Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1340
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Today's architecture is not an artistic expression of some definite ideal; it is an expression of every ideal, to which creator will be able to grant a form. Architecture tends to have more and more in common with the other arts, at the same time loosing its name of the great art of utility. Firmity[...]
2
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN 59 years after the total devastation of Warsaw the reconstruction of the city is still being continued, and much remains to be done. A considerable part of the capital., the Old Town and the Royal Route had been raised from ruin already during the first post-war decade. The discussed conception of r[...]
3
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 42-58
PL Artykuł powstał w oparciu o przeprowadzone badania historyczne, studia terenowe i analizę dotychczasowych źródeł pisanych. Zgromadzony materiał pozwolił w syntetycznym ujęciu nakreślić przemiany architektoniczno-przestrzenne, jakie miały miejsce na wzgórzu św. Mikołaja (teren byłego opactwa ss. Bene[...]
EN The article was written on the basis of conducted historical research, field studies and an analysis of written records browsed so far. Collected material allowed for a synthetic outline of architectonic and spatial transformations which took place on the hill of St. Nicholas (he area of the former [...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 27 11-20
PL Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie rozwoju nowej formy w architekturze Rygi na przełomie XIX i XX wieku. Przez nową formę rozumiem tu styl, który nie zerwał jeszcze z tradycją, a jednocześnie nie poddał się zupełnie nowoczesności. Innymi słowy, jest to swoisty kompromis między historyczn[...]
EN The subject of this article is the issue of the development of the new form in Riga architecture at the turn of the 19th and 20th century. By the new form I mean here the style which did not completely break up with tradition yet, but at the same time did not fully embrace the modernity. In other wo[...]
5
80%
Control and Cybernetics
2012 Vol. 41, no. 4 835--849
EN In this paper we present our latest research in the area of social network system implementation. Both business and technological aspects of social network system development are considered. There are many tools, languages and methods for developing large-size software systems and architectures repr[...]
6
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 215-221
EN In architecture, towering structures are defined as structures whose lateral dimensions are much smaller than the height and they work as a support restrained in the foundation. One of the assessments of the spatial behavior of these structures relates to the determination of spatial variation of th[...]
7
80%
Challenges of Modern Technology
EN The aim of this presentation is to demonstrate issues concerning places of remembrance, paying special attention to the elements which create meaning and structure collective experience. The analysis will be conducted not only on the level of architectural materials but the current knowledge about p[...]
8
80%
Budownictwo i Architektura
PL Niniejszy artykuł traktuje o postrzeganiu architektury w kontekście szeroko rozumianej sztuki. Zestawienie pojęć: „architektura” i „sztuka”, ich wyjaśnienie oraz prezentacja wzajemnych korelacji pomiędzy tymi podmiotami przyczynia się do głębszego zrozumienia istoty przedmiotu dyskusji. Dzięki takie[...]
EN This article presents a perception of architecture in the context of an art. Juxtaposing the terms “architecture” and “art,” explaining them and presenting their mutual correlations contributes to deeper comprehension of the subject issue. Thanks to such an operation, the author of this article prov[...]
9
80%
Archivolta
2012 nr 3 54--61
PL Nowa rola powierzchni w projektowaniu cyfrowym poprowadzi do zmian konceptualnych w architekturze. Nową architekturę wyłaniająca się z cyfrowej rewolucji technologicznej cechują krzywoliniowe formy o wysokim stopniu złożoności. Formy te cechuje inny niż dotąd język formalny, tektonika i materiałowoś[...]
EN A new role of the surface in digital design leads to conceptual changes in architecture. The new architecture emerging from the digital technological revolution is expressed in curvilinear forms with a high degree of complexity. These forms are characterized by a formal language, which is different [...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura współistnieje ze środowiskiem naturalnym, jest jego nieożywionym składnikiem, dzięki któremu człowiek może prowadzić swoje ucywilizowane życie. Trwanie i przemijanie dotyczy zarówno świata ożywionego, jak i nieożywionego. Zatem definicje dotyczące świata przyrody stosować można również [...]
EN Architecture coexists with the natural environment, is its inanimate component thanks to which the man can lead his civilized life. Durability and fleetingness is applying both the living world as well as inanimate world. Therefore, definitions of the nature can also be applied to the architecture. [...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dzieło Coop Himmelb(l)au Pavilion 21 MINI przestawione jest jako przykład kontynuacji myśli ekspresjonistycznej we współczesnej architekturze. Autor opisuje projekty Hermanna Finsterlina i Walter Gropius tworzone na początku XX wieku, przedstawiając ich wpływ na współczesną sztukę oraz pokazują ciąg[...]
EN Pavilion 21 MINI of Coop Himmelb(l)au is presented here as an example of continuation of expressionist thought in contemporary architecture. Author described projects of Hermann Finsterlin and Walter Gropius created in the beginning of 20th century, that seems to have influence on contemporary art a[...]
12
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 271--276
PL Czy rzeczywiście istnieje architektura bez granic? Zależy jak zdefiniujemy to pojęcie. Czy granicę stanowi wyobraźnia?, zdolności rysunkowe?, wykonalność projektu?, umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie?, ograniczenia oprogramowania CAAD?, a może jeszcze coś innego[...]
EN Builders used drawings from the earliest times. The statue of the Sumerian ruler of Gudea (circa 2500 BC)- kept in the collections of the Louvre Museum - who is sitting on the throne and keeping a drawing of the temple plan on his lap can be considered to be the oldest drawing representation of the [...]
13
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 289--293
PL Architektura obiektów w kulturze Wschodu i Zachodu obejmowała dachy zwieńczone kopułami. Kiedy masa kopuł murowanych przekroczyła możliwości techniczne konstruowania podpierających drewnianych rusztowań, rozpoczęło się poszukiwanie lżejszych rozwiązań konstrukcyjnych. Ewolucja rusztowania stosowaneg[...]
EN Architecture structures are a form of presentation of significant message of the period when they were built. Architecture of centers of power, religious cults or culture is the synthesis of knowledge about communities that built them. Ecclesiastical and prestigious structures were often crowned wit[...]
14
80%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 149-154
PL Zwrócenie uwagi na znajomość niektórych zagadnień odgrywających istotną rolę, które warsztat architekta czynią intelektualnie sprawnym i przydatnym w kreowaniu architektury i urbanistycznej przestrzeni będącej odpowiedzią nie tylko na potrzeby użytkowe, ale też na jej aspekty kulturowe, estetyczne, [...]
EN Highlighting the knowledge of certain issues that play a key role and make the architect's apparatus of skills intellectually efficient and useful in creation of architecture and urban space, as an answer not only to utilitarian needs, but also to its cultural, aesthetic, and intellectual aspects, i[...]
15
80%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 235-270
PL Minimalizm stał się w ostatnich dekadach XX wieku w dyskursie architektonicznym terminem bardzo popularnym. To co było kiedyś surowe, proste, skromne lub nieskomplikowane stało się minimalistyczne lub minimalne. W czasach rozmycia granic oraz współistnienia różnych idei, zjawisk w architekturze świa[...]
EN Minimalism in last decades of 20th century became in architectural discourse a very popular term. What was once austere, plain, quiet or uncomplicated minimalistic or minimal. In time of blurred boundaries and coexistence of different ideas and architectural trends, minimalistic tendencies have beca[...]
16
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 28-31
PL Mimo ogromnego rozwoju i postępu na świecie, tylko nielicznych współczesnych twórców przyszłe pokolenia będą pamiętać i podziwiać na równi z Michałem Aniołem, Rembrandtem, Monetem czy Beethovenem. Do tego wąskiego grona niewątpliwie należy architekt modernizmu Frank Lloyd Wright (1867-1959), już za [...]
17
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 18-18
PL O swojej pracy, doświadczeniu i preferencjach w rozmowie z Judytą Więcławską opowiada John Brookes, angielski projektant. W jego portfolio znaleźć można zarówno przydomowe ogródki w brytyjskich wsiach oraz miasteczkach, jak i duże projekty dla firm oraz osób prywatnych, realizowane w najodleglejszyc[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Obiekt architektoniczny tworzony jest z różnorodnych form geometrycznych. W obiektach architektonicznych lat 50-70. tych XX w. można odnaleźć formy geometryczne, których zdefiniowanie możliwe jest na podstawie analizy fotografii obiektu. Rozwój technik komputerowych wspomagających projektowanie odci[...]
EN The architectural building is created by various geometrical forms. In the architectural buildings from the 50s - 70s of XX century it is possible to find geometrical forms which could be defined on the ground of the analysis of building photos. Development of computer techniques aiding design affec[...]
19
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 40-47
PL Artykuł prezentuje historię ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni, ze szczególnym uwzględnieniem przemian budowlano -architektonicznych, jakie obiekt przeszedł w ciągu swojej 100 letniej historii. Autorzy analizują m.in. wpływ rozmieszczenia pomieszczeń na funkcjonalność techniczną i technolog[...]
20
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 57-65
PL Działający początkowo w Bydgoszczy, a później Poznaniu inżynier Xaver Geisler pozostawił po sobie 4 realizacje wieżowe. Jego wieże powstały w Odolanowie (1903 r.), Swarzędzu '1905 r.), Kościanie (1908 r.) i Śremie (1908-1909 r.). W przeciwieństwie do innych biur inżynieryjnych, budujących wodociągi [...]
EN Originally he was working in Bydgoszcz, and later in Poznań an engineer Xaver Geisler left a io'ar :ower proj ects. His towers built in Odolanów (1903), Swarzędz (1905), Kościan (1908) and Śrem (1908-1909 . Ir. contrast to other engineering offices, building water supply during the conquest and ofte[...]
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last