Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artefakt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 12-13
PL Artefakty. Nie mają katalogu. Nie mają cennika. To znacznie utrudnia szybkie projektowanie. Jednak ich zabawki urzekają na tyle, że warto poczekać. Forma wpisuje się w konkretny projekt, miejsce. Ich zestawy są rozpoznawalne. Pojawiają się nie tylko w prywatnych ogrodach, ale również na rynku w Nowy[...]
2
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 12--17
PL Przedmiotem rozważań jest identyfikacja czynników które mogą być uznane za artefakty zarządzania logistycznego we współcześnie pojmowanej logistyce.
EN The subject of the paper is identification of factors that can be recognized as artefacts of logistics management in the contemporary logistics.
3
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The aim of the research is to detect and remove undesired components from EEG data by means of ICA approach. Besides classical signal analysis tools such as adaptive supervised filtering, parametric or non-parametric spectral estimation, time-frequency analysis, the proposed ICA technique can be use[...]
4
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Potrzeba twórczości tworzy fenomen aktu twórczego, realizowania świata autonomicznego w stosunku do świata natury. Produkty kultury mają znaczenie "magiczne" i zawierają w sobie intencjonalne systemy - pojęcia: dobro i piękno. Akt twórczy oddziela przedmiot od interpretacji jego znaczenia i implikuj[...]
EN The need for creativity makes the phenomenon of a creative act, the realization of an autonomous world in relation to the world of nature. The products of culture have got a "magical" meaning and include some intentional systems - the notions of good and beauty. A creative act separates an object fr[...]
5
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/II 471--494
PL W podłożu Starego Krakowa obecne są grunty antropogeniczne o charakterze gleb składowiskowych, które zawierają zanieczyszczenia wytworzone w danym miejscu lub naniesione za pomocą rynsztoków, rowów, fos lub młynówek. W wyniku ingerencji w infrastrukturę podziemną dochodzi do zmian właściwości fizyko[...]
EN In the Old Krakow substrate, there are anthropogenic grounds belonging to landfill soils. They contain impurities produced in a particular place or deposited by gutters, ditches, moats or mill races. As a result, disturbing the underground infrastructure brings changes in physicochemical properties [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono nową metodę analizy sygnałów w technice EEG pod względem klasyfikacji błędów zakłóceniowych w wynikach badań elektromiografii i elektrookulografii. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie rzeczywistych wyników EEG.
EN EEG is the most popular potential non-invasive interface, mainly due to its fine temporal resolution, ease of use, portability and low set-up cost. However, it has some limitations. The main limitation is that EEG is frequently contaminated by various artifacts. In this paper, a novel approach to cl[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 192-194
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji i eliminacji artefaktów mrugania oczami z sygnału EEG z wykorzystaniem technik analizy składowych niezależnych i statystyk wyższych rzędów. Najistotniejszą cechą proponowanej metody jest fakt, że może ona być stosowana w sposób automatyczny, bez nadzoru [...]
EN This paper presents a method to identify and eliminate artifacts from EEG signal using independent component analysis and higher-order statistics. The key feature of the proposed method is that it can be applied in automatic manner, without user supervision.
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 156--160
PL W artykule opisano kwestię sterowania pojazdem mobilnym przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW oraz artefaktów pojawiających się w sygnale EEG. W pracy dokonano połączenia rozwiązań udostępnianych przez firmę Emotiv ze środowiskiem LabVIEW w celu przeprowadzenia analizy danych elektrofizjologicznych [...]
EN This paper describes the control of a mobile vehicle by means of LabVIEW environment and artifacts in the EEG signal. The solutions by Emotiv and the LabVIEW environment were combined in order to conduct an electrophysiological data analysis as a function of time correlated with a specific potential[...]
9
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 6 849--856
EN The pathologists follow a systematic and partially manual process to obtain histological tissue sections from the biological tissue extracted from patients. This process is far from being perfect and can introduce some errors in the quality of the tissue sections (distortions, deformations, folds an[...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Skaning laserowy jest aktualnie bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauki. Tworząc go na potrzeby geodezyjne, szybko zaobserwowano możliwość zastosowania w innych gałęziach nauki. Rozwój urządzeń pomiarowych oraz zwiększenie dokładności pomiarów i prostota w wykonywaniu pomiarów umożliwiły znale[...]
EN Laser scanning is currently a very fast developing field of science. By creating it for the purpose of geodetic, the possibility of using it in other branches of science was quickly observed. Development of measuring devices and the increase of accuracy and simplicity in performing measurements enab[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 175-177
PL W artykule zaprezentowano autorską metodę detekcji krótkich fragmentów sygnału EEG, które zawierają artefakty mrugania oczami. Autorzy, do automatycznego wskazania fragmentów sygnału EEG zawierającego artefakty mrugania oczami wykorzystali uczenie bez nadzoru (algorytm K-means) oraz cechy sygnału ta[...]
EN The paper presents an original method for the detection of short fragments of the EEG signal, which contain eye blinking artifacts. The authors, to automatically identify fragments the EEG signal containing eye blinking artifacts, used unsupervised learning (K-means algorithm) and the signal feature[...]
12
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/I 361--385
PL Zapadanie skrzydła południowo-zachodniego kapelanii przy kościele św. Józefa S.S. Bernardynek postępuje od 2010 roku, powodując pękanie murów okalających ogród, a zwłaszcza pomieszczeń piwnicznych pod zabudowaniami przykościelnymi. Celem badań jest określenie właściwości i stratygrafii gruntów w pod[...]
EN The collapsing of the south-east wing of Kapelania at the Św. Józef Church of the Bernardine Convent started in 2010, causing fracturing of the walls around the garden, and especially the cellar rooms under the buildings near the Church. The aim of research is to determine the properties and stratig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last