Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arsenic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study beneficiation of a sulphide ore from the Gümüşhane-Black Sea Region of Turkey was investigated. Detailed flotation studies were carried out with the ore sample which contained 2.95% Pb, 6.72% Zn and 0.32% Cu. Mineralogical analyses showed that the sample includes pyrite, galena, sphale[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1027-1030
3
100%
Archives of Environmental Protection
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki oznaczeń arsenu w profilach gruntów pobranych z wylewiska ługów pokrystalicznych (obecnie w trakcie rekultywacji) na terenie Zakładów Chemicznych w Luboniu koło Poznania W badaniach skoncentrowano się na zawartości dwóch najbardziej toksycznych form arsenu As(lll) [...]
EN Arsenic content was determined in the soil profiles collected from the former dumping ground of post-crystallization lye (presently under recultivation) in the area of the chemical plant in Luboii. near Poznań. Of particular concern was the content of the two most toxic species of As(lll) and As( V)[...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1667-1678
EN The cathodic stripping voltammetry has been used to study arsenic(III) and its determination in presence of copper. Dependence of stripping peak on convective transport during the deposition step for the system seems to be unique and its character indicates that stirring rate is an important factor [...]
5
100%
Nukleonika
EN This article describes the use of two definitive methods for the determination of Se and As traces in biological materials intended for proficiency testing. Radiochemical neutron activation analysis (RNAA) definitive methods are based on reactor neutron activation with a very selective and quantitat[...]
6
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Recently, concerns about arsenic have been increased due to its high acute toxicity to human and serious environmental problems. In this study, the ability of Halorcula sp. IRU1, a novel halophilic archaea isolated from Urmia lake, Iran for arsenic bioaccumulation was investigated and optimized by T[...]
7
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 6 23-25
EN Statistical characteristic of arsenic contents in bottom sludge in Rybnicki reservoir. Distribution of arsenic contents in bottom sludge. Common appearance of arsenic and iron. Summary of background contents and upper limit of arsenic background in bottom sludge, marked by different methods.
8
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The objective of the present study is to assess the efficiency of fly ash and fly ash agglomerates to remove arsenic(III) from aqueous solution. The maximum static uptakes were achieved to be 13.5 and 5.7 mgAs(III)/adsorbent for nonagglomerated material and agglomerated one, respectively. Isotherm s[...]
9
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The presence of arsenic in zinc sulphide concentrates is particularly harmful, because it creates problems in zinc electrolysis. The main source of arsenic in non-ferrous metallurgy is arsenopyrite (FeAsS). In oxidative roasting of zinc concentrates, FeAsS oxidizes to arsenic oxides (As2O[...]
10
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2018 Vol. 54, iss. 4 1117--1129
EN Pyrite is the most common sulphide gangue mineral occurring in base metal sulphide ores around the world. Pyrite is known to galvanically interact with valuable minerals such as chalcopyrite, altering their electrochemical and flotation behaviour. Different types of pyrite are known to vary in textu[...]
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 169--176
Praca przedstawia badania nad odzyskiwaniem arsenu ze stałych materiałów, w których występuje w postaci związków z miedzią. Zaproponowano proces przeprowadzenia arsenu do roztworu, który składa się z szeregu etapów technologicznych, z których najważniejszym okazało się utlenianie. Dla optymalizacji [...]
EN The paper presents the investigativus on the separation of arsenic from solid materials in which it occurs in the form of compounds with copper. A process has been proposed which will make arsenic pass into a solution. The process includes several technological stages, with oxidation as the most imp[...]
13
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 40-43
14
75%
Przemysł Chemiczny
15
75%
Nukleonika
PL Badano wpływ elektronów o energii 300 keV na defekty poimplantacyjne w GaAs w temperaturze pokojowej. Zaobserwowano efekt przeciwny do wygrzewania defektów, to jest wzrost poimplantacyjnego poziomu zaburzenia. Płytki GaAs typu n i orientacji <100> implantowano jonami As(sup +) o energii 150 keV w te[...]
EN The influence of 300 keV electron irradiation on the behaviour of post-implantation defects in GaAs at room temperature has been investigated. The effect opposite to defect annealing, i.e. the increase of post-implantation damage level has been observed. The n-GaAs wafers of <100> orientation were i[...]
16
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przeanalizowano warunki oznaczania arsenu w próbkach gleb metodą katodowej woltamperometrii adsorpcyjnej, w technice różnicowej pulsowej, z użyciem wiszącej rtęciowej elektrody kroplowej. Arsen z gleb ekstrahowano mieszaniną HCI + HNO3 (3 : l). Elektrolitem podstawowym był 0,6 mol/dm3 H2SO4 z dodatk[...]
EN Conditions of determination of arsenic using cathodic adsorptive stripping voltammetry with differential pulse technique and hanging mercury drop electrode have been analyzed. Arsenic was extracted from soils with HCI + HNO3 mixture (I : 3).0.6 mol/dm3 H2SO4 was supporting electrolyte with addition [...]
17
75%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczania całkowitej zawartości arsenu, antymonu i selenu oraz ich form specjacyjnych w wodach podziemnych z rejonu leśniczówki Rąbież położonej na południowy wschód od Krotoszyna, gdzie do 1994 r. znajdowało się składowisko środków zimowego utrzymania dróg. Oznaczone z[...]
EN Results of assessment of total concentration of arsenic, antimony and selenium as well as their speciation forms in subterrean waters of the Rabiez forester's lodge south-east from Krotoszyn have been presented. This location was chosen because up to 1994 there had been a yard of materials necessary[...]
18
75%
Chemik
1999 Nr 8 196-201
PL Przedstawiono przegląd możliwości usuwania z gleby, względnie zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, związków arsenu i rtęci. Z przedstawionych informacji literaturowych wynika, że najatrakcyjniejszym rozwiązaniem rekultywacji gleb skażonych arsenem i rtęcią jest metoda stabilizacji.[...]
EN Possibilities for removal of As and Hg from soils or lowering their negative affecting the envionment are overviewed. From the literature data is to conclude that the stabilisation method offers the best solution to the reclamation of such the soils: The method is featured by a relatively high eftec[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2115-2118
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 3 351--361
PL Celem pracy był przegląd oraz szczegółowa charakterystyka wybranych metod oznaczania form chemicznych arsenu w glebie. Zaprezentowano warunki oraz sposób ekstrakcji pięciu stosowanych procedur analizy sekwencyjnej arsenu w glebach z terenów przemysłowych, w których stopień zanieczyszczenia arsenem j[...]
EN The aim of present study was to review and characterize selected procedures for determination of As chemical forms in soil. The methodology, wherein conditions and the way of extraction for five procedures of sequential analysis (Tessier et al, Chao and Sanzolone, BCR, Wenzel et al, Matera et al) in[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last