziach przemysłu, w miejscu gdzie składowane są paliwa istnieje potencjalna możliwość nagromadzenia par paliw, i w związku z tym ich niekontro[...]
EN Fuel depots pose particular risks associated primarily with the possibility of formation of explosive atmospheres. Apart from the usual risks occurring in other industries, where the fuel is stored, there is potential for accumulation of fuel vapor, and therefore the uncontrolled penetration into th[...]
9
75%
Maszyny Górnicze
PL W niniejszej pracy zaprezentowano eksperyment bezpośrednich testów zapalności wyładowań elektrostatycznych snopiastych. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sondy zapłonowej opisanej w normie PN-EN 60079-32-2 wzbogaconej o układ pomiaru prądu wyładowania. Przeprowadzono 100 prób zapłonu m[...]
EN Experiment of direct ignition test with brush discharges was presented in the paper. Tests were carried out with ignition probe according to the EN 60079-32-2 Standard with current measurement setup. 100 trials of ignition were conducted in the experiment. Influence of the current waveform on the in[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 4 90--93
PL Odpowiedzialność za odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń wybuchem jest rozłożona pomiędzy producentem wyrobu a użytkownikiem. Konstrukcja urządzenia, rozwiązania techniczne oraz zdefiniowanie użycia zgodnie z przeznaczeniem (przeznaczenia urządzenia) jest odpowiedzialnością pro[...]
11
75%
Silniki Spalinowe
PL Silniki spalinowe znajdują coraz częstsze zastosowanie w urządzeniach pracujących w wyrobiskach podziemnych zagrożonych atmosferą wybuchową. W szczególności w mobilnych urządzeniach transportowych takich jak kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz lokomotywy. W artykule zaprezentowano charakteryst[...]
EN Diesel engines are more and more often used in machines, which operate in underground workings threatened by explosive atmosphere, especially in mobile transportation machines such as suspended monorails, floor-mounted railways and locomotives. Characteristic features of mining diesel drive operatin[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 299-301
PL Autor przedstawia zautomatyzowane stanowisko składające się ze stołu pomiarowego, elektryzatora i zasilacza wysokiego napięcia. Pomiar ładunku elektrostatycznego jest również zautomatyzowany. Koncepcja znalazła zastosowanie w laboratorium przemysłowym współpracującym z doświadczalną kopalnią węgla. [...]
EN The author presents the design and implementation of an automated stand, which consists of a measuring table, an electrization device and a high voltage power supply. The measurement of electrostatic charge is automated as well. This concept is implemented in an industrial laboratory cooperating wit[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2009 Nr 1(5) 14-25
PL W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych w środowisku pracy przez wyładowania elektrostatyczne (ES), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko zapłonu atmosfer wybuchowych. Przedstawiono skalę wybuchów inicjowanych w przemyśle przez wyładowania ES. Omówiono podstawowe rodzaje spotykan[...]
EN The paper reviews hazards caused by electrostatic discharges (ESD) in the working environment with special attention paid to the risk of explosive atmospheres being ignited. The scale of that risk in the industry is shown. The kinds of ESDs, their incendiary qualities and the circumstances at which [...]
14
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 4 225--236
PL Przedstawiono wyniki identyfikacji i oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz oceny poziomu ryzyka wybuchu tej atmosfery w procesach przetwórstwa naturalnych surowców spożywczych. Ocenę wykonano na przykładzie linii technologicznych eksploatowanych w jednej z krajowych wytwórni wyrobów czeko[...]
EN Hazard identification and explosion risk level assessment results have been presented for food-processing technology. The assessment has been done at one of domestic chocolate products factories as an example. For this purpose the assessment methods and a standard specification have been used. Both [...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 256-257
PL Przedstawiono współczesne poglądy na temat niebezpieczeństwa zapłonu atmosfer wybuchowych o minimalnej energii zapłonu MIE < 0,1 mJ, przez elektrostatyczne dodatnie wyładowania ulotowe. Stwierdzono, że zapłon jest możliwy przez wyładowania w fazie strimerowej.
EN Contemporary ideas on the risk of ignition of sensitive explosive atmospheres (min. ignition energy less than 0,1 mJ) by positive electrostatic corona discharge in the streamer phase were reviewed (15 refs.).
16
63%
Modelowanie Inżynierskie
2014 T. 22, nr 53 124--129
PL Obecnie, zwłaszcza w zakresie monitorowania maszyn i w systemach inteligentnych budynków, coraz częściej stosowane są przetworniki z „autozasilaniem”. Wykorzystują one zjawiska fizyczne takie jak: różnica temperatury, drgania lub światło do generowania energii zasilającej przetwornik (ang. energy ha[...]
EN At present sensors with “auto-supply”, using physical phenomena such as temperature difference, vibrations or light for conversion and generation of power supplying the sensor (energy harvesting), become more and more popular on the market, especially in the monitoring systems of machines and intell[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 5 719--723, CD1
PL Przedstawiono zadnienia dotyczące bezpieczeństwa biogazowni rolniczych wytwarzających biogaz wg technologii mokrej. Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące zabezpieczenia obiektów przed wybuchem, pożarem, skażeniem środowiska naturalnego oraz zatruciem che[...]
EN In the article there were presented safety issues of agricultural biogas plants with a wet biogas production technology. There were described legal provisions in force in the European Union and in Poland concerning safety guidelines of biogas plants, hazard of explosion, fire, environmental contamin[...]
18
63%
Inżynieria Górnicza
2015 nr 4 50--53
PL Przedmiotem artykułu jest projekt innowacyjnego systemu inspekcji wyrobisk kopalnianych, zwłaszcza dotkniętych katastrofą. Istotą rozwiązania jest utworzenie odpowiedniego środowiska programowego i sprzętowego, które umożliwia wirtualną teleportację ratownika górniczego do tych regionów kopalni, w k[...]
EN The purpose of this article is a design of an innovative inspection system for coal mine roadways, especially affected by the disaster. The essence of the solution is to create a suitable software and hardware environment that enables a virtual teleportation of the mining rescuer to the mine regions[...]
19
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: W artykule opisano metody eliminacji zagrożenia wyładowaniem elektrostatycznym, mogącym zainicjować wybuch atmosfery wybuchowej. Wprowadzenie: Atmosfera wybuchowa, według dyrektywy 2014/34/EU, jest definiowana jako mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem[...]
EN Aim: The article describes methods for eliminating the risk of an electrostatic discharge formation which could initiate an explosive atmosphere conflagration. Introduction: An explosive atmosphere, according to Directive 2014/34/EU, is defined as a mixture with air, under atmospheric conditions, of[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1186--1188
PL Przedstawiono zależność wpływu podwyższonej temperatury (20-120°C) na wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu par alkoholi: metylowego, etylowego i izoamylowego, stosowanych w przemyśle chemicznym. W przypadku wszystkich badanych alkoholi ciśnienie wybuchu mieszaniny pary alkoholu-powietrze maleje wr[...]
EN The title alcs. were vaporized, mixed sep. with air in proportions 0.6-1.4 by vol. and then used for detg. the values of max. explosion pressure at temps. 20-120°C in accordance with the relevant stds. The values of the tested parameters were highest for stoichiometric amts. of substrates and decrea[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last