Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arsen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 142 41-45
EN The aim of this work is the studies of extraction equilibrium in systems containing arsenic(III) and (V) in sulphuric acid solution. Arsenic (III) and (V) extraction was carried out typically in dysperse system using equal volumes of the aqueous and organic phases at 50 degrees centigrade. Cyanex 92[...]
2
85%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 299--313
PL Arsen należy do tych zanieczyszczeń miedzi, które w znaczący sposób obniża jej przewodność elektryczną oraz cieplną. Jest trudno usuwalną domieszką, której obecność obniża nie tylko fizyko-chemiczne właściwości miedzi, ale wpływa na zwiększenie kosztów procesu technologicznego ze względu na toksyczn[...]
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 313-322
PL Arsen należy do pierwiastków śladowych występujących w środowisku. Zainteresowanie oznaczeniem tego pierwiastka wynika z wielu przyczyn. Pierwiastek ten bardzo rzadko przyjmuje stężenia toksyczne nawet w zanieczyszczonym środowisku, jednakże dawka przyjmowana przez organizmy (często wręcz konieczna [...]
EN Arsenic is one of trace elements to be found in the environment. Interest in determination of this element results from many causes. This element rarely I sfound in toxic concentrations even in polluted environment, yet dose accepted by organisms (often outright necessary for their correct functioni[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1027-1030
5
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 51-51
PL 1 kwietnia 2001 r. w godzinach przedpołudniowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach "odstawiano" jednostkę półspalania metanu. W czasie rutynowych czynności opróżniania instalacji i przygotowania jej do postoju pękł rurociąg tzw. ługu arsenowo-potasowego w kanale podziemnym. Wyciek dostrze[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono właściwości arsenu i jego związków w środowisku wodnym. Prześledzono ich drogę w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. od złoża poprzez poszczególne etapy przerobu do momentu gdy opuszczają ciąg technologiczny w postaci produktów bądź odpadów. Przedstawiono wyniki prób następujących [...]
7
80%
Ekotechnika
2006 nr 4 16-20
8
80%
Problemy Ekologii
PL Zanieczyszczenie arsenem osadu dennego Zbiornika Rybnickiego oszacowano na podstawie indeksu geokumulacyjnego i współczynnika zanieczyszczenia. Zawartość arsenu w osadzie dennym występowała w zakresie od 24,53 do 93,92 mikrogram/gram. Osad denny można zaklasyfikować jako średnio do znacznie zanieczy[...]
EN Pollution of the bottom sediment of the Rybnik Reservoir with arsenic was estimated on the basis of a geocumulative index and enrichment factor. The content of the arsenic in the bottom sediment appeared in the following ranges: 24.53 - 93.92 microgramm/gramm. The bottom sediment was classified as m[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 215-217
PL Celem pracy było określenie możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne związków arsenu zawartych w skażonej glebie, pochodzącej z terenów zakładów przemysłowych. W trakcie realizacji pracy rozważano możliwość zastosowania metod ekstrakcyjnych oraz immobilizacyjnych. Ze[...]
EN The object of this research work was to find possibilities of limiting unfavourable effects of arsenicals contained in poisoned soils, coming from sites of industrial facilities, on the environment. In the course of performing this work, possibilities of using extraction and immobilization methods w[...]
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 33-34
11
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 35-38
PL Arsen stanowi duży problem w hutnictwie miedzi. Niemal zawsze towarzyszy rudom siarczkowym, a jego zawartość komplikuje procesy wytapiania, rafinacji i utylizacji SO2 do kwasu siarkowego. Konieczność regulacji zawartości arsenu w procesach hutniczych powoduje, że wyeliminowany z technologii trafia d[...]
12
71%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 11 1249-1258
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania hybrydowych wymieniaczy jonowych (HIX) w procesie usuwania szkodliwych jonów metali ciężkich z wód i ścieków. Jonity tego typu łączą w sobie unikalne właściwości uwodnionych tlenków metali oraz dużą odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną syntetyczny[...]
EN The possibility of hybryd ion exchangers (HIX) application in the removal of heavy metal ions was presented. They combine the unique properties of hydrated metal oxides with the mechanical and thermal stability of synthetic ion exchangers. In the investigations the commercial ion exchangers Lewatit [...]
13
71%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 7-8 76--77
PL Pod pojęciem IC-ICP/MS kryje się technika umożliwiająca wykonanie w ciągu jednej próby np. oznaczenia rtęci i arsenu na różnych stopniach utlenienia w zależności od formy występowania: organicznej lub nieorganicznej. Oznaczanie powszechnych odmian arsenu w martycach biologicznych jest proste i może [...]
EN Practical application of IC-ICP/MS (according of EPA Method 6800) to analyze of different valence states of arsenic and mercury in the form of inorganic and organic species in one single run.
14
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 6 23-25
EN Statistical characteristic of arsenic contents in bottom sludge in Rybnicki reservoir. Distribution of arsenic contents in bottom sludge. Common appearance of arsenic and iron. Summary of background contents and upper limit of arsenic background in bottom sludge, marked by different methods.
15
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 9 40--42
16
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
17
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 317-341
PL Arsen, antymon i selen należą do pierwiastków śladowych występujących w środowisku. Ich wszechobecne mikrozwiązki o złożonych właściwościach chemicznych wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród wielu naukowców stając się przedmiotem badań naukowych. Przyczyną nowego spojrzenia na obecność i rolę mikr[...]
EN Arsenic, antimony and selenium are trace elements occurring in the environment. Their ubiquitous microcompounds of complex chemical properties arouse immense interest among many scientists, becoming the subject of scientific research. Continuous development of analytical methods, toxicology, biochem[...]
18
61%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 169--176
Praca przedstawia badania nad odzyskiwaniem arsenu ze stałych materiałów, w których występuje w postaci związków z miedzią. Zaproponowano proces przeprowadzenia arsenu do roztworu, który składa się z szeregu etapów technologicznych, z których najważniejszym okazało się utlenianie. Dla optymalizacji [...]
EN The paper presents the investigativus on the separation of arsenic from solid materials in which it occurs in the form of compounds with copper. A process has been proposed which will make arsenic pass into a solution. The process includes several technological stages, with oxidation as the most imp[...]
19
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 11 458--461
PL Celem badań było opracowanie technologii uzdatniania wody do spożycia przez ludzi z dwóch studni głębinowych na ujęciu w Białym Borze. Woda charakteryzowała się nadmierną ilością arsenu, ponadnormatywną zawartością manganu, żelaza, azotu amonowego oraz specyficznym zapachem siarkowodoru i substancji[...]
EN The aim of this study was execution of water treatment technology for human consumption from two deep wells on the water intake in Bialy Bor. The water was characterized by excessive amounts of arsenic, oversize content of manganese, iron, ammonium and hydrogen sulfide odor and putrefactive compound[...]
20
61%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 40-43
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last