Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aqueous solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2007 Vol. 81, nr 9 1555-1565
EN The paper brings details of a simple method for rapid synthesis of triangular silver nanoparticles and their characterization. The method presented proceeds with a simple reaction in aqueous solution at ambient temperature and nanotriangles are synthesized in a few minutes. The formation of triangul[...]
2
100%
Polimery
1998 T. 43, nr 6 358-365
PL Addycji tlenku propylenu (TP) do -N, N ,N',N",N"-pentakis(hydroksymetylo)melaminy (PHMM) w roztworach wodnych wobec trietyloaminy (TEA) jako katalizatora towarzyszą niekorzystne reakcje uboczne TP z wodą prowadzące do p-wstawania propano-l,2-diolu (PD) i produktów następczych [np. 4-oksaheptano-2,6-[...]
EN Propylene oxide (PO) was added to N,N,N',N',N"-pentakis(hydroxymethyl)melamine (PHMM) over triethylamine as catalyst. Disadvant-ageous side reactions of PO with water yield 1,2-propanediol and consecutive addition products, e.g., 4-oxaheptane-2,6-diol, 2-methyl-3-oxahexane-l,5-diol, and 5-methyl-4,7[...]
3
88%
Nukleonika
EN Chlorophenols are compounds with high toxicity, poor biodegradability, and carcinogenic and recalcitrant properties. This work studies, for the first time, the destruction and detoxification of 2-chlorophenol (2-CP) in water using 60Co gamma radiation under different conditions including varied radi[...]
4
88%
Polish Journal of Chemistry
2005 Vol. 79 / nr 12 1937-1947
EN Spectral absorption UV-Vis investigations on association of copper(II) octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions are reported. In 5.0x10-7-5.0x10-5 mol/dm3 concentration range monomers and dimers are mainly present. The calculated dimerization constant 106dm3/mol at 25°C and the hypsochromic sp[...]
5
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1173--1184
PL Celem niniejszej pracy było określenie efektywności adsorpcji barwników anionowych i kationowych z roztworów wodnych na popiołach pochodzących, z dwóch różnych źródeł: ze spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni i ze spalania węgla kamiennego w Olsztyńskiej Elek[...]
EN This study was conducted with water-soluble dyes used as sorbates: with the formation of color cation - Basic Green 4 (basic dye) and with the formation of color anion - Reactive Black 5 (helactine vinyl sulfone dye). Its objective was to investigate possibilities of dyes adsorption from aqueous sol[...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 467-478
PL Procesy membranowe są obecnie szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu oraz w szeroko pojętej ochronie środowiska do usuwania różnorodnych zanieczyszczeń zarówno o charakterze organicznym jak i nieorganicznym. W eksploatowanych na całym świecie instalacjach membranowych najczęściej stosowane s[...]
EN Membrane processes are now widely used in many industries and in the widely understood environment protection to remove the various pollutants of both organic and inorganic character. In the operated worldwide membrane installations membranes made from organic materials such as polysulphone, poliete[...]
7
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 479-488
PL Tendencja spadkowa zużycia wody utrzymuje się od ok. 1990 roku i mieści w granicach od 30% do 50% w skali miasta, jak i gospodarstwa domowego [1÷4]. Zmniejszające się zużycie wody jest spowodowane między innymi: zastosowaniem nowoczesnej armatury czerpalnej, zwiększającej się liczbie opomiarowanych [...]
EN Downward trend of water consumption is maintaining from about 1990. Its value is between 30% to 50% for a city, as well as household. Decreasing water consumption caused by, inter alia: using modem plumbing fittings, increasing number of measured households, dissemination of consumer awareness of th[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 747-760
PL Rozwój technologii dostarcza nie tylko produkty o ulepszonej jakości lecz również wpływa na postępujące skażenie środowiska. W przypadku przemysłu włókienniczego zanieczyszczenie to dotyczy głównie wody. Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych jest przyczyną powstawania ścieków o znacznej zawartośc[...]
EN Contemporarily, the most common methods of textile wastewaters treatment include: adsorption, precipitation/coagulation, ultrafiltration and reversed osmosis, biological methods, oxidation, reduction, and extraction. Out of these methods, the most economical in terms of minimizing investment and exp[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia rezultaty badań nad wykorzystaniem adsorpcyjnych właściwości złóż diatomitowych do usuwania barwy specyficznej (błękit metylowy) i naturalnej (substancje humusowe) z roztworów wodnych. Badania wykonywane były dla stężeń początkowych C1 = 30 mg/dm3 i C2 = 60 mg/dm3. Złoża diatomit[...]
EN The paper presents results of research on the application of adsorptive properties of diatomite beds for removing of colour, both specific (methylene blue) and natural (humus substances), from aqueous solutions. The tests were carried out for initial color concentrations of C1 = 30 mg/dm3 and C2 = 6[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejn[...]
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles[...]
11
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Transient pump-probe spectroscopy of equilibrated solvated electrons is car-ried out in neat water and in an aqueolls NaCl solution (5.9 M) in the visible and near infrared using pulses of 100-170 fs duration and polarization resolution. Excitation is per-formed by a pump pulse at 620 nm in the blue[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
13
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The apparent molar volumes were determined at 25, 35 and 45° C for aqueous solution of MnSO(4) + H(2)SO(4) system using Anton Paar DMA 60/602 densitometer. The apparent molar volumes of transfer of a manganese sulphate from water to the sulphuric acid solution was determined as a function of the sul[...]
14
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 274--284
PL Celem pracy było zbadanie sorpcji różnych form uranu (VI) przez mikroorganizmy z naturalnej wody. W procesach samooczyszczenia wodnych ekosystemów ważną rolę odgrywają mikroorganizmy. Ustalono, że praktycznie wszystkie mikroorganizmy mogą adsorbować jony UO22+ z roztworów wodny[...]
15
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 49--56
PL W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące sposobów podwyższania krotności spienienia wodnych roztworów środków pianotwórczych. Opisane zostały zmiany spienienia pod wpływem różnych wybranych dodatków chemicznych.
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 62--69
PL W pracy przedstawiono akustyczne badania struktur powstających w wodnych roztworach nieelektrolitów metanolu i etanolu. Wykonano pomiary prędkości propagacji fal akustycznych i gęstości tych roztworów w pełnym zakresie stężeń. Wyniki tych pomiarów pozwoliły na obliczenie ściśliwości adiabatycznej. W[...]
EN This paper presents acoustic investigations of structures arising in nonelectrolyte (methanol and ethanol) aqueous solutions. Measurements of acoustic wave velocity and density of these solutions were performed in the full range of concentration. Results of this measurements allowed to account the a[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2461-2466
18
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1640-1642
19
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 785-804
PL Jedynym narzędziem kontroli obiegu składników pokarmowych w rolnictwie stosowanym w monitoringu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł obszarowych jest bilans. Służy on do oceny stanu zagrożenia środowiska, w szczególności pod kątem wpływu rolnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Pozwa[...]
EN The aim of presented paper was evaluation of selected types of phosphorus balance in environmental pollution monitoring from agricultural sources and rank estimation of elements of input and output and their influence on balance. The survey contained data from 130 farms. 65 mid-sized and 26 large ar[...]
20
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 773-784
PL W celu zwiększenia skuteczności eliminacji mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych techniki membranowe coraz częściej łączy się z innymi jednostkowymi procesami oczyszczania. Odpowiednio zaprojektowane układy pozwalają na wykorzystanie w jak największym stopniu zalet jednostkowych procesów oczyszcza[...]
EN Limitation of individual purification processes resulted in development of so-called hybrid processes. Integration of two purification processes in one working unit may have a synergetic effect resulting in separation improvement. The aim of the study was to determine the effectiveness of ASPCA remo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last