Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artykuły spożywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule podjęto rozwiązania na temat trendów na rynku opakowań. Sprecyzowano, które z nich w sposób szczególny wpływają na procesy logistyczne i w jaki sposób. Opracowanie zilustrowano konkretnymi przykładami dotyczącymi nowości na rynku opakowalnictwa. W zakończeniu wskazano na konieczność przep[...]
EN The paper discusses the subject of trends in the packaging industry. The packaging which particularly influence logistic processes has been distinguished and the nature of this influence has been analyzed. The study is illustrated with concrete examples of novelties on the packaging market. The pape[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
3
100%
Przemysł Spożywczy
PL Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym rynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spo[...]
EN Advertising is a pervasive tool applied in promotion of nutrition goods. The objectives of the paper are to show the sequence of stages in the process of creating an advertising campaign and to focus attention on important aspects of communication on this market. The major importance of advertising [...]
4
88%
Logistyka
PL Artykuł porusza role technologii informacyjnych w logistyce agrobiznesu i prezentuje dwa odmienne przykłady rozwiązań organizacji zarządzania łańcucha dostaw artykułów spożywczych i kwiatów, reprezentujących różniące się koncepcje scentralizowanego i zdecentralizowanego kształtowania łańcucha dostaw[...]
EN The article brings up the role of information technology in agribusiness logistics and presents two disparate examples of solutions of organizing the supply chain management of supplying groceries and flowers, representing differing concepts of centralized and decentralized development of the supply[...]
5
88%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 2 10--12, 38
PL Ocena zanieczyszczeń i pozostałości chemicznych w artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego nabiera istotnego znaczenia w wyniku coraz większej wiedzy i coraz bardziej krytycznego nastawienia konsumentów wobec stosowanych metod produkcji rolnej i skażenia środowiska naturalnego. Pr[...]
6
75%
Przemysł Spożywczy
PL Największą grupę produktów o wzbogaconej wartości odżywczej stanowiły soki i napoje owocowe, a następnie koncentraty spożywcze i przetwory mleczarskie. Analizowane produkty najczęściej wzbogacano w witaminy, a następnie składniki mineralne i inne substancje, takie jak: l-karnityna, kofeina, błonnik,[...]
EN The biggest group of products of enchired nutritive value contained juices and fruit drinks, then there were instant food and dairy products. The analysed products were predominantly enchired in vitmains, mineral elements and other substances, such as L-carnitine, caffeine, fibre and probiotics.
7
75%
Przemysł Spożywczy
PL Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, [...]
8
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 12 32-37
PL W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na umiejscowienie dystrybucji żywności w łańcuchu dostaw, opisano strukturę krajowego handlu spożywczego oraz usystematyzowano zakres stosowania i przeznaczenia chłodniczych mebli handlowych. Odniesiono się również do obowiązujących uregulowań prawnych i sp[...]
9
75%
Logistyka
2015 nr 4 4374--4379, CD2
PL Problemy dystrybucji oraz handlu stanowią ważny przedmiot analiz ekonomicznych. Szczególnie doniosłe znaczenie ma handel detaliczny, który obecnie na skutek zmian preferencji konsumentów, podlega istotnym przeobrażeniom zarówno strukturalnym jak i jakościowym. Specyfika produktów spożywczych, zwłasz[...]
EN The aim of this study is to identify the factors that determine consumer preferences regarding the choice of places to buy groceries. It has been stated that that consumers generally choose average self-service shop, super and hypermarket or discount shops. Consumers rarely chose modern forms of foo[...]
10
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 8 56--60
PL W artykule dokonano charakterystyki sensoryki opakowań oraz podkreślono, jak ważny dla konsumenta jest wygląd i kształt opakowania oraz materiał wykorzystany do jego produkcji. Podkreślono, jak istotne jest wrażenie wywoływane przez opakowanie, oraz przedstawiono, jakie musi ono spełniać wymagania. [...]
EN The article touches upon the relationship between the packaging and the man, and explores the issue of sensory qualities of the packaging. It demonstrates the importance of the appearance of the packaging from the viewpoint of the consumer. The article emphasizes the importance of the impression mad[...]
11
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 3 43--48
PL W artykule przedstawiono techniki drukarskie wykorzystywane do zadrukowania opakowań dedykowanych artykułom spożywczym. Wobec tych właśnie opakowań stawiane są szczególnie wysokie wymagania. Mogą im sprostać następujące techniki drukowania: fleksograficzna, wklęsłodrukowa i offsetowa.
EN The article presents the printing techniques used to print packaging dedicated to foodstuffs. In view of these particular packages, the particularly high demands are set. They can be satisfied by the following printing techniques: flexography, gravure and offset printing.
12
75%
Logistyka
PL Zamieszczono cele wdrażania systemów jakości w firmach zajmujących się transportem artykułów żywnościowych. Określono zagrożenia w transporcie, metody ich identyfikacji oraz eliminacji. Opisano system HACCAP oraz jego wpływ na poprawę jakości przewożonych towarów. Scharakteryzowano system RASFF pozw[...]
EN Cells of implementing quality systems were placed in companies dealing with the transport of foodstuffs. Threatening in the transport, the method of their identification and preliminaries were determined. A HACCAP system and his influence on the improvement of the quality of transported goods were d[...]
13
63%
Przemysł Spożywczy
PL Tempo i kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu sprzedażą artykułów przemysłu spożywczego zależą od wielu uwarunkowań, spośród których na szczególną uwagę zasługują coraz silniejsze kontakty polskiej gospodarki z rynkiem światowym, wywołujące szereg następstw w otoczeniu krajowych przedsiębiorstw[...]
EN The pace and directions of changes in he orgnnisation and management of sale of food industry products depend on many conditions, among which a particular attention deserves stronger and stronger contacts of the Polish economy with the world market. This will trigger a number of consequences in the [...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 5510--5517
PL Niniejszy artykuł prezentuje aspekty związane z bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. W początkowej części artykułu zdefiniowano pojęcia bezpieczeństwo żywności oraz łańcuch dostaw. Pokazano również jakie są główne cele funkcjonowania logistycznego łańcucha dostaw. Następnie ukazano dlaczego w[...]
EN This article presents aspects of food safety in the supply chain. The initial part of the article defines both the concept of food safety and the supply chain. There are also shown the main objectives of logistical functioning of the supply chain. The paper also shows why the supply chain is such an[...]
15
63%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 1 39--41
PL Polska gospodarka paszowa zależy od importu soi. Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennyc[...]
EN Polish feed economy is strongly dependent on soya bean imports. Native European legumes, such as lupine, can become an interesting alternative for soy, both due to ease of its cultivation as well as its nutritional value. Lupine seeds are rich in valuable protein. The essential amino acid index is e[...]
16
63%
Przemysł Spożywczy
2018 T. 72, nr 9 14--19
PL Rynek ryb i owoców morza krajów UE28 jest coraz bardziej uzależniony od importu surowców, praktycznie co druga ryba na europejskim stole jest importowana. Coraz większa popularność żywności pochodzenia morskiego i z akwakultury, i to nie tylko w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, powoduje istot[...]
EN The market of fish and other sea foodin the EU is constantly more dependent on the import of raw material making every second fish on the European table imported. The constantly growing popularity of sea and aquaculture food not only in the EU but also in the USA creates a significant price increase[...]
17
51%
Szkło i Ceramika
PL Przeprowadzono badania pięciu różnych emalii tytanowych i jednej amonowej stosowanych do wnętrza naczyń kuchennych. Do badań przygotowano specjalne naczynia segmentowe. Odporność na wrzącą herbatę była badana po 132 godz. (13 cykli x 12 godz.). Obserwację po korozji przeprowadzono za pomocą skaningo[...]
EN Five different titanic enamels and one antimonic enamel suitable to the inside of kitchen vessels were investigated. The special segment vessels were prepared to the investigation. The resistance on the tea during 132 hours in the temperature 98 +-2 degree centigrade (13 cycles x 12 hours) has been[...]
18
51%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 9 58--62
PL W pracy podjęto próbę pozyskania zmodyfikowanych struktur żelatynowych, z przeznaczeniem na opakowania żywności. Żele, po uprzednim przygotowaniu, poddano liofilizacji, a następnie zbadano ich właściwości termofizyczne. Dodatkiem modyfikującym strukturę były chrupki skrobiowe otrzymane w procesie ek[...]
EN In the paper, the attempts to obtain modified gelatin structures for food packaging were described. After previous preparation, gels were subjected to lyophilisation process and then, their thermo-physical properties were tested. Starch crisps, as being obtained during extrusion process, were the st[...]
19
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 4 191--192
PL Przedstawiono rolę środków do biologicznej ochrony roślin przed szkodnikami w strukturze formowania i stabilizacji agrofitocenoz upraw warzywnych, ich skład ilościowy i jakościowy. Zauważono, że biologiczne pestycydy o różnej zasadzie działania zaprawy użytkowej mają pozytywny wpływ na wzrost i rozw[...]
EN In the publication the role of products for biological plant protection against noxious organisms is shown in structure formation and vegetable crops agrophytocenoses stabilization, their quantitative and qualitative composition. It is pointed out that application of biological pesticides with diffe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last