Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 199
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anizotropia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 153-164
PL Celem pracy było określenie wpływu technologicznego procesu łączenia blach aluminiowych z miedzianymi na niektóre właściwości mechaniczne blach bimetalicznych Cu-Al. Do analizy wykorzystano dane otrzymane z testów jednoosiowego rozciągania próbek wyciętych z różnych kierunków blachy bimetalicznej, [...]
EN The aim of the study was determination of influence of aluminum cladding copper process of sheets during rolling on some mechanical properties. The test bimetallic samples were cut from different directions in relation to rolling axis. The results of uniaxial tensile tests were used to analyze mecha[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 193-198
PL W pracy analizowany jest opis anizotropii wytrzymałości czasowej (zależność wytrzymałości od kierunku działania siły w stosunku do głównych osi ortotropii oraz od czasu jej działania) przy ściskaniu lignostonu. Do opisu anizotropii wytrzymałości doraźnej stosowano kryterium R. Misesa dla materiałów [...]
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper considers a development of the boundary element approach for studying of the antiplane shear of elastic anisotropic solids containing cracks and thin inclusions. For modeling of thin defects the coupling principle for continua of different dimension is utilized, and the problem is decompo[...]
4
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper continues the subject matter, which is described in earlier works. It is connected with critical heat streams penetrating through the circular pipes and pipes with specific shapes (type R). We have made an assumption that the convective heat-transfer coefficient is constant on the circumfe[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 173-178
EN The paper has dealt with two problems of calculation of electromagnetic force/torque. The first one is for magnetically anisotropic and conductive region. It has been presented sufficient condition for surfaceintegral representation of electromagnetic force/torque in conductive and anisotropic regio[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Odkształcenie na gorąco magnesów Nd-Fe-B prowadzi do wytworzenia anizotropowej struktury krystalograficznej. Stopień anizotropii jest zależny od parametrów procesu odkształcania. Badania ukierunkowania krystalograficznego w zakresie pojedynczych ziaren prowadzono metodą transmisyjnej mikroskopii ele[...]
EN Die-upset forging of Nd-Fe-B magnets results in the production of anisotropic crystallographic structure. The degree of anisotropy depends on the parameters of the deformation process. The investigation of the crystallographic orientation has been carried out using transmission electron microscopy. [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 469-476
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wybranych właściwości mechanicznych stopu aluminium PA6. Do analizy wykorzystano dane z 37 testów rozciągania oraz wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa. Wykazano anizotropię badanych własności, świadczącą o silnym wpływie procesów odkształcenio[...]
EN The results of experimental examinations of mechanical properties in aluminum alloy PA6 were described in this work. Data of 37 tension tests and measurements of hardness by using Vickers' method were analyzed. The anisotropy of mechanical properties was observed and it was result of deformation pro[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 439-448
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad zużyciem erozyjnym stopu aluminium PA6 w strumieniu cząstek SiO2. Wyznaczone z eksperymentu dane skonfrontowano ze wskaźnikami otrzymanymi z prób jednoosiowego rozciągania dla próbek wyciętych z kierunku wzdłużnego i poprzecznego do osi pręta wy[...]
EN In this paper the results of experimental investigations of erosion wear of aluminium alloy PA6 were presented. The data from experiments were confronted with results of uniaxial tension tests for specimens from longitudinal and transverse directions to axis of bar. It was found the accurate correla[...]
9
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 4 10-12
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 4 42-45
11
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1007-1014
12
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The combined effect of time-periodic boundary temperature (TBT, also called temperature modulation) and time-periodic body force (TBF, also called gravity modulation) of small amplitude on convection in an anisotropic porous medium is investigated by making a linear stability analysis. A regular per[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono obserwowany w badaniach laboratoryjnych związek odporności na pękanie z prędkością rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w wybranych skałach fliszowych. Zależność taka związana jest z anizotropią strukturalną badanych piaskowców krośnieńskich z Mucharza. Wyniki nieniszczącyc[...]
EN This paper presents relationship between fracture toughness and velocity of ultrasonic waves in selected flisch rocks observed in laboratory researches. This relationship is a result of structural anisotropy of Krosno Sandstones of Mucharz. The results of nondestructive ultrasonic tests show directi[...]
14
70%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 3 36, 38--39
15
70%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 6 26--31
16
61%
Materiały Elektroniczne
PL Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR) jest użyteczną techniką badawczą służącą do określania natury i orientacji centrów magnetycznych (tj. obdarzonych spinem), które tworzą defekty punktowe w objętości badanego kryształu. Możliwość zebrania informacji o orientacji przestrzennej defektu stanowi[...]
EN Electron Paramagnetic Resonance (EPR) is a useful research technique to determine the nature and orientation of the magnetic centers (ie with spin), which form point defects in the crystal volume. Oportunity to gather information about the spatial orientation of the defects determines the unique EPR[...]
17
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 11 16-24
PL Materiał AW 7075 jest materiałem powszechnie stosowanym przy wytwarzaniu szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. W tych warunkach eksploatacyjnych niemal zawsze występuje zagrożenie pękaniem zmęczeniowym, więc poznanie mechanizmu takich pęknięć jest wciąż ni[...]
EN AW 7075 material is commonly used in particulary reliable constructions in aircraft and automotive industry. In these conditions the danger of fatigue fracture is very frequent so knowledge of such fracture mechanics is still deeply important. In this article the reviev of works dedicated to fatigue[...]
18
61%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 833--838
EN Sputter deposited (Ni80Fe20/Au/Co/Au)N multilayers characterized by alternating easy-plane (Permalloy) and perpendicular (cobalt) anisotropy were investigated. Such films can be used as GMR sensors with linear R(H) dependence in a broad range of magnetic fields. The influence of NiFe, Au, Co layers [...]
19
61%
Engineering Transactions
EN The spectral decomposition of elasticity tensor for all symmetry groups of a linearly elastic material is reviewed. In the paper it has been derived in non-standard way by imposing the symmetry conditions upon the orthogonal projectors instead of the stiffness tensor itself. The numbers of independe[...]
20
61%
Engineering Transactions
EN The main objective of the present paper is the consistent development of the thermodynamical theory of elasto-viscoplasticity within the framework of a unique constitutive materialstructure. The focus of attention on the description of the influence of anisotropy effects on fracture phenomena is pro[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last