Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architectural form
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2006 Nr 2(20) 69--74
PL Odbiór sensualny architektury, wraz z rozwojem wysoko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraźną transformację, wynikającąz ukonstytuowania się w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmiennej koncepcji przestrzeni i percepcji otoczenia. Obiekt architektoniczny i kontekst miejsca sąpostrze-gane jako f[...]
EN The reception of sensual architecture together with the development of high-technology and use of the computer in the design process has been transformed in the last ten years. Its effect is the appearance of a different concept of space and perception of the environment. The architectural object, t[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL O formie konstrukcji cięgnowych decyduje stosowna gra sił wspierająca się na układzie słupów, pylonów, masztów, łuków oraz kabli i lin, które pospołu niosą pomosty i dachy i pozwalają rozwiązać problem ich rozpiętości, wysokości i szerokości... Forma konstrukcji cięgnowej, której celem samym w sobie[...]
EN The form of string constructions results from a suitable play of forces supported on a set of piles, pylons, masts, arches and cables and lines, which together carry gangways and roofs and at the same time allow to solve problems of span, height and width... The form of string construction which aim[...]
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 102--104
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Istnieją sposoby, aby obiekty budowlane fascynowały nas nadal, pomimo upływu czasu. Przykłady realizacji obiektów sportowych dowodzą, że wartość emocjonalna, techniczna, a w szczególności doskonałość architektury mogą zapewnić jej ponadczasowość.
EN There are ways to make the building works fascinate us over a time. The look of sports facilities prove that over temporality can be achieved by emotional, technical value, in particular however quality and beauty of architecture.
5
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Ekrany akustyczne pojawiły się na europejskich drogach z początkiem lat siedemdziesiątych. Prekursorami w ich budowie były Francja, Holandia, Niemcy i Austria. Od samego początku starano się połączyć ich skuteczność związaną z kształtem i wymiarami, estetyką oraz wkomponowaniem w środowisko.
EN The paper is about colouring and the aesthetics of noise barriers in Poland and Europe. The author presents some basic rules for selecting design of noise barriers. There are a lot of visual to support the talk.
6
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji. Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się symbolami przestrzennymi miast.
EN The paper is devoted to the architecture of today's museums on the background of it's evolution. Today's museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of numerous towns.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zmiany w formie architektonicznej budynku mają racjonalne przyczyny. Może nią być wpływ postępu w dziedzinie technologiczno- materiałowej na efekty i modyfikacje formalne. Znaczenie mają także wymagania legislacyjne, np. związane z ochroną cieplną budynku. Uwzględnienie w projekcie wykorzystania bie[...]
EN Modifications in an architectural form are caused by several reasons. These may be an impact of a progress in technological and material area. Also the legal requirements, e.g. those connected with the building thermal protection. Compliance of the design with a passive and active solar energy utili[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W związku ze znaczną ilością nowych inwestycji drogowych w Polsce powstają obiekty inżynierskie jakimi są mosty, nierzadko o konstrukcji cięgnowej. Stanowią one istotny element krajobrazu i winny być przedmiotem badań zmierzających do określenia zasad ich projektowania architektonicznego.
EN Due to significant number of road investments in Poland, new engineering objects are built, including bridges and some of them are with string construction. They constitute important element of environment and should be the subject of research aiming at determination of rules of their architectural [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł dotyczy relacji pomiędzy formą architektoniczną a kontekstem. Autor podkreśla, iż forma jest pierwszoplanowym czynnikiem wartościującym architekturę. Związki formy architektonicznej z kontekstem i ich współzależności przedstawione zostały na wybranych dziewięciu przykładach twórczości projek[...]
EN The article concerns the ralationship between an architectural form and a context. The author emphasizes that a form is a crucial factor which evaluates architecture. Relationships between an architectural form and a context and their interrelationships have been presented on nine examples of the au[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono sposób kształtowania architektury wież widokowych na terenie Sudetów. Określono typologię budowli o wspólnych cechach oraz przyczyny gospodarcze i kulturowe powstawania takich inwestycji. Powyższe informacje zobrazowano ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne przyk[...]
EN The article presents a method of shaping the architecture of viewing towers in Sudety mountains. A typology of buildings with common characteristics and economic and cultural causes of formation such investments was identified. All information is illustrated with pictures of typical examples.
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Steven Holl, whose methods of searching for the form are here presented by the three examples, brings together the two contradictions: pragmatism and poetry. The latter is useful, when the reality seems not to be perfect, or when there are too many possibilities when it comes to choosing the way. Ho[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The development of new technology gives the possibility of experiments with variety of structures and materials. Architects used technical innovations to transform the architectural surface into something nonrepresentational (diagrammatic surface). New resources of inspiration in architectural surfa[...]
13
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 164--166
14
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Uwaga architekta dla detalu odzwierciedlać może zainteresowanie nie tylko znaczeniem materiałów lecz tożsamością samej architektury. O detalu można myśleć jako o szczególe wchodzącym w skład większej całości, jaką jest forma architektoniczna. Podczas gdy forma może mieć charakter ponadczasowy, detal[...]
EN Attention of the architect for the detail may reflect an interest in not only the meaning of materials but the identity of very architecture. A detail can be understood as a part of a larger integrity - an architectural form. While the form can have timeless character, the architectural detail is a [...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Pewien wąski nurt późnomodernistycznej architektury eksponujący rozwiązania techniczne jako elementy formy architektonicznej określa się – high tech, co jednoznacznie wskazuje na technologię zaawansowaną. W świetle purystycznych form architektury wczesnego modernizmu idee high tech jawią się raczej [...]
EN A certain narrow trend in late modernist architecture exposing technical solutions as the elements of an architectural form is defined as high tech which unambiguously indicates advanced technology. In the light of the purist forms of early modernism, the ideas of high tech appear as a search for or[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 267-276
PL Projektowanie domów jednorodzinnych wydaje się banalnym zagadnieniem jedynie w przypadku, gdy otoczenie nie stawia jakichkolwiek wymagań oraz gdy warunki geotechniczne są idealne. Pomijając złożone problemy relacji projektant - klient oraz projektant - urząd, istotne stają się zagadnienia dotyczące [...]
EN Designing houses seem to be a trivial issue only if the environment does not set any requirements, and when geotechnical conditions are ideal. Leaving aside the complex problems of the relationship between the designer and the client and between the designer and the architectural administration, the[...]
17
75%
Pretekst
2006 Nr 2 101--111
18
75%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 37 31--46
PL Artykuł ujednoznacznia treść wyrażenia forma strukturalna na podstawie znaczeń przypi-sywanych tworzącym je wyrazom oraz kontekstu stosowania w literaturze z zakresu estetyki oraz teorii architektury. W oparciu o dokonaną analizę uznano, że zbiór wyznaczników formy strukturalnej określa ją jako komp[...]
EN The article disambiguates the content of the expression of structural form on the basis of meanings attributed to the words forming it and the context of the use in the literature in the field of aesthetics and architecture. Based on the analysis made, it was deduced that the set of features charact[...]
19
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2004 nr 2 136--139
20
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 135--139
EN Searching limits of architecture apply to definitions of architecture it makes the main thesis of article. Multitude of definitions such objectives (rationally) as subjectives (intuitive) provides that limits of architecture are still widening. Allowed the author the problem concentrates on consciou[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last