Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anionic surfactants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Detergents at waters inducing negative changes for biological degradability and water general quality. Some authors have evidenced a considerable amount of anionic surfactant and toxic effects into natural water and effluents related to detergents. The objective of the study was to apply electron ir[...]
2
86%
Environment Protection Engineering
2018 Vol. 44, nr 1 141--152
EN The usefulness of micellar-enhanced ultrafiltration (MEUF) for copper ion removal was evaluated. The experiments were performed in a semi-pilot installation in a cross-flow regime with the use of ultrafiltration modules (5 kDa and 10 kDa). The first stage of the tests included copper ion removal in [...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2008 Z. 370 6-166
PL Obecność syntetycznych substancji powierzchniowo czynnych (SPC) w ściekach dopływających do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni może przyczynic się do poważnych zakłócen w procesie ich oczyszczania. Do tej pory zajmowano się głównie takimi negatywnymi skutkami obecności SPC, jak powstawanie piany[...]
EN The presence of the synthetic surfactants in the inflow to wastewater treatment plants (WWTPs) can deteriorate wastewater treatment processes seriously. So far one has dealt with such negative results of the presence of surfactants in the inflow to WWTPs as foaming, decrease of convective oxygen tra[...]
4
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Związki powierzchniowo czynne (SAA) o ujemnym ładunku polarnej części cząsteczek określane są jako anionowe surfaktanty. Ich wielkość produkcji jest najwyższa wśród syntetycznych związków. Z tej grupy analitów są zazwyczaj stosowane liniowe alkilobenzen sulfoniany (LAS), alkilo etoksysiarczany (AES)[...]
5
72%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono wyniki badań nad oznaczaniem anionowych surfaktantów (AS) w próbkach wody metodą opartą na barwnej reakcji z mieszanym wskaźnikiem bromek dimidowy-błękit disulfinowy i pomiarem spektrofotometrycznym absorbancji przy długości fali 525 nm. Stwierdzono, że w odpowiednio dobranych warunkac[...]
EN Results of investigation on the determination of anionic surfactants (AS) in water samples by means of colour reaction based on the reaction of AS with mixed indicator dimidium bromide-disulfine blue and spectrophotometric measurements of the absor-bance at 525 nm are presented. It has been found, t[...]
6
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2010 T. 13, nr 2 93-102
PL Przeprowadzono badania usuwania dwóch anionowych substancji powierzchniowo czynnych: laurylosiarczanu sodu i dwuoktylosulfobursztynianu sodu z rozcieńczonych roztworów wodnych na trzech handlowych węglach aktywnych: WG-12, F-300 i ROW 08 Supra. Proces adsorpcji prowadzono w warunkach statycznych w z[...]
EN Laboratory examination of adsorption of two anionic surfactants (sodium dioctylsulphosuccinate and sodium lauryl sulfate) on three commercial activated carbons: WG-12, F-300 and ROW 08 was carried out. The process of the adsorption was provided under the static conditions in the range of concentrati[...]
7
72%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1518--1520
PL Zestawiono wyniki oznaczeń zawartości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych uzyskane różnymi metodami analitycznymi. Oznaczenia wykonano metodami MBAS i BiAS, określonymi jako referencyjne w przepisach regulujących jakość ścieków wprowadzanych do wód, oraz t[...]
EN Std. methods for detn. of anionic (C₁₂H₂₅C₆H₄SO₃Na) and nonionic (ethoxylated alkylphenols) surfactants in raw and -biol. treated industrial laundry wastewater in the large lab.- scale hybrid moving bed biofilm reactor were used. Methylene blue (i), Et ester tetrabromophenolphthalein (ii) and Na pyr[...]
8
72%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 1 148-152
9
58%
Environment Protection Engineering
EN The results of the purification of contaminated cleaning solutions (acidic single-phase detergent), emanating from a diary industry, with the use of NF and UF flat-sheet membranes have been reported. The studies have shown potential usefulness of membrane filtration for the recovery of spent acid si[...]
10
58%
Environment Protection Engineering
EN The efficiencies of separation of anionic surface-active agents (ASAAs) from aqueous solutions below the critical micelle concentration were determined in an integrated purification system combining ion exchange, sedimentation and ultrafiltration. The tests were carried out using five types of anion[...]
11
58%
Environment Protection Engineering
PL Zbadano efektywność ultrafillracyjnego oczyszczania i zatężania modelowych roztworów detergentów. W badaniach wykorzystano płaskie membrany ultrafiltracyjne o granicznej rozdzielczość (cut-off) wynoszącej 5, 10 i 30 kDa oraz moduł Pellicon z płaskimi membranami wykonanymi z polieterosulfonu (5 kDa).[...]
EN The efficiency of ultrafiltration allowing model detergent solutions to be purified and concentrated was evaluated. The tests were performed with the use of flat-sheet polyethersulfone and polysulfone membranes (with a cut-off of 5, 10 and 30 kDa) and flat Pellicon module with poiyethersulfone membr[...]
12
58%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 172--180
PL W pracy przedstawiono wyniki badań związane z oceną przydatności ciągłej analizy przepływowej do oznaczania substancji powierzchniowo czynnych (detergentów) anionowych oraz niejonowych w próbkach wód i ścieków. W badaniach zastosowano ciągły analizator przepływowy SAN++ (Skalar, Holandia) z segmento[...]
EN In this paper, continuous flow analyzer has been examined for the usefulness for the determination of anionic surfactants and nonionics in real water and sewage samples. The study used a segmented flow analyzer (SFA) SAN++ (Skalar, Netherlands) with photometric detection. Environmental water and sew[...]
13
58%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
14
58%
Environment Protection Engineering
EN The objective of the study was to investigate the influence of surfactant in model dye solutions on the ultrafiltration efficiency. The anionic detergent (sodium dodecyl sulphate (SDS)) and cationic detergent (hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB)) were added to the dye solutions. Three anionic [...]
15
58%
Tribologia
2017 nr 4 115--123
PL W celu zminimalizowania strat wywołanych zjawiskiem tarcia stosowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, jednak najczęściej ograniczają się do właściwego smarowania. Obecnie duży nacisk stawiany jest na ekologię. Również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny tego zagadnienia, a więc możliwoś[...]
EN In order to minimize losses caused by friction, various technical solutions are applied. Most frequently, however, they are limited to proper lubrication. Two aspects of the problem have to be taken into consideration nowadays: ecology and an economic approach, which involves a possibility of the cr[...]
16
58%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 3 167--177
PL Poprawa oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania jest bardzo rozbudowanym zagadnieniem. Związane jest to z faktem, że na odpowiednie usunięcie osadu filtracyjnego wpływa wiele czynników, począwszy od technicznych i technologicznych, poprzez hydraulikę [...]
EN Improving the cleaning of the annular space sealing before cementing is a very complex issue. This is due to the fact that the appropriate removal of filtering sludge is influenced by many factors ranging from technical and technological, through hydraulics and fluid mechanics, and ending with chemi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last