Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ancillary services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The changes that have been taking place recently in the power sector, lead to an increasing share of distributed generation (DG) in the electric power production. Many different energy sources can be distinguished in this area and majority of them incorporate power electronic electrical energy conve[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 141-145
PL Jednostki szybkiego startu są bardzo pożyteczne w systemach AGC (Automatic Generatiun Control). W artykule zaprezentowano algorytm umożliwiający kontrolę optymalnego startu jednostki ze stanu offline. Przeanalizowano działanie algorytmu oraz metodę doboru jego parametrów.
EN Rapid Start units present high generation cost, so they are not usually online, but good dynamic response, so they are very suitable for AGC operation. The startup process of these units is very fast so they can be online and providing regulation within just a few minutes. In this paper a simple alg[...]
3
75%
Rynek Energii
2010 nr 4 18-25
PL W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie o[...]
EN . In the paper, the key technical circumstances and constrains of analyzed ancillary services that are the consequences of the rules of frequency and power control in the system are presented. The organization aspect of the liberalized energy marked is in the focus of attention. The links between an[...]
4
75%
Rynek Energii
2010 nr 2 20-25
PL Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy syste[...]
EN The ancillary services market is operated as a supplementary market to ensure the accomplishment of the requirements of energy market as the main market. Power production and distribution are subjects of several technical constraints. For efficient and secure power system operation, the Transmission[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 19--22
PL Referat prezentuje procedurę identyfikacji potencjalnych możliwości wykorzystania usług regulacyjnych, świadczonych przez konwencjonalne oraz odnawialne źródła wytwórcze przy planowaniu rozwoju sieci SN przez OSD. Przedstawiono sposób traktowania usług regulacyjnych jako alternatywę dla realizacji t[...]
EN The paper presents a procedure for the identification potential of ancillary services provided by distributed generation for DSO needs, including technical and economic aspects. Services are an alternative to the traditional network modernization, carried out in order to enhance grid reliability by [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 21--24
PL Autorzy artykułu prezentują perspektywy współpracy pomiędzy operatorami systemu przesyłowego (OSP) a operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) po wprowadzeniu kodeksów sieciowych przez ENSTO-E1). W artykule przedstawiono nowe obszary aktywności OSD związane z oferowaniem zagregowanych usług OSP dla [...]
EN Article describes perspectives of cooperation between Polish Transmission System Operator (TSO) and Distribution System Operator (DSO) after implementation of ENSTO-E grid codes. New areas of DSO activity associated with aggregation of ancillary services for National Power System (NPS) are presented[...]
7
75%
Acta Energetica
2015 nr 2 14--23
PL Autorzy artykułu prezentują perspektywy współpracy pomiędzy operatorami systemu przesyłowego (OSP) a operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) po wprowadzeniu kodeksów sieciowych przez ENTSO-E (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity). Przedstawiono nowe obszary aktywn[...]
EN The authors present the prospects of cooperation between transmission system operators (TSO) and distribution system operators (DSO) after entry into force ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) grid codes. New areas of DSO activities, associated with offering TS[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 175-181
PL W artykule sformułowano zadanie łącznej optymalizacji (kooptymalizacji) energii bilansującej i operacyjnych rezerw mocy. Zaproponowana metoda została zastosowana do oceny kosztów rezerw mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą, w której rezerwy[...]
EN In the paper the co-optimization of balancing energy and operating reserves problem was formulated. The co-optimization method was applied - as a case study - for assessment of the operating reserves costs in Polish power system. The results were compared with results obtained by using another metho[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 143--146
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduj[...]
EN Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring secur[...]
10
75%
Acta Energetica
2017 nr 2 127--132
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię[...]
EN The intensive development of distributed generation including renewable energy sources (RES) and the co-generation of electricity and heat is a result of the implementation of European and national energy policy. This policy is due to the growing relevance of distributed sources to generate sufficie[...]
11
75%
Acta Energetica
2014 nr 2 61--65
PL Autorzy artykułu prezentują procedurę identyfikacji potencjalnych możliwości wykorzystania usług regulacyjnych, świadczonych przez konwencjonalne oraz odnawialne źródła wytwórcze przy planowaniu rozwoju sieci SN, przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Przedstawiono sposób traktowania usług [...]
EN The paper presents a procedure for identyfying the potential of ancillary services provided by distributed generation for DSO needs, including technical and economic aspects. Services are an alternative to the traditional network modernization, carried out in order to enhance grid reliability by eli[...]
12
75%
Acta Energetica
2014 nr 2 70--79
PL W artykule zaproponowano definicje usług regulacyjnych, które mogą być świadczone przez lokalne źródła energii. Dokonano przeglądu technologii wytwarzania z uwzględnieniem możliwości regulacyjnych tych źródeł i oceny możliwości zmiany na żądanie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) standardowyc[...]
EN The article proposed definitions of regulatory services that can be provided by a local energy source. Shows a review of manufacturing technology including the ability to regulate these sources and assess the potential changes in demand DSO standard conditions sources. The Document presents the DSO’[...]
13
75%
Rynek Energii
2017 Nr 2 29--35
PL Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powoduj[...]
EN One of the technical and organizational challenges the power system faces in deregulated market conditions is to organize an ancillary services market. The growing share of distributed generation of variable (intermittent) energy sources and a change in the market position of buyers, causes the dema[...]
14
75%
Rynek Energii
2019 Nr 6 3--9
PL W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniej[...]
EN The article describes the power-dependent settlements in the power system related to the guarantee of electricity supply to the system. The most important market capacity mechanisms were presented, focusing mainly on solutions used in European countries. The most important rules of the capacity mark[...]
15
63%
Rynek Energii
2012 Nr 1 21--27
PL W artykule, na przykładzie elektrowni wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW, omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzystania farmy wiatrowej przyłączonej do sieci rozdzielczej 110 kV dla realizacji usług pomocniczych. Przedstawiono sposób regulacji poszczególnych turbin w[...]
EN In the paper technical and economic aspects of utilizing wind farms for accomplishing ancillary services are presented, on the example of Kamieńsk Wind Farm of 30 MW installed power, connected to 110 kV distribution network. The method of controlling individual wind turbines in normal operation cond[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 122-126
PL W artykule zaprezentowano system monitorowania częstotliwości i napięcia w systemie dystrybucji energii w Turcji. Zaproponowano model odniesienia umożliwiający porównanie wartości rzeczywistych z wymaganymi. Wprowadzono miary umożliwiające ocenę parametrów każdej jednostki w sieci.
EN This paper proposes a central monitoring system of frequency and voltage control of the Turkish Power System, consisting of a reference model that compares the real operation of the generating units with the desired behaviour established by the technical requirements of the Turkish grid code. A numb[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 262--267
PL Pojazdy elektryczne są elementem składającym się na inteligentną sieć elektroenergetyczną (Smart Grid), bowiem poza funkcją transportową mogą dostarczać usług energetycznych w zakresie bilansowania mocy. W tym celu można odpowiednio wykorzystywać sterowalne układy ładowania takich pojazdów. Oczywist[...]
EN Electric vehicles are components of a Smart Grid as, in addition to the transport function, they can provide ancillary energy services like balancing power in power systems. For this purpose, it is possible to use controlled charging systems of such vehicles. Obviously, electric vehicles may also be[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 253--257
PL Artykuł prezentuje doświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej. Kompensatory Statcom w tych zastosowaniach zwykle używane są do zapewnienia poprawnej pracy podczas zaburzeń napięcia oraz do poprawienia stabilności systemu elektroenergetycznego. W prezen[...]
EN In the paper field experience with Statcom in application to a wind farm is presented. Statcom in such applications is usually used to provide low voltage ride-through and improve stability of the power system. In this case the reactive power compensation capabilities are utilized. Statcom can gener[...]
19
63%
Acta Energetica
2016 nr 4 112--119
PL Wraz z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze wytwórczym systemów elektroenergetycznych wzrasta zainteresowanie operatorów sieci elektroenergetycznych możliwościami ich wykorzystania do celów regulacyjnych. Możliwość i poziom oddziaływania OZE na proces regulacji częstotliwoś[...]
EN Together with a growing share of renewable energy sources (RES) in the generation sector of power systems, the interest of power grid operators in the possibilities of their use for regulation purposes is growing. The possibility and level of impact of RES on the frequency and power regulation proce[...]
20
63%
Instal
2017 nr 11 24--29
PL Celem pracy jest przedstawienie wybranych wyników analizy obrazującej sposób eksploatacji jednostek wytwórczych elektrociepłowni (EC) przemysłowej w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarysowanie złożoności problemu zarządzania energetycznymi zasobami wytwórczymi instalacji przemysłowej oraz z[...]
EN The aim of this paper is to present selected results of the analysis on how electricity production in units is operated in an industrial CHP, the complexity of managing energy resources of industrial installations and to signal the potential for the provision of selected energy ancillary services. T[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last