Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2001 T. 46, z. 2 166-175
EN The author intends to indicate only selected aspects of a difficult and extremely complex problem. The reflections are based upon Polish examples, and their foundation consists of research concerning industry in the Upper Silesian Agglomeration, conducted since the 1980s by the Chair and Faculty of [...]
2
80%
Architectus
2011 Nr 1(29) 47--54
PL Artykuł prezentuje typologię założeń przemysłowych pod kątem hierarchii ich formy i funkcji. Omawiana hierarchia wyraża się w różnicowaniu formy zewnętrznej odmiennych funkcjonalnie części budynku oraz ich eksponowanej lub ukrytej lokalizacji na działce, z punktu widzenia przylegających dróg i stref[...]
EN The gradation of architectonic setting, i.e. formal hierarchy according to representative or utilitarian character of a space is quite common for all architecture. In the architecture of manufacturing plants and warehouses such hierarchy does not always exist. The whole build-up area of a site can b[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Inspiracją do podjęcia tematu o niejednoznaczności współczesnej fasady stała się problematyka przekształceń obiektów poprzemysłowych.
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Postindustrial areas, with abandoned, devastated old factories and various industrial buildings, spread out in the center of many towns in Poland. It is grave problem: what to do with its, for architects, town planners, environmentalists and town authorities. It is the problem of difficulty of findi[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2013 Z. 29 9--16
PL Polityka samorządów w zakresie ochrony krajobrazu wyraża się przede wszystkim w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzjach dotyczących zamówień publicznych. Analiza procesu powstania wybranego założenia przemysłowego skłoniła autorkę do postawienia tezy, że ochrona krajob[...]
EN The main point of the paper, in the context of industrial architecture, is that landscape protection seems to be a luxury that is out of reach in Poland. Industrial investments are so desperately desired in many counties because of economical and social benefits they bring, that the need for landsca[...]
6
70%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule rozważa się często pomijaną wagę akceptacji społecznej budynków i przestrzeni publicznej dla architektury zrównoważonej. Obiekty związane z nowoczesną infrastrukturą to nieodłączny składnik miasta, wspomagający oszczędne gospodarowanie zasobami, odpadami i przestrzenią publiczną. Ich wymu[...]
EN This paper discusses the often neglected issue of social acceptance of buildings and public space for sustainable architecture. Buildings encompassing advanced infrastructure are necessary in each efficient city. They enable sustainable management of resources, waste, and municipal terrain. Their ob[...]
7
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Obiekty przemysłowe oraz budowle inżynierskie na skutek zmian cywilizacyjnych stają się elementami przeszłości. Zdegradowane, zaniedbane obiekty zostają wyburzone robiąc miejsce dla innego obiektu lub zespołu obiektów. Jednakże mogą także być przekształcone zyskując nową funkcję, często stając się n[...]
EN Industrial buildings and engineering structures as a result of the changing needs of users become elements of the past. Degraded, neglected buildings are demolished to make room for another object or group of objects. However, there may also be converted to acquiring a new function, often becoming t[...]
8
61%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Przekształcenia terenów poprzemysłowych - rewitalizacja to złożony proces zarządzania terenami poprzemy słowy mi i zdegradowanymi mający na celu, przez realizację publicznych programów i projektów, rozwój społeczności lokalnej, a szczególnie:o w aspekcie ekonomicznym ożywienie gospodarcze i uruchomi[...]
EN In the paper, some examples are given of revitalization of industrial building in Europe and t conversion for contemporary housing uses. As a result, historical values of the industrial culture preserved and at the same time new original values are being added to the existing building structure, lon[...]
9
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 12 35-35
PL Na terenie znajdującego się u zbiegu ulic Filtrowej i Raszyńskiej w Warszawie XIX-wiecznego zespołu architektury przemysłowej, gdzie wciąż działają filtry powolne, powstał nowy budynek ozonowania i filtracji na węglu aktywnym. Z zewnątrz nawiązuje on do dawnej, zabytkowej zabudowy, jednak wewnątrz z[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 19 63-71
PL Kolbermoor, choć powstało zaledwie 150 lat temu, jest dziś drugą co do wielkości miejscowością w powiecie Rosenheim. Okolice Kolbermooru obfitowały w torf. Eksploatacja tego bogactwa spowodowała szybki rozwój miasta. Torf początkowo eksportowano, a później służył jako materiał opałowy w produkcji pr[...]
EN Kolbermoor (das Moor - Germ, marsh) although founded only 150 years ago, today the town is the biggest in the district of Rosenheim. The Kolbermoor area abounded in peat. With the exploitation of peat deposits, the town started to develop rapidly, initially by means of peat exportation. Afterwards, [...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 28--34
PL Plan GOELRO został stworzony we wczesnych latach 20. dwudziestego wieku i stał się głównym elementem rozwoju radzieckiego przemysłu. W artykule przedstawiono badania architektury nowego typu elektrowni. W celu zaprezentowania sposobu projektowania elektrowni w latach 20. oraz głównych cech przemysło[...]
EN Electrification plan (GOELRO) was created in the early 1920s and became a basic step in developing of Soviet industry. The article is devoted to the architectural search of a new type of power station. New materials and documents from private archive of architect S. Chernishev were used to show how [...]
12
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 6-A 197--207
PL Do zadań samorządu lokalnego należy z jednej strony ochrona środowiska, krajobrazu, ładu przestrzennego, a z drugiej dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Istotnym narzędziem decyzyjnym, jakim dysponuje gmina do wdrażania tych zadań, jest plan miejscowy. Artykuł porównuje wybrane fragmenty p[...]
EN Care for environment and landscape conservation on one hand and social and economic development on the other belong to local authorities’ duties. A masterplan is an important decision tool to articulate and execute their policies. The paper compares selected fragments of masterplans passed by local [...]
13
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 7-A 175--182
PL Artykuł dotyczy wpływów techniki i technologii na proces tworzenia architektury przemysłowej. Wszelkie czynniki formacyjne na przestrzeni XVIII–XX wieku – w dobie architektury przemysłowej – badane są ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych i technologicznych. W różnych okresach historyc[...]
EN This paper concerns technical and technological impacts on the process of the formation of industrial architecture. All the formational factors from the 18th to the 20th century – in the epoch of industrial architecture – are examined with special emphasis on technical and tech[...]
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na podstawie projektów: domu dla urzędników Towarzystwa Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi (1907), budynku transformatorowni na kopalni „Saturn” w Czeladzi (1907), budynku administracji dla Towarzystwa Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi (1910), autorstwa Józefa Piusa Dziekońskiego przedstawiono archit[...]
EN On the basis of Józef Pius Dziekoński’s projects: a house for the Industrial “Saturn” Society officials in Czeladź (1907), transformer building for the “Saturn” mine in Czeladź (1907), the administration building for the “Saturn” Society in Czeladż (1910), industrial architecture that is not just a [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 348-354
PL Architektura obiektów w konstrukcji stalowej wynika bezpośrednio z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Forma i estetyka słupów, belek i kratownic stają się istotnym elementem kształtowania zarówno wnętrza obiektu, jak i jego struktury zewnętrznej. Transparentność elementów konst[...]
EN The architecture of objects in the steel structure results directly from the adopted structural and technological solutions. The form and aesthetics of columns, beams and trusses becomes an important element in shaping both the interior of the building and its external structure. Transparency of str[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura przemysłowa z okresu industrializacji, aczkolwiek ciągle za mało doceniana, wykorzystywana jest dzisiaj na nowe cele, głównie użyteczności publicznej i mieszkaniowe. Swoje „drugie życie” zawdzięcza nie tylko wartościom utylitarnym, ale także kulturowym i estetycznym. Problem ilustrują d[...]
EN Industrial architecture from the period of industrialization, although still too little appreciated, is used today for new purposes, mainly: public utility and housing. The second life it owes not only utilitarian, but also cultural and aesthetical values. The problem is illustrated by two examples [...]
17
51%
Architectus
2010 Nr 2(28) 159--169
PL W artykule przybliżono niektóre wybrane realizacje z obszaru Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) i pokazano charakterystyczne cechy zarówno ich form architektonicznych, techniki wznoszenia, jak i układów urbanistycznych. Do analizy wybrano reprezentatywne przykłady z miast obszarów A, B, C, tj. z[...]
EN The process of building the Central Industrial Region (COP) was preceded by a period of intensive investments aimed at improving the living conditions of the citizens of the reborn state. The period from November 1918 until 1922 can be described as the time of building the economic basis of new Pola[...]
18
51%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 4 36-37
19
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 35 41--46
PL Miasto Skawina jest średniowiecznym ośrodkiem, założonym w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, w oddaleniu o 15 km na południowy zachód od Krakowa, ówczesnej stolicy Polski. Artykuł ten dotyczy przemian architektonicznych, jakie zaszły w mieście w 2 połowie XIX i na początku XX wieku. Wówcza[...]
EN The town of Skawina is a medieval centre founded in 1364 by king Kazimierz Wielki (Casimir the Great), 15 km to the south-west from Krakow, the then capital of Poland. This article concerns architectonic transformations that took place in the town during the 2nd half of the 19th and the beginning of[...]
20
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2012 No. 9 31--39
PL Referat stanowi próbę podsumowania tendencji w renowacji i adaptacji architektury przemysłowej w Polsce .Na wstępie autor odnosi się do zastosowanej terminologii i uzasadnia tytuł referatu. Jest to również próba dokonania systematyki nowych obiektów oraz ich lokalizacji w obrębie miasta (architektur[...]
EN The transformation of city centres in Poland has taken various forms over the last 20 years. The specificity of the physiognomy and historic-spatial conditions imposes a certain direction of those transformations. They shape the public space of the modern towns and cities starts with glass-sky-scrap[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last