Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anizotropia magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 766-773
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy dwuosiowych, transduktorowych czujników pola magnetycznego z rdzeniami z taśmy amorficznej. Jednocześnie przedstawiono nowatorską metodę kształtowania i badania charakterystyk magnesowania rdzeni ramkowych z taśmy amorficznej, wykorzystywanych jako rdzenie b[...]
EN Paper presents new conception of two-axis, fluxgate magnetic field sensors for measurements of Earth's magnetic field. Developed sensors utilizes soft amorphous alloys. Moreover paper presents new methodology of shaping and testing of magnetic characteristics of frame-shaped amorphous alloys cores u[...]
2
100%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 849--853
EN In this contribution we present the results concerning temperature changes of magnetic properties of [Ni80Fe20(2 nm)/Au(tAu)/Co(tCo)/Au(tAu)]10 multilayers (MLs) with tAu = 1.5, 2.2 nm and tCo = 0.6, 0.8 nm. Hysteresis loops of investigated MLs were measured using vibrating sample magnetometer in te[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Temat podjęty w pracy dotyczy metodycznych aspektów modelowania oraz analiz wyników obliczeń polowych maszyn z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na strukturę mode[...]
EN This article deals with the methodological aspects of the modelling and field analysis of machines with surface mounted permanent magnets on the rotor, taking into account the anisotropic properties of the stator core. These considerations are intended to show the effect of anisotropy on the structu[...]
4
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Praca przedstawia sposób aproksymacji funkcji koenergii wirującego pola magnetycznego w silniku indukcyjnym z anizotropowym i nieliniowym rdzeniem. Dla rdzenia liniowego jest określony wpływ liczby par biegunów na zawartość składowej zmiennej w zależności koenergii od pozycji osi przepływu wypadkowe[...]
EN The paper presents an approximation method of the co-energy function of the rotating magnetic field in an induction motor with an anisotropic non-linear core. The dependence of the co-energy alternating component on the pole pair number is discussed for liner case. Field calculations, carried out fo[...]
5
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
The paper presents an approximation method of the co-energy function of the rotating magnetic field in an induction motor with an anisotropic non-linear core. The dependence of the co-energy alternating component on the pole pair number is discussed for liner case. Field calculations, carried out fo[...]
PL Praca przedstawia sposób aproksymacji funkcji koenergii wirującego pola magnetycznego w silniku indukcyjnym z anizotropowym i nieliniowym rdzeniem. Dla rdzenia liniowego jest określony wpływ liczby par biegunów na zawartość składowej zmiennej w zależności koenergii od pozycji osi przepływu wypadkowe[...]
6
75%
Archives of Materials Science
EN The process of inducing tranverse magnetic anisotropy in toroidal cores was investigated. Ribbon amorphousness was detrermined by the XRD method. Thermo-magnetic treatment was used to induce transverse magnetic anisotropy. The (Fe1-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9 cores containing various amounts of Co (from[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 11 280-283
PL Praca koncentruje się na analizie magneto-anizotropowych właściwościach warstwy granulowanego nanokompozytu (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) za pomocą spektroskopii Mössbauerowskiej oraz elektronowego rezonansu spinowego. W badanej warstwie, która była napylana za pomocą technik jonowych,[...]
EN The paper is focused on the analysis of magneto-anisotropic properties of (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) nanocomposite films by Mössbauer and electron spin resonance spectroscopies. The studied films sputtered by ion-beam technique demonstrate perpendicular magnetic anisotropy (PMA) ind[...]
8
75%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 11--11
9
75%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 659--664
EN The magnetic anisotropy of ultrathin Au/Co/Au magnetic films epitaxially grown on vicinal monocrystalline (11-20) sapphire substrates with different miscut angles covered with a Mo buffer are investigated by means of ferromagnetic resonance and magnetooptical techniques. Changes of in-plane magnetic[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 100--103
PL Badanie właściwości anizotropowych jednostkowych strat mocy przy przemagnesowaniu osiowym i różnej częstotliwości przeprowadzono przy użyciu niestandardowego aparatu SST. Analiza zależności pomiędzy składowymi histerezową, dodatkową wiroprądową oraz anizotropią magnetyczną uzasadnia rozpatrywanie ty[...]
EN Study of anisotropic properties of specific total power loss under axial magnetization and at different frequencies was carried out using a non-standard SST apparatus. Analysis of the relationship between hysteresis components, additional eddy current and magnetic anisotropy justifies considering th[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2012 Nr 4 43--54
PL Struktura, właściwości elektryczne i magnetyczne uporządkowanych Ni Ni-Pd nanostruktur syntezowanych metodą elektrochemicznego nanoszenia w porowatej matryce z utlenionego aluminiowego anodu. Matryca została wypełniona Ni lub Ni-Pd mieszanką z wykorzystaniem prądu zmiennego. Parametry matrycy (średn[...]
EN Structure, electric and magnetic properties of ordered Ni and Ni-Pd nanostructures synthesized by means of electrochemical deposition in porous anodic aluminum oxide templates were investigated. Templates were filled with nickel and nickel-palladium compositions using the alternative current. Matrix[...]
12
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 265--270
PL Temat podjęty w pracy dotyczy analiz polowych dla maszyny z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na rozkład pola magnetycznego, funkcję koenergii, kształt indukowany[...]
EN The article deals with the field analysis for machine with surface mounted permanent magnets on the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effects following anisotropy on the distribution of the magnetic field, function of co-energy, induced v[...]
13
63%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 627--631
EN Using SQUID magnetometry we find that in (Ga,Mn)As films the in-plane uniaxial magnetic easy axis is consistently associated with particular crystallographic directions. It can be rotated from the [-110] direction to the [110] direction by low temperature annealing and we show that this change is ho[...]
14
63%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł poświęcony jest problemowi obliczania momentu elektromagnetycznego za pomocą zależności proponowanych przez I.E. Tamma. Przedstawiono tezę wykazującą, że przedstawione przez niego równania nie mogą być stosowane do obliczania momentu w środowisku anizotropowym. Jako przykład przedstawiono an[...]
EN The paper is related to the problem of calculation of electromagnetic torque with the help of formulas invented by I.E. Tamm. Presented thesis shows that the proposed by him the equation for electromagnetic torque can not be used for calculations in anisotropic region. As an example an asynchronous [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 7 22--26
PL Blachy elektrotechniczne (ES) są jednym z najczęściej używanych materiałów magnetycznie miękkich. Stąd wykorzystuje się je do budowy rdzeni magnetycznych dużych maszyn elektrycznych i transformatorów. Przy projektowaniu tych rdzeni należy wziąć pod uwagę wpływ zjawiska anizotropii magnetycznej i czę[...]
EN Electrical steel (ES) is one of the most widely used soft magnetic material. Hence, it is used to build magnetic cores of large electrical machines and transformers. At design of these cores it is necessary to take into account anisotropy and frequency influence on magnetic properties of ES. The pap[...]
16
51%
Journal of Technical Physics
EN Interaction of the magnetic vortices in the layered structure of the high-temperature oxide superconductors with the pinning centers created by the heavy ions irradiation is investigated. The influence of this dynamic interaction on the current-voltage characteristics and critical current of the Bi:[...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 823-826
EN The Sm2Fe17Nx magnets were produced using heterogeneous diffusion and gas nitrogenation of 25% Sm-75% Fe mixture of powders. On decreasing the grain size to 0.97 micrometers the anisotropy constants K1 and K2 increase to 1.4 MJ/ cubic metres and 0.93 MJ/ cubic metres, respectively. Angular dependenc[...]
18
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the results of phase composition and magnetic properties of Mo-Ni-Ti-C nanostructured powders. The aim of this research is understanding the correlation between key magnetic properties and the parameters that influence them in the nanostructured powders from Mo-Ni-Ti-C sy[...]
19
38%
Journal of Technical Physics
EN The rotating magnetic field in a symmetrical induction machine supplied with a sine-shaped and balanced system shows an asymmetrical shape if the magnetic medium is anisotropic. The shape of the air gap magnetic flux distribution is repeated twice per one revolution of the rotating field in a two-po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last