Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 582
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono istotę analizy prętów cienkościennych. Na przykładzie belki swobodnie podpartej o przekroju ceowym wykazano, jak ważne jest jej analizowanie jako zadania przestrzennego, a nie jednowymiarowego.
EN The merit of design analysis of thin-walled bars is discussed. On an example of design analysis of free supported channel section beam it is shown how important is its consideration as 3D problem but not 1D problem.
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego, zbudowanego z dwóch trójfazowych uzwojeń tworników i wspólnego uzwojenia klatkowego wirnika. Podano przyjęte założenia upraszczające i sformułowano ogólne równania modelu matematycznego silnika wyrażone we współrzędnyc[...]
EN In the paper the mathematical model of double-armatured squirrel-cage induction motor is presented. The motor is constructed from two separated three-phase armature windings and the common squirrel-cage rotor winding. The simplifying assumptions are described and the general matrix form of different[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wybrane układy więzów elektrycznych maszyny indukcyjnej wywołane przez sposób galwanicznego skojarzenia uzwojeń fazowych maszyny. Podano macierze transformacji współrzędnych dogodne do analizy maszyny indukcyjnej z więzami elektrycznymi. Omówiono zasady formułowania równań modelu matem[...]
EN The electrical constraints caused by the ways of phase winding connections of induction machine are presented. The principles of formulation of mathematical model equations of induction machine with electrical constraints by using state variables defined in the system of transformed variables are di[...]
5
80%
Polish Hyperbaric Research
2004 Nr 1(9) 4-11
PL W artykule przedstawiono metody badań psychologicznych kandydatów na nurków i nurków czynnych zawodowo, a także odrębności wyników tychże badań w stosunku do reszty populacji.
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Statystyczne opracowanie wyników badania elektromiograficznego zapewnia w większości przypadków prawidłową klasyfikację patologii bez określenia stopnia ciężkości choroby. Celem rozpoczętych badań jest stworzenie aplikacji, która wykorzystując specjalnie opracowane algorytmy cyfrowego przetwarzania [...]
EN The statistical study of the electromyography examination results, secure in most cases the correct classification of pathology without a grade of disease qualification. The aim of beginning works is to create an application, which applies dedicated digital signal processing algorithms, automaticall[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono analizę kształtowania struktury kolumnowej w stali duplex. Wykazano, że podstawową role odgrywa promień wierzchołka dendrytu kolumnowego bądź komórki. Sformułowano założenia do opracowania modelu kształtowania promienia wierzchołka z wykorzystaniem kryterium stabilności marginalnej. S[...]
EN An analysis of the formation of columnar structure within the duplex steel has been made. It has been revealed that fundamental role in the process plays the radius of dendrite/cell tip. Assumptions for the proposed model of the formation of radius of dendrite/cell tip have been formulated with the [...]
8
80%
Logistyka
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy [...]
EN The factor which determines the functioning and development of businesses is their competitiveness, both in the domestic and the international market. One of the fundamental factors which influence the competitiveness of companies is the level of their innovation. The innovative activity of companie[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 109-114
EN Many methods exist for detecting defects in induction machines. Most of them require a precise knowledge of the slip of the rotor during machine's operation. It is, therefore, important to be able to determine the slip precisely. This article presents a recently developed algorithm for estimating th[...]
10
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2011 T. 36 45-70
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych dla układu regulacji dwustawnej z rzeczywistym obiektem w postaci serwomechanizmu z obciążeniem i dodatkową dynamiką pierwszego rzędu z opóźnieniem uwzględnioną w schemacie blokowym. Uzyskane wyniki pozwoliły wyciągnąć wnioski odnośnie j[...]
EN The results of experiments carried out for a relay control system with real plant (servo drive with load and additional first-order dynamics with delay in the control block diagram) have been presented in the paper. They enabled the Author to draw conclusions concerning control quality in a control [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article thermal processes analysis of ambulance Lviv-city hospital residential house is presented. It is determined that at first windows condensation is useful and also additional thermal protection of enclosure building constructions. As a result buildings' heat losses will be decreased an[...]
12
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
1998 T. 23 125-145
PL W artykule przedstawiono nową metodę analizy tekstury obrazów, opartą na klasyfikowaniu cech mikrostrukturalnych powierzchni funkcji obrazowej. Do analizy użyto oryginalnego detektora cech, zrealizowanego jako filtr logiczny, działający na okienku o wymiarach 5x5. To pozwoliło istotnie zredukować wy[...]
EN A new method for texture analysis based on image surface microstructure feature classification is proposed. To that end a 5x5 feature detector based on the concept of logical filtres is used. This results in a considerable reduction of the dimensionality of the observation space. The filtered images[...]
13
80%
Logistyka
2007 nr 5 48-51
PL W artykule zaprezentowano koncepcję i realizację systemu symulacyjnego służącego do analizy różnych konfiguracji łańcucha logistycznego, bądź jego wybranych segmentów. Celem przeprowadzenia symulacji może być zarówno stwierdzenie zasadności zmian w konfiguracji łańcucha, jak również dokonanie oceny [...]
EN The concept of simulation system for research of supply chain configuration is presented in the paper. Proposed system constitutes a realistic environment in which participants could become actively involved in making managerial decisions about flows and configuration of supply chain. The results of[...]
14
80%
Drogi i Mosty
2009 nr 1 73-88
PL Ruch drogowy wewnątrz miasta tworzą nie tylko jego mieszkańcy, ale także między innymi osoby, które przyjeżdżają do danego miasta w celach obligatoryjnych i fakultatywnych. Jak wynika z badań autora osoby te generują znaczący ruch wewnętrzny. Pominięcie go w analizach tego ruchu prowadziłoby więc do[...]
EN Traffic in the city is generated not only by its citizens, but also by the other persons, that visit the city for obligatory and facultative purposes. The author's research results show that these persons generate a significant internal traffic. Therefore exclusion of this traffic in analysis might [...]
15
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 5 47-49
16
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN This paper concerns practical aspects of efficiency analysis of quality system with regard of client's satisfactions estimation. It emphasises the need of associating of internal organisation estimation (self estimation) with exterior estimation (stated by the client) which should be used to determi[...]
17
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 4 5-31
PL Praca przedstawia analizę ścinania i rozwarstwienia połączenia klejowego w oparciu o teorię sprężystości. Wykorzystując równania różniczkowe opisujące naprężenia i odkształcenia w warstwie kleju przedstawiono ogólne równanie ciągłości połączenia. Przeanalizowano przypadek belki obciążonej siłąskupio[...]
EN This paper discusses elastic analysis of the shear and peeling stresses, The method to strengthen a structure with steel plates glued to it has been used in Poland since the mid 60's. However, the theory behind the strengthening methods has not been given much interest and most efforts have been inv[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 139-150
EN Article presents cash profitability of capital analysis. Author presents that cash profitability of capital is very synthetic ratio. Therefore author propose two other ratios to describe relation above. These two ratios are: cash profitability of sale and capital turnover ratio. Presented method is [...]
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 386-389
PL Opisano fazy realizacji nadbrzeża, scharakteryzowano warunki gruntowe, podano zasady modelowania ośrodka gruntowego i obciążeń, a także wyniki obliczeń.
EN Phases of wharf realization are described and soil conditions for foundations are characetrized. Outlines for modelling of soil surroundings and loads as well as results of analysis are presented.
20
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę regresji procesu rozdrabniania zboża. W wyniku eksperymentu określono modele statystyczne w postaci równań regresji wielorakiej.
EN The technical procedure and results of developing a statistical model of feed grain grinding process were described. The regression equations were derived which enable to predict the changes in performance and power consumption of hammer mill depending on the parameters of its construction and opera[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last