Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 151
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura sakralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2009 T. 54, z. 2 119-123
PL Autor prezentuje wyniki prac pomiarowo-badawczych osiemnastowiecznego zespołu pielgrzymkowego w Krośnie Warmińskim k. Ornety wykonanych przez pracowników Zakładu Architektury Polskiej WAPW oraz studentów z Koła Naukowego Architektury Rodzimej w latach 2008-2009. Precyzyjna dokumentacja zabytku pozwo[...]
EN The author present the results of measurement and research activities regarding the eighteen century pilgrimage complex in Krosno Warmińskie near to Orneta, performed by employees of the Polish Architecture Department of the Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology (WAPW) and stud[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 29-31
PL Architektura sakralna w Poznaniu w XX wieku nie była, jak dotąd, przedmiotem odrębnych badań. Obiekty sakralne naszego miasta rzadko pojawiały się w ogólnopolskich, a tym bardziej międzynarodowych opracowaniach. Włączenie tego tematu w zakres studiów prowadzonych w ramach grantu KBN, poświęconego ar[...]
EN The aim of the article is to describe the changes in the architectural design of churches in the city of Poznań from 1900 tiil ca. 1990. The article shows that the church architecture was influenced not only by the changing denominational patterns and the repressive policies of subsequent political [...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
2000 Nr 496(36) 11-587
PL Prezentowana praca tak w swoim merytorycznym wywodzie jak i układzie stanowi oryginalną próbę przedstawienia genezy oraz dokonania całościowej analizy rozwoju formalnego KANONU bryły kościoła katolickiego, poczynając od początków powstania chrześcijaństwa, poprzez ciągłość czasową rozwoju jego doktr[...]
EN The presented work as well in its argumentation as in its construction constitutes an original attempt to show the genesis and to perform a comprehensive analysis of the development of the formal CANON of the catholic church pattern, starting from the origin of Christianity, through the continuous d[...]
4
80%
Architectus
2011 Nr 2(30) 29--33
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jaka jest granica dowolnej kreacji we współczesnej architekturze sakralnej? Czy architektura sakralna nie powinna być tworzona zgodnie z jakimś kanonem czy regułą projektowania? Po reformie Soboru Watykańskiego II do dziś trwają poszukiwania języka stylu, fo[...]
EN In this article we attempt to answer the following questions: where is the limit of free creation in the modern sacral architecture? Should sacral architecture be created in accordance with an accepted canon or rule of designing? What should modern architects follow? Should they draw inspiration fro[...]
5
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 95--100
PL Architektura sakralna minionych stuleci ściśle nawiązywała do stylu obowiązującego ówcześnie w danym obszarze kulturowym i była wyznacznikiem typologicznym danego regionu, a jednocześnie świadczyła o poziomie "kultury w architekturze". Przemiany społeczno-gospodarcze, postęp cywilizacji, który nastą[...]
EN Sacral architecture of the previous centuries strictly referred to the contemporary style existing in a given cultural area and constituted a typological determinant of a given region and at the same time, it represented the level of 'culture in architecture'. Social and economic changes and civilis[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura sakralna, z uwagi na jej specyfikę, pozwala przejrzyście zanalizować zmieniający się sposób podejścia twórców do kwestii pojmowania roli i znaczenia obiektu sakralnego. Na przestrzeni stulecia można zaobserwować zwiększającą się ilość zróżnicowanych kreacji przestrzeni sakralnej. Progno[...]
EN Sacred architecture, because of her specificity, lets analyse the changing approach of authors to the issue of comprehending the role and meaning of the sacred object. Over an area of the century it is possible to observe increasing number of diversified performances of the sacred space. Forecast ne[...]
7
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN The goal of this article is to indicate the ideological contents of sacral architecture, in particular of Roman Catholic churches built on the Western and Eastern borderlands of the Second Republic of Poland. These were territories regained by Poland as a result of the military and diplomatic action[...]
8
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Jesuits have built many churches and colleges in Poland. The more important, larger and better kept are more known. Many other remain unnoticed. Many of them do not exist anymore. Their old plans could help with familiarisation. Unfortunately, there are very few of these from Jesuits times. Although[...]
9
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 9 163-176
PL Na Pomorzu Zachodnim powstało wiele wiejskich kościołów w konstrukcji słupowo-ryglowej. Od najstarszych, XV-wiecznych, po te z połowy XIX wieku, obiekty owe w niewielkim stopniu stanowią zróżnicowane rozwiązania tworząc dużą grupę budynków często bez wyraźnych cech stylowych. Powojenna kondycja budo[...]
10
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Dawny zespół sakralny pijarów w Podolińcu na ziemi sądeckiej, składający się z klasztoru, kościoła oraz szkoły jest najstarszym z ufundowanych na ziemiach polskich. Zespół architektoniczny wzniesiony został między 1642 a 1651 r. przez Stanisława Lubomirskiego, wojewodę krakowskiego (1583-1949). Fund[...]
EN The old sacral complex of the Piarists in Podoliniec, in the Sącz region, consisting of a monastery, church and school, is the oldest one founded on Polish territory. The architectural complex was erected between 1642 and 1651 by Stanisław Lubomirski, voivoda of Cracow (1583-1949). The founder, one [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2006 z. 44 11-16
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 237-257
PL W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa do stanu badań oraz zostały przedstawione założenia do systematyki współczesnej architektury sakralnej w Polsce.
EN In the article the bibliography to present research state was reviewed and assumptions were presented for the systematics of the modern sacred architecture in Poland.
13
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Western Pomerania has preserved a large group of brickwork (in a wooden frame) churches, which total approximately a hundred. The objects originate from a period spanning from the end of the sixteenth century to the mid-nineteenth century. Churches of this variety were raised exclusively in the coun[...]
14
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Wooden sacral architecture comprises an important element of the European architectural legacy. It is composed of churches built from the fifteenth to the twentieth century, the majority being Roman Catholic, although many localities feature churches of other creeds and religions: Eastern rite, Prot[...]
15
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN Adolf Szyszko-Bohusz, one of the leading figures of architecture during the Second Republic, was born far from his native land. Later on, he was to write: "Born abroad, in the distant north and in afamily for decades drifting across the vast expanses of Russia, completely isolated from my Homeland, [...]
16
80%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 3 252-267
EN Works by Teodor M. Talowski (1857-1910), a graduate of the Viennese Technische Hochschule and the Lvov Polytechnic, initially active in Cracow and from 1901 a professor of the Civil Engineering Department at the Lvov Polytechnic, are especially noteworthy among the accomplishments of Polish architec[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2004 z. 42 9-202
PL Budowle sakralne odzwierciedlają szczególny aspekt naszej cywilizacji. Kształtowanie ich - w różnym stopniu uzależnione od względów doktrynalnych, specyficznych dla poszczególnych religii - dokonuje się w złożonych uwarunkowaniach kulturowych. Materialną postać świątyń wypełniają znaczenia metafizyc[...]
EN Sacral structures are reflections of a special aspect of our civilization. To various extents, they are erected depending on the doctrinal concerns that are specific to given religions-under complex cultural conditions. The material forms of temples are overflowing with metaphysical meanings, expres[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 89--93
PL Światło naturalne jest w architekturze sakralnej nad wyraz ważne – pełni nie tylko funkcje użytkowe, ale także tworzy nastrój. Właściwie zakomponowane światło zapewnia nam nie tylko dobre samopoczucie, ale także umożliwia podziwianie wizji twórcy i wystroju wnętrz. Światło jest integralnym elementem[...]
EN Natural light in sacred architecture is extremely important, it not only performs utilitarian function, but it also functions to build the atmosphere inside the object. Good composition of light makes us not only feel good, but also makes it possible to admire the vision of artist and the interior d[...]
19
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 48 34--39
PL Współczesność, pomimo braku utrudnień instytucjonalnych i z nieograniczonymi możliwościami technicznymi, generuje zupełnie inną gamę problemów, z którymi borykają się włodarze tych już prawie półwiekowych świątyń. Ich stan techniczny i zupełnie zrozumiała dekapitalizacja infrastruktury powoduje koni[...]
EN Contemporary times, despite no institutional restrictions and unlimited technological possibilities, generate a range of completely different problems which have to be addressed by the owners of the nearly half-a-centuryold churches. Their technical condition and deterioration of the infrastructure [...]
20
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 48 66--73
PL Interesującym zjawiskiem w architekturze sakralnej drugiej połowy XX wieku są kościoły realizowane od lat 60. do 90., zaprojektowane przez krakowskiego architekta Antoniego Mazura. Na szczególną uwagę zasługują one z tego względu, że reprezentują określony, rozpoznawalny typ świątyni o prostej, suro[...]
EN Churches built in Kraków between the 1960s and 1990s according to designs of Antoni Mazur, an architect from Kraków, represent an interesting development in sacral architecture in the second half of the twentieth century. They are particularly noteworthy on account of their specific, recognizable ch[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last