Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono sposób definiowania struktur kinematycznych robotów przemysłowych na potrzeby systemu komputerowego programowania off-line robotów i robotowej bazy danych współpracującej z takim systemem. Omówiono potrzebę syntetycznego opisu struktury kinematycznej robotów, sprecyzowano założen[...]
EN The method of defining of the kinematics structure of industrial robots is discussed. The definition are implemented to the SPMTR off-line programming system. The classification of robots are proposed. Two level definition of the kinematics structure, syntactic and parameters are described. The reco[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 11 74--76
PL Podczas wykonywania pomiarów jakości powietrza oraz wydajności systemów wentylacyjnych analizowanych jest wiele parametrów takich jak: temperatura, wilgotność, prędkość powietrza i wydatek, poziom CO i CO2 w otoczeniu, różnica ciśnień. Wielkości te muszą być często zapisywane, analizowane, a następn[...]
3
88%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 547--558
PL Opracowanie przedstawia syntetyczne omówienie głównych kierunków i zakresu działalności w latach 2004-2008 Komisji Technicznej V „Detekcja bliskiego zasięgu: Analizy i aplikacje” Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). W artykule przedstawiono tematykę badań oraz rozwiązań[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Mikoryzacja jest to symbioza między grzybami a korzeniami roślin uprawnych. Symbioza ta jest wzajemnie korzystna, ponieważ grzyb zyskuje siedlisko i dostęp do związków organicznych z korzeniami roślin, natomiast roślina udostępnia składniki mineralne z podłoża dzięki mineralizacji jak i znacznemu zw[...]
EN On the basis of laboratory investigations the optimum number of live and dead particles of vegetative mycorrhiza mycelium in relation to mixing time and hydration rate were found. Results of the investigations gave possibility to carry out mathematical analyse, which cover process of growth of live [...]
5
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 118-123
PL Przedstawiono 30 kW układ mikro kogeneracji (?-CHP), który jest w stanie pokryć część zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną hotelu. Aby rozwiązać obecne problemy z brakiem dostępu do wodoru, układ wyposażony jest w kompaktowy system parowego reformingu gazu ziemnego. Układ będzie zapewnia[...]
EN The paper presents a 30 kW micro Combined Heat and Power (ž-CHP) system which is able to provide heat and power for a more efficient energy use in a hotel. The main objective of ž-CHP unit is to introduce the novel concept of a Polymeric Electrolyte Membrane Fuel Cell based CHP (ž-CHP-PEMFC) system [...]
6
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 361-380
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących różnych specjalizowanych metod kompresji plików dziennika, których celem było napisanie aplikacji, która korzystając z tych metod umożliwia przeprowadzenie operacji kompresji oraz dekompresji. Ponadto porównano ich działanie z uniwersalnymi metodami [...]
EN The article presents results of investigation of some specialized log file compression methods which main goal was to write the specialized log file archiver. Moreover, the comparative tests of universal and specialized compression methods are presented in the paper.
7
75%
Drogownictwo
2009 nr 1 21-25
PL Dokument opisuje rodzaje próbek, sposoby pobierania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej i z nawierzchni asfaltowej, sprzęt do pobierania próbek oraz oznaczanie i pakowanie próbek. Próbki mieszanek mineralno-asfaltowych pobiera się ze skrzyni samochodu, z układarki i z hałdy, a próbki asfaltu lan[...]
EN The document describes types of samples, ways of sampling of asphalt mixture and of asphalt pavement, equipment for sampling, and sample marking and packing. Sampling of asphalt mixture is from tracks, pavers, heaps, and mastic asphalt from cauldron.
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było stworzenie aplikacji „Stymulacja” wspomagającej obliczanie wybranych ciśnieniowych parametrów doju, bazującej na formułach matematycznych, dostępnych w literaturze przedmiotu. Ze względu na funkcjonalność oraz prostą składnię aplikacja została napisana w środowisku Borland Deweloper[...]
EN The objective of the paper was to create "Stimulation" application supporting calculation of the selected pressure parameters of milking based on the mathematical formula available in the subject literature. On account of functionality and simple composition, the application was written in Borland D[...]
9
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2010 T. 5 99-107
PL W pracy przedstawiono nową technologię jaką jest Cloud computing. Autorzy opisują najpopularniejsze aplikacje dostępne w chmurach, czyli pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe i programy służące do przechowywania danych na zdalnych serwerach.
EN This paper presents a new technology, which is Cloud computing. The authors describe the most popular applications available in the clouds, they are office suites, antivirus software and programs used for data storage on remote servers.
10
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN An important aspect in a lot of physics and biology experiments is the access and the processing of the data from a different places and in the shortest possible time. We implemented a data files moving system, based on GRID tools and services, to automatically transfer the files from a site that ge[...]
11
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN GRID technology has been applied to several scientific applications. High Energy Physics has been one of the earliest adopters of the GRID approach due to problematic treatment of the huge quantity of data that the Large Hadron Collider (LHC) at CERN will produce in the next years. GRID Infrastructu[...]
12
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2017 no. 2 91--98
EN Diverse visualizations of environmental data, infographics, maps and Internet services can be information sources not only for their recipients, but also for their creators. That information can come from the monitoring of users’ activity, which can be carried out in an automated way by means of Int[...]
13
75%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 1 64
PL MyBus online jest jedną z najnowszych aplikacji z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej na smartfony. Użytkownikom została udostępniona w styczniu 2013 roku. Jej twórcą jest Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki „Taran” z Mielca.
14
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2019 Vol. 10 62--66
PL Artykuł przedstawia przykład wykorzystania technologii eye-trackingu w badaniu jakości interfejsu aplikacji internetowej. Przedmiotem badań była część webowa systemu FastCat, wspomagającego obsługę miejskich wyścigów rowerowych. Wykorzystana metodyka badawcza polegała na realizacji eksperymentu z uż[...]
EN The article presents an example of the use of eye-tracking technology in examining the quality of the web application interface. The subject of the research was the web part of the FastCat system, supporting the service of urban cycling races. The research methodology based on the implementation of [...]
15
63%
Diagnostyka
2012 nr 2(62) 49-56
PL Jednym z elementów pracy służb utrzymania ruchu jest proces samodoskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Istotnym więc wydaje się opracowanie systemu, który mógłby wspomóc ten proces. Tematem tego referatu jest przedstawienie koncepcji takiego systemu, który wspomógłby proces samokształcenia służb[...]
EN One of the element of the work of employees of maintenance services is a process of improving their knowledge. So it is important to prepare such a system which could help that process. The aim of this paper is a concept of the system that allow support learning process of maintenance service staff.[...]
16
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 3 77-83
PL Aplikacje odgrywają ważną rolę w ocenie niezawodności sieci komunikacyjnych. Innymi słowy, niezawodność sieci może być całkowicie różna dla różnych aplikacji tej samej sieci. Niestety, istniejące metody oceny niezawodności, w większości oparte na teorii grafów, poświęcają niewiele lub nie poświęcają[...]
EN Applications play an important role in the reliability evaluation of communication networks. In other words, the reliability of a network can be totally different when different applications are considered for the same network. However existing reliability evaluation methods, which are mostly based [...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 165-171
PL Proces badawczy przebiegu kompostowania wymaga gromadzenia różnorodnych informacji charakteryzujących ten proces, pozwalających na jego poznanie i kontrolę. Podjęta przez autorów problematyka badawcza dotycząca identyfikacji stopnia zawansowania procesu kompostowania poprzez analizę obrazu badanej m[...]
EN The research process of composting requires collection of various information characterizing the process, which allow for its learning and control. The research issues taken by the authors concerning the identification of a degree of advance of the composting process by analyzing the image of the co[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przyjmując różne kryteria podziału nauki autor zwraca uwagę przede wszystkim na podział wg funkcji na: badania podstawowe, stosowane i rozwojowe, uznając za właściwe przyjmowanie różnych kryteriów oceny. Bezpośrednio z tym zagadnieniem wiąże się praktyka finansowania badań. Druga część pracy dotyczy[...]
EN Assuming various science division criteria, the author first of all focuses attention on division according to function into: basic, applied and developmental research, considering appropriate to assume various evaluation criteria. Research financing practice is directly related to this issue. Secon[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono koncepcję systemu doradczego umożliwiającego samodzielne obliczanie przez jego użytkownika potrzeb energetycznych budynku mieszkalnego do ogrzewania, nakładów robocizny, energetycznych oraz kosztów wytwarzania i przetwarzania biomasy w celu jej dostosowania do konstrukcyjnych w[...]
EN The paper presents the concept of an advisory system allowing its user to carry out independent computations of energy demand for residential building heating purposes, amount of labour, energy expenditure, and biomass production and processing costs to adapt it to constructional requirements of boi[...]
20
63%
Logistyka
PL W artykule opisano autorską aplikację SiRFLogger która w połączeniu z modułem GPS typu SiRFStar III tworzy system pomiarowy. umożliwiający kontrolę chipu, rejestrowanie danych pomiarowych w formacie SiRF oraz ich dekodowanie do formatu CSV. Autorzy przedstawili problematykę związaną z obsługą protok[...]
EN In the article the application SiRFLogger, allowing controlling SiRFStar GPS chip, logging SiRF binary data and decoding the data to the CSV format was described. Issues related to handling the SiRF binary protocol were presented. Then the hardware platform used to test the application was described[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last