Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anionowe środki powierzchniowo czynne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 131-143
PL W pracy podjęto próbę określenia wpływu trzech anionowych detergentów na parametry charakteryzujące pracę i biocenozę osadu czynnego. Badania objęły kontrolę parametrów fizykochemicznych, techniczno-technologicznych oraz oznaczenia hydrobiologiczne dla różnego stężenia zwiazków. Jednoczesnie określo[...]
EN In the paper we try to investigate the effect of three different anionic surface active agents on the parameters of labour and biocenosis of activated sludge. We have determined the physicochemical, technic-technological parameters and hydrobiological conditions for different concentrations of inves[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 123-129
PL W pracy podjęto badania dotyczące możliwości wykorzystania nadtlenku wodoru do usuwania trzech anionowych środków powierzchniowo czynnych. Określono optymalne warunki analityczne procesu oraz efektywność utleniania. Najlepsze rezultaty otrzymano w przypadku stosowania nadtlenku wodoru do usuwania si[...]
EN We try use hydrogen peroxide solution for the degradation of three anionic surface active agrents. We have determined the optimum conditions for investigated process and its efficiency. It was found that the best results were received for the degradation of lauryl sulphate.
3
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, zawierających różne dawki wybranej, najczęściej stosowanej w Polsce, anionowej substancji powierzchniowo czynnej, biologicznymi metodami tlenowymi. Wstępne i zasadnicze badania przeprowadzono na 3 stanowiskach badawc[...]
EN The aim of this research was to determine the efficiency of the treatment of sewage containing different doses of the most frequently used in Poland surface anion active substances (ASPC) by using aerobic biological methods. The introductory and basic research was carried out on three test-stands th[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1518--1520
PL Zestawiono wyniki oznaczeń zawartości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych uzyskane różnymi metodami analitycznymi. Oznaczenia wykonano metodami MBAS i BiAS, określonymi jako referencyjne w przepisach regulujących jakość ścieków wprowadzanych do wód, oraz t[...]
EN Std. methods for detn. of anionic (C₁₂H₂₅C₆H₄SO₃Na) and nonionic (ethoxylated alkylphenols) surfactants in raw and -biol. treated industrial laundry wastewater in the large lab.- scale hybrid moving bed biofilm reactor were used. Methylene blue (i), Et ester tetrabromophenolphthalein (ii) and Na pyr[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 1 148-152
6
51%
Environment Protection Engineering
EN The results of the purification of contaminated cleaning solutions (acidic single-phase detergent), emanating from a diary industry, with the use of NF and UF flat-sheet membranes have been reported. The studies have shown potential usefulness of membrane filtration for the recovery of spent acid si[...]
7
51%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 10 1918-1921
9
51%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 3 167--177
PL Poprawa oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania jest bardzo rozbudowanym zagadnieniem. Związane jest to z faktem, że na odpowiednie usunięcie osadu filtracyjnego wpływa wiele czynników, począwszy od technicznych i technologicznych, poprzez hydraulikę [...]
EN Improving the cleaning of the annular space sealing before cementing is a very complex issue. This is due to the fact that the appropriate removal of filtering sludge is influenced by many factors ranging from technical and technological, through hydraulics and fluid mechanics, and ending with chemi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last