Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano przydatność materiałów odpadowych z oczyszczalni ścieków w Petrochemii Płock tj. osadów ściekowych i popiołów z ich spalania w piecach fluidalnych jako surowców do otrzymywania adsorbentów. Jakość ich oceniano w procesach adsorpcyjnych i adsorpcyjno-koagilacyjnych oczyszczania ścieków z CPN-u[...]
EN The study concentrated on usefulness of waste materials from Petrochemia Płock wastes treatment plant. Waste materials used in invetigations included sludge and ashes formed after burning of sludge in fluidised-bed furnaces. These materials were used for production of adsorbents. The adsorbent's qua[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań spektroskopowych nad fizjologicznymi popiołami z roślin rosnących na naturalnie słabo kwaśnych glebach, na nieuprzemysłowionym obszarze Polski - rejon Jeziora Łebsko. Do badań wykorzystano: górne części asymilacyjnych pędów roślin stosowanych w przemyśle zielarski[...]
EN he present studies contain the results of infrared spectra over 400-4000 cm-1 range of ashes from plants such as: field horsetail (equisetum arvense), pigweed (chenopodium alba), stalked boletus (leccinum testaceoscarbum). those plants were groving in sandy barren weak acid soil in the region withou[...]
3
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 1075--1091
EN The aim of this study was (1) to assess relationships binding hydroclimatic factors and radial growth of pedunculate oak and European ash growing on active terraces of river valleys; (2) to compare the growth reaction of these species from this location. Research site was located in a floodplain val[...]
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The supporting structure inside a coastal dike is often made of dredged non-uniform sand with good compaction properties. Due to the shortage of natural construction material for both coastal and river dikes and the surplus of different processed materials, new experiments were made with sand-ash mi[...]
5
100%
Technical Issues
2016 nr 3 126--134
EN The fusion behaviour of biomass ash-forming materials is an important factor in assessing the propensity to form undesirable slag and fouling deposits in the boiler. The characteristics of the fuel used affect the extent and severity of the problem, thus growing efforts are put on finding reliable m[...]
6
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 4 225--230
EN The aim of the study was to evaluate the available waste in view of the heavy metals and fractions thereof. Three waste materials were analyzed in the work, namely dried, granular sludge, digestate from agricultural biogas plant and ash after combustion of biomass from the combined heat and power pl[...]
7
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2011 R. 35, z. 3 307-314
PL W procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowni cieplnej opalanej węglem brunatnym powstają znaczne ilości odpadów paleniskowych czyli popiołów z produktami odsiarczania spalin (ubocznych produktów spalania). Własności tych popiołów z produktami odsiarczania w dużym stopniu zależą od technolo[...]
EN In the process of electricity production in brown coal-fired, thermal power plant significant quantities of combustion wastes are created. The wastes are ashes (by-products of combustion) which contain products of flue gas desulfurization. Properties of ashes containing products of flue gas desulfur[...]
8
100%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2017 Vol. 1, nr 3 94--100
EN The impact of thermal power plants on the environment depends largely on the type of fuel. Coal is most polluted of all energy sources and making the largest contribution to global climate change. In coal power plants account for the biggest share of greenhouse gas emissions in the energy sector, as[...]
9
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Flotation recovery and kinetics for three size fractions of coal were investigated. Flotation of combustible matter recovery was approximated with the first order kinetic equation while flotation of the ash forming minerals with the second order equation. Next, the equations for each size fraction w[...]
10
88%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 235--245
EN The experiment was based on two factors: 4-levels of fertilization with ash from biomass - 0; I - 4.28; II - 8.57; III - 12.85 tha-1 and 2-levels of fertilization with sewage sludge: 0; 1–30.3 tha-1. The experimental plant was Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Giga[...]
11
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1523--1530
EN In this paper are presented results of study fusion characteristics of the biomass ashes from the hydrolyzed lignin and the ashes from the coke breeze. The hydrolyzed lignin ashes were compared with the coke breeze ashes i.e. with a fossil fuel. These ashes were prepared in muffle furnace at the tem[...]
12
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Therefore the carried out study aimed at determination of the effect of high-calcium brown coal ash and compost being produced from municipal sewage sludge on the content and bioaccumulation of heavy metals in potato tubers, wheat grains and rapeseeds during a three-year period. Rapeseeds contained [...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1173--1184
PL Celem niniejszej pracy było określenie efektywności adsorpcji barwników anionowych i kationowych z roztworów wodnych na popiołach pochodzących, z dwóch różnych źródeł: ze spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni i ze spalania węgla kamiennego w Olsztyńskiej Elek[...]
EN This study was conducted with water-soluble dyes used as sorbates: with the formation of color cation - Basic Green 4 (basic dye) and with the formation of color anion - Reactive Black 5 (helactine vinyl sulfone dye). Its objective was to investigate possibilities of dyes adsorption from aqueous sol[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 242-244
PL Badanie popiołów paliw ma olbrzymie znaczenie przy analizie procesów spalania między innymi pod kątem efektywności spalania, zanieczyszczeń, ekonomii wykorzystania kotła oraz jego procesu zużycia. W prezentowanej pracy przedstawiono analizę wyników badań elektrycznych (impedancyjnych) popiołu z węgl[...]
EN The study of fuel ash is of great importance in the analysis processes in the light of combustion efficiency, pollution, economic use of the boiler and the wear process. In this paper are presented the results of electrical measurements (impedance analysis) of the ash samples prepared from hard coal[...]
15
75%
Górnictwo i Geologia
2011 T. 6, z. 2 159-166
PL W pracy oszacowano zawartość siarki i popiołu w węglach w zależności od gęstości i rozmiaru ziarna. Najbardziej klasycznym sposobem opisania tej zależności jest wyznaczenie funkcji wektorowej (f1 ( d , p ) , f2(d,p)), gdzie f1(d,p) jest regresją zależności zawartości popiołu, a f2(d,p) regresją zale[...]
EN Paper presents the application of method of ordinary kriging in multidimensional analysis of coal. The densities and particle sizes were determined and the material was classified into fractions. For each of them, material characteristics as ash and sulfur contents were measured and it allowed appli[...]
16
75%
Archives of Environmental Protection
PL Występujące w węglu pierwiastki śladowe uchodzą ze spalinami ze źródeł energetycznych do powietrza lub przemieszczają się do innych elementów środowiska poprzez produkty uboczne zatrzymane w urządzeniach odpylających i instalacjach odsiarczania spalin. Dotychczasowa wiedza o dystrybucji pierwiastków[...]
EN Trace elements contained in coal escape with flue gas from energy sources into the air or move towards other components of the environment with by-products captured in electrofilters (EF) and flue gas desulphurisation (FGD) plants. The existing knowledge about the distribution of frequently dangerou[...]
17
75%
Drogownictwo
2006 nr 12 396-401
PL Badania zagęszczalności, wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności popiołów z dodatkiem spoiwa "Silment" wykazały pozytywny wpływ tego spoiwa. Okazało się, że dodatek spoiwa "Silment CQ-25" do popiołów w ilości 10% czyni mieszankę na tyle wytrzymałą i mrozoodporną, że nadaje się na górną część ul[...]
EN Tests of compactivity, compressive strength and frost resistance of ash with addition of Silment binder have shown positive influence of this binder. It has been proved that additive of Silment CQ-25 binder mixed with ash in amount of 10 percent makes the mix such strength and frost resistant that i[...]
18
75%
Karbo
2000 Nr 10 336-339
PL Badano reakcję bezpośredniej redukcji NO materiałem węglowym w zakresie temperatur od 435 do 693 K, przy użyciu niepromowanych węgli aktywnych o różnej zawartości popiołu. Stwierdzono, iż zawartość i skład popiołu mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiego stopnia konwersji NO. Selektywność d[...]
EN The reaction of NO reduction with carbonaceous materials was studied at the temperature range of 453 to 693 K using unpromoted active carbons with different ash content. It was found that the content and composition of ash had great importance for obtaining high NO conversion. Selectivity to nitroge[...]
19
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
1999 R. 28, z. 70 113--119
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z obliczeniami wybranych charakterystyk energetyczno-balistycznych prochu, w tym charakterystyk wynikających z norm zachodnich, na podstawie wyników badań pirostatycznych, podczas których stosowano różne sposoby zapłonu. Przedstawiono wyniki badań doświ[...]
20
75%
Archives of Environmental Protection
2016 Vol. 42, no. 4 125--134
EN The influence of sewage sludge torrefaction temperature on fuel properties was investigated. Non-lignocellulosic waste thermal treatment experiment was conducted within 1 h residence time, under the following temperatures: 200, 220, 240, 260, 280 and 300°C. Sawdust was used as lignocellulosic refere[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last