Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1447
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Coraz więcej budynków użyteczności publicznej jest przekrywanych szklanymi dachami. Takie rozwiązania umożliwia postęp techniczny w dziedzinie montażu i uszczelnień wielkich tafli szklanych, komputerowe techniki obliczeniowe pozwalające szybko i bezbłędnie rozrysować geometrię najbardziej nawet wymy[...]
2
100%
Świat Szkła
PL Użycie szkła jako podstawowego materiału tworzącego "skórę" budynku było niekwestionowanym dokonaniem Miesa van der Rohe'a. W ślad za nim zdecydowana większość projektantów biurowców powstających w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX-go wieku, głównie w USA, z coraz większym rozmachem stosowa[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
1999 Z. 1 21-28
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 9 143-154
PL Wielu współczesnych architektów prowadzi intensywne poszukiwania inspiracji poza architekturą oraz szuka nowych środków wyrazu w formach będących hybrydą architektury i sztuki. Architekci ci dążą do stworzenia nowego architektonicznego paradygmatu, coraz silniej łącząc ze sobą formę, funkcję i sztuk[...]
EN A lot of contemporary architects are making very intensive research of the inspirations beyond the field of architecture and new experssion into the forms being the hybrid of art and architecture. The main goal of these architects is to create the new architectonical paradigmat by strong connections[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Today's architecture is not an artistic expression of some definite ideal; it is an expression of every ideal, to which creator will be able to grant a form. Architecture tends to have more and more in common with the other arts, at the same time loosing its name of the great art of utility. Firmity[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Contemporary formation of shape sacrum is based on simple setting-up geometric solids. Growing urbanization and inflow of population to cities, churches create of a considerable new quantity. In the structure of cities and new housing estates, sacred functions play an essential part.
7
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN 59 years after the total devastation of Warsaw the reconstruction of the city is still being continued, and much remains to be done. A considerable part of the capital., the Old Town and the Royal Route had been raised from ruin already during the first post-war decade. The discussed conception of r[...]
8
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Wojciech Kalinowski was a universally acclaimed expert on Old Town complexes and the author of numerous valuable publication, assessments and opinions dealing with this field. His characteristic features included a matter-of-fact attitude and realism. [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 29-36
EN The article presents two churches of Romanesque architecture and the material they are built of. These monuments are located in the southern part of Great Poland. The special emphasis was placed on a common. Tertiary sandstone and the source of its transport to the studied churches.
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN A need of ornamentation in architecture results from aesthetic, psychological and socjological factors. Sources of inspiration in creation of ornaments may be found either the human being's ideas or in the nature. The need of using ornaments also comes from the feeling called horror vacui characteri[...]
11
100%
Przestrzeń i Forma
2005 Nr 2 213-222
12
100%
Przestrzeń i Forma
2005 Nr 2 125-132
13
100%
Przestrzeń i Forma
2005 Nr 2 209-212
14
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
15
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 42-58
PL Artykuł powstał w oparciu o przeprowadzone badania historyczne, studia terenowe i analizę dotychczasowych źródeł pisanych. Zgromadzony materiał pozwolił w syntetycznym ujęciu nakreślić przemiany architektoniczno-przestrzenne, jakie miały miejsce na wzgórzu św. Mikołaja (teren byłego opactwa ss. Bene[...]
EN The article was written on the basis of conducted historical research, field studies and an analysis of written records browsed so far. Collected material allowed for a synthetic outline of architectonic and spatial transformations which took place on the hill of St. Nicholas (he area of the former [...]
16
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 27 11-20
PL Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie rozwoju nowej formy w architekturze Rygi na przełomie XIX i XX wieku. Przez nową formę rozumiem tu styl, który nie zerwał jeszcze z tradycją, a jednocześnie nie poddał się zupełnie nowoczesności. Innymi słowy, jest to swoisty kompromis między historyczn[...]
EN The subject of this article is the issue of the development of the new form in Riga architecture at the turn of the 19th and 20th century. By the new form I mean here the style which did not completely break up with tradition yet, but at the same time did not fully embrace the modernity. In other wo[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 26 73--80
PL Dolnośląskie uzdrowiska znane są w całym kraju, a także poza jego granicami. Historia ich sięga kilku stuleci. Funkcjonując w zmieniających się warunkach politycznych i gospodarczych, zachowały jako miejscowości wyraźny, rozpoznawalny charakter. Skala architektury obiektów uzdrowiskowych wyznacza ró[...]
EN Lower Silesian healthcare resorts are well known not only in the country but also abroad. Their history reaches few centuries. They were functioning in constantly changing geographical and political conditions, nevertheless they maintained their specific character. The scale of the healthcare resort[...]
18
80%
Przegląd Budowlany
EN Modernization up to the present architecture (primarily elevations) with application of the new technologies, materials and means of expressions.
19
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 215-221
EN In architecture, towering structures are defined as structures whose lateral dimensions are much smaller than the height and they work as a support restrained in the foundation. One of the assessments of the spatial behavior of these structures relates to the determination of spatial variation of th[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia przykład zastosowania fotogrametrii do inwentaryzacji wystroju sztukateryjnego sufitów w obiekcie zabytkowym. Sporządzona dokumentacja jest podstawą do rekonstrukcji sztukaterii, po wymianie stropów, w remontowanym obiekcie zabytkowym. Do wykonania i opracowania zdjęć posłużono się[...]
EN In the paper an example of photogrammetry application for inventory of ceiling stucco works geometry in monumental object is presented. Documentation is the base for reconstruction of the stucco works after ceilings have been replaced in monumental object under repair the following instruments have [...]
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last