Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anchoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Anematic liquid crystal in contact with a solid substrate is considered. Three types of surface phenomena are discussed: anchoring, wetting and surface phase transitions, which involve symmetry breaking in the surface layer. Where possible, we reveal relations between these phenomena. We concentrate[...]
2
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 4 36-40
PL Próba doświadczalnej weryfikacji przemieszczeń niskociśnieniowych pali iniekcyjnych w warunkach podnoszącego pal obciążenia osiowego z ograniczoną deformacją powierzchni gruntu przez siły równoważące obciążenie wyciągające pal.
EN In this text, it was attempted to experimentally verify the movement of low-pressure injection piles in the conditions of lifting axial forces and limited ground surface modelling by forces balancing the lifting pressure of the pile. The examination was performed in a duly prepared experimental area[...]
3
86%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 2 8--11
4
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 4 54-55
PL Firma BBV Systems rozpoczęła produkcję systemowych żerdzi samowiercących pod nazwą handlową BB Drill. W oparciu o unikatową technologię produkcji prętów z otworem wytwarzane są m.in. cięgna kotwy. W artykule krótko opisano cechy wyróżniające kotwy BB Drill w celach informacyjnych dla szerokiego gron[...]
5
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 40-43
EN Designing the correct anchoring of jet grouted stilts in the foundation decides about the correct connection of the new structural element with the existing one. In the engineering practice, many designing solutions can be found, mostly consisting in building stilts heads that transfer the load from[...]
6
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 48-52
PL Istotą realizowanego poprzez pale posadowienia pośredniego jest możliwość przeniesienia obciążeń z budowli (fundamentu) do głębszych, „mocniejszych” warstw podłoża w układzie fundament – pal – grunt. Zdolność ta w takim układzie zdeterminowana jest zatem zespoleniem pala z fundamentem i z gruntem or[...]
EN The concept underlying piles of intermediate foundation is the possibility to transfer the structure (foundation) load to deeper, “stronger” layers of subgrade by the foundation-pile-soil system. Such ability in the system depends therefore on joining the pile with foundation and soil and on its int[...]
7
86%
Materials Science
EN Cu(II) histidine or Cu(II)-diethylene-triamino-ž-imidazolato-Zn(II)-tris-aminoethylamine triperchlorato complexes were prepared and immobilised in/on porous matrices (montmorillonite and silica gel) via (i) adsorption/hydrogen bonding, (ii) electrostatic forces or (iii) grafting with covalent bond. [...]
8
72%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 30-33
PL Niskociśnieniowe pale iniekcyjne znajdują szerokie zastosowanie w wielu konstrukcjach inżynierskich, w przypadkach gdy decydujące o stabilności konstrukcji jest jej zakotwienie w gruncie. Podczas projektowania istotne znaczenie ma poprawność modelu współpracy pala z otaczającym go gruntem w warunkac[...]
EN Low-pressure injection piles are widely used in many engineering structures, where ground anchoring is of decisive importance. In the course of design it is important to ensure the correctness of the pile cooperation model with the surrounding ground in the situation of lifting pressure (pile pushin[...]
9
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The presented study is devoted to experimental research of the reinforcing bar and foam concrete bonding phenomenon and the estimation of its durability. It is set that the reason of early destruction of the reinforced foam concrete beam structures is the inefficient reinforcing bar and foam concret[...]
10
72%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 1 52-54
EN Low-pressure injection piles are widely used to reinforce the foundation of existing constructions from various historical periods. The crucial element is the proper interaction between the foundation and the pile that transfers the burden from the foundation to lower ground layers. Tests have been [...]
11
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 4 10--13
PL Wywiad z Rajmundem Pawlakiem, prezesem zarządu Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
EN Rajmund Pawlak, CEO of Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o., interviewed by Mariusz Karpinski-Rzepa and Joanna Miciak.
12
72%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 2 28-32
PL Istotnym warunkiem właściwej pracy pali jest skonstruowanie poprawnego ich zakotwienia w fundamencie. Zakotwienie to musi przenosić co najmniej obciążenie projektowe pali. Bez spełnienia tego warunku pale staja się bezużyteczne.
EN The construction of proper anchoring is an essential precondition for an appropriate pile installation. Such anchorage must transfer at least the designed load capacity of the piles. Otherwise, the piles are useless. The presented research indicate the reasonableness of considering the anchorage bea[...]
13
72%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2019 Vol. 13, no. 2 381--386
EN Anchoring exercises on a training ship have a significant effect on the acquisition of ship handling skills. Furthermore, such training is also effective for the development of critical thinking and problem solving. The authors investigated this topic to develop effective training methods for anchor[...]
14
58%
Inżynieria i Budownictwo
PL Konstrukcję wiaduktu łącznej długości około 1600 m stanowią ustroje ciągłe płytowo-belkowe - trzy dziesięcioprzęsłowe i jeden jedenastoprzęsłowy. Rozpiętości przęseł wynoszą od 28,0 do 47,5 m. Wykonano dwie odrębne konstrukcje, z przerwą między nimi wynoszącą 1,8 m. Do sprężenia zastosowano w pełni [...]
EN An application of the innovative technology of prefabricated bonded tendons for the construction of bridge objects is presented. The WA22A object is realized within the frameworks of the construction of A8 Highway Bypass Wrocław. The bridge with the total width of 2 x 17,19 m, is the T-beam system, [...]
15
58%
Izolacje
PL W artykule omówiono sposoby prowadzenia audytu technicznego przed zastosowaniem dodatkowej warstwy docieplenia. Wymieniono wymagania dotyczące łączników do mocowania drugiej warstwy termoizolacji oraz sposoby ich montażu. Przywołano wytyczne dotyczące systemów docieplenia na docieplenie.
EN The article discusses the methods of conducting technical audits preceding the application of an extra insulation layer. Requirements are presented for fittings to attach the second layer of thermal insulation, as well as installation methods. Guidelines are referenced with regard to insulation on i[...]
16
58%
Izolacje
PL W artykule omówiono dobór oraz sposób mocowania łączników mechanicznych w systemach ETICS. Przedstawiono wpływ rodzaju podłoża oraz czynników zewnętrznych na sposób kotwienia oraz technikę osadzania łączników. Podano wymagania formalno-prawne stawiane składnikom systemów ociepleń.
EN The article presents the methods of selection and attachment of mechanical fixings in ETICS systems. The article describes the influence of substrate type and external factors on the anchoring method and fixing process. Formal requirements for elements of insulation systems are provided.
17
58%
Izolacje
PL W artykule opisano zasady oceny właściwości technicznych kotew ukrytych do mocowania okładzin elewacji wentylowanych. Przedstawiono również wymagania związane z wprowadzeniem kotew do obrotu w budownictwie.
EN The article describes the principles of evaluation of technical characteristics of hidden anchor bolts used for the fastening of façade cladding. Furthermore, the article describes the requirements related to the admission of anchor bolts to trading in construction.
18
58%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2016 nr 2 26--29
PL Najgłębsze wykopy ramp dojazdowych tunelu zabezpieczono za pomocą ścian szczelinowych i poziomych ekranów Soilcrete (jet-grouting), które umożliwiły odcięcie napływu wody przez ściany i dno. Łącznie wykonano ponad 3300 mikropali. Maksymalna głębokość wiercenia wynosiła 37 m, a długość czynna od 10 d[...]
EN The deepest excavations of the tunnel’s access ramps were protected with diaphragm walls and Soilcrete (jet grouting) screens which prevented water ingress through walls and bottom. Al in all, more than 3300 micropiles were made. The maximum drilling depth was 37 m, and active length ranged from 10 [...]
19
58%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 4 34--37
PL Funkcjonująca od kilkunastu lat na rynku technologia mikropali samowiercących TITAN dowiodła swojej przydatności i skuteczności w budownictwie inżynieryjnym. Mikropale wykorzystywane są z powodzeniem nie tylko przy podchwytywaniu i wzmacnianiu fundamentów, ale również jako pełnoprawne elementy posad[...]
EN TITAN, the self drilling micro pile technology present in the market for over a decade, has proven its usefulness and effectiveness in construction engineering. The micro piles have been successfully used not only for supporting and reinforcing foundations, but also as fully functional foundation el[...]
20
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last