Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 433
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artificial neural network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents an application of Artificial Neural Networks for updating a mathematical model of the structure based on dynamic parameters. Neural networks which predict the value of selected stiffness or concentrated masses on the basis of Frequency Response Function (FRF) have been built. Two [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 136-151
PL Przedstawiono zasadnicze cechy sztucznych sieci neuronowych, metody ich budowy, optymalizacji i uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu propagacji wstecznej błędu. Podano wyniki zastosowania sztucznej sieci neuronowej do modelowania wybranej wartości.
EN The work presents the basic features of artificial neural networks, methods of their construction, optimisation and teaching with particular attention to the reverse error propagation algorithm. Results of applying an artificial neural network for modelling a selected value have been presented.
3
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Istnieją różne typy sztucznych sieci neuronowych mające różne możliwości i charakterystyki, które pozwalają na szeroki wachlarz ich zastosowań. Celem niniejszego artykułu jest analiza zastosowania trzech systemów opartych na sztucznych sieciach neuronowych, wykorzystywanych do projektowania procesu [...]
EN There are several types of Artificial Neural Networks (ANN) each having different capabilities and characteristics that permit a wide range of applications. The purpose of this paper is to review three applications of ANN systems in the context of cold roll-forming process design. A brief descriptio[...]
4
80%
Computer Methods in Materials Science
2012 Vol. 12, No. 4 250--258
PL Głównym tematem niniejszego artykułu jest próba aplikacji wnioskowania opartego na epizodach (ang. Case-based reasoning, CBR) w zakresie produkcji przemysłowej. Prezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące CBR stanowią tło dla rozważań dotyczących analizy możliwości aplikacji metodologii. System pr[...]
EN The main topic of this article is an attempt to the application of the case-based reasoning (CBR) methodology in the domain of control of industrial processes. Fundamental issues concerning CBR are presented as the background for the analysis of the application possibilities. The industrial control [...]
5
80%
Journal of KONES
EN This paper presents the some applications of logical network analysis in topological form as an Artificial Neural Networks (ANN) intelligence component implemented regard to the optimum calculations of micro-bearing operating parameters such as hydrodynamic pressure, carrying load capacity, and opti[...]
6
80%
Archives of Electrical Engineering
EN Since a few years ago, there is an increasing interest for utilization of transfer functions (TF) as a reliable method for diagnosing of mechanical faults in transformer structure. However, this paper aims to develop the application of TF method in order to evaluate the drying quality of active part[...]
7
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie zbudowanych modeli neuronowych do oceny nowoczesności techniczno-konstrukcyjnej (NTK) przykładowych modeli ciągników rolniczych. Ocenie poddano 35 modeli ciągników Case, John Deere, Massey Ferguson i New Holland wprowadzonych do produkcji w latach 1999 do 2007. Oc[...]
EN The work presents application of developed neural models in order to assess technical and constructional modernity (TCM) of sample farm tractor models. The assessment was carried out for 35 models of Case, John Deere, Massey Ferguson and New Holland tractors launched into production between 1999 and[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 73-74
PL Zaprezentowano zastosowanie techniki sztucznych sieci neuronowych w procesie tworzenia matematycznego opisu usuwania zanieczyszczeń w ścieku przemysłowym. Trójwymiarowe powierzchnie odpowiedzi modelu typu RBF mogą być wykorzystane do oceny wpływu parametrów charakteryzujących ściek wejściowy na anal[...]
EN A main objective of this paper is to present the application of artificial neural network (ANN) technique for the development of a mathematical description of wastewater purification process. It was found that the 3-dimensional response surfaces could be used in the evaluation of raw sewage paramete[...]
9
80%
Opto - Electronics Review
EN The advantages of optical wavelet transform used as a preprocessor for an artificial neural network are investigated. We show by digital simulation that this set-up can successfully identify and discriminate complex biometric images, such as fingerprints. The achieved capabilities include limited sh[...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
1999 T. 24 169-177
PL Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej (SSN) do sterowania nieliniowym obiektem dynamicznym, który nie będąc poddany zakłóceniom znajduje się w stanie równowagi nietrwałej. Sterowanie specjalnie zbudowanym obiektem fizycznym, którym jest metalowa kulka poruszająca si[...]
EN The paper presents a research referred to an application of artificial neural networks for the real-time control of the nonlinear dynamic plant which if not disturbed resides in nonstable state. The research considers two connected problems: the choice of an appropriate neural net for predictive fil[...]
12
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 163-171
PL Wyznaczenie rozkładów przestrzennych parametrów zbiornikowych zostało przeprowadzone poprzez transformację danych sejsmicznych w wybranej bramce czasowej do średnich parametrów zbiornikowych otrzymanych z danych geofizyki wiertniczej oraz z badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych metodą jądrowego [...]
EN Defining the spatial distribution of reservoir parameters was carried on transformation of the seismic data in chosen time gate into average reservoir parameters obtained from wire line logging and from laboratory drilling cores measurements using the nuclear magnetic resonance method (NMR). The bas[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2000 Z. 64 35-50
PL Celem artykułu jest wyjaśnienie podstaw budowy i funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych. Struktura sieci neuronowych jest oparta czy podobna w swej istocie do struktury neuronów i wewnętrznych połączeń między nimi w organizmach żywych. Skutkiem tego podobieństwa są niezwykle interesujące właści[...]
EN The main goal of this article is to introduce the fundamentals of artificial neural networks. Their architectures are inspired by living beings' biological, neural structures. Such a structure topology leads to an interesting behavior such as "learning" and in the effect, to the possibility of solvi[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch klasyfikatorów defektów opartych na sztucznych sieciach neuronowych. Pierwszy model składa się z pojedynczej sztucznej sieci neuronowej, w której każde wyjście odpowiada jednej grupie wad. Drugi model złożony jest z pięciu sztucznych sieci neuronowych. K[...]
EN The paper describes comparison of two weld defect's classifiers based on artificial neural networks. First model consists of one neural network, where each output neuron corresponds to different defect group. The second model contains five neural networks. Each neural network has one neuron on outpu[...]
15
80%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 305-312
PL W pracy przedstawiono koncepcję tworzenia modelu dynamiki ruchu okrętu za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Opisano model matematyczny okrętu, który był podstawą uczenia sieci neuronowej modelującej ruch okrętu. Charakter dynamiczny sieci neuronowej modelującej ruch okrętu osiągnięto poprzez zamo[...]
EN The paper presents method of ship's dynamics modeling using artificial neural network. The mathematical model of ship, using as basis for training neural network, was described. The dynamics character of artificial neural network was reached be modeling the connections between neurons using linear d[...]
16
80%
Acta Geophysica
EN The AE index has two components: one driven by the solar wind and one related to the magnetotail unloading process. We recall some past findings on this issue and present a new ANN algorithm for the AE forecasting at 5 and 60 min time scales, built by adding to a previous algorithm a further layer w[...]
17
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 9 67-75
EN Analysis of various kinds of data is an important part of information and knowledge management in a company. This paper contains an overview of literature concerning Artificial Intelligence automatic prediction systems applied to prediction of stock index values with the use of numerical time series[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 53 123-136
EN In the paper a conception of the Design System for selected electronic circuits, using the artificial neural feed-forward and recurrent networks, was presented. The design calculations of the selected examples of the electronic circuits were presented together with the processes of optimization of t[...]
19
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 61-72
EN In this paper, the features of diagnostic measurement setup have been determined. The purpose of the setup was registration of diagnostic signals taken from the electronically controlled gasoline-powered engine. Special attention has been paid to presentation of the features of analogue-digital conv[...]
20
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2008 No 58 29-39
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last