Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 182
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wytrzymałościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 21-22 19-25
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper deals with optimisation of a car suspension element by applying parametric FEM analysis and automatic procedures of ANSYS software. On an example of a suspension arm the gradient optimisation method with the penalty function and the probabilistic optimisation method are presented. Appointe[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper presents the results of strength and stability analysis of the conical vacuum chamber, which is the part of the particle detector called Compact Muon Solenoid (CMS for short). On the base of the results obtained for the preliminary design, certain modifications of the chamber were proposed[...]
4
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL Każdego roku podczas sezonu remontowego w elektrowniach, elektrociepłowniach lub energetycznych zakładach przemysłowych przeprowadza się remonty elementów turbozespołów. Na charakter remontu ma wpływ wiele czynników począwszy od dyspozycji czasowych, miejsca jak również możliwości kapitałowych danej[...]
EN The paper shows problems connected with overhaul and modernization of steam turbine set manyfactured by LANG. There is showed brief main modernization of turbine and problems conected with using new computer technology during designing new turbine parts constructions. In this paper using mainly resu[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 85-88
PL W artykule opisano jedną z metod postępowania z projektem, gdy zajdzie potrzeba drobiazgowej analizy wytrzymałościowej całej konstrukcji. Przykładem takiego projektu jest projekt "kolumny anestezjologiczne". Podejście zespołu specjalistów do zadanego problemu badań wytrzymałościowych powoduje koniec[...]
EN In the article was described one of methods procedure with design, where are needed particular resistance analysis for whole construction. Example for it, is project of ceiling pendant. Approach of specialists team for task of resistant tests causes necessity of using simplified construction form an[...]
6
80%
Pojazdy Szynowe
2006 nr 2 1-5
PL Na przykładzie konstrukcji dachu omówiono możliwości zastosowania w budowie pojazdów szynowych elementów powierzchniowych o strukturze porowatej. Przedstawiono zało­żenia modelu takich elementów. Przeprowadzono analizę wytrzymałościową fragmentu dachu z poszyciem o tradycyjnej konstrukcji stalowej i[...]
EN On example of the construction of roof the possibilities of application in building of the rail vehicles surface elements with the porous struc­ture are discussed. The assumptions of the model of those elements are presented. The strength analysis of the fragment of the roof with the sheathing with [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 18-29
PL W referacie sformułowano metodę uwzględniania niepewności typu rozmytego w obliczeniach wytrzymałościowych. Scharakteryzowano niepewność typu rozmytego i podano sposób uwzględniania niepewności tego typu za pomocą liczb rozmytych. Przedstawiono sposób obliczeń i interpretacji wyników. W tym celu pod[...]
EN In this paper the way of consideration fuzzy uncertainty in resistance calculations is presented. Fuzzy uncertinty is characterised. The method of description such uncertainty is given. The paper presents the method of fuzzy resistance calculations and their results' interpretation. Definition of t[...]
8
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 22 15-22
PL Przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej wiertnicy gąsienicowej przeznaczonej do wiercenia otworów pionowych i nachylonych w nasypach i gruntach rodzimych. Podano założenia konstrukcyjne dotyczące spełnienia przez konstrukcję podstawowych wymagań eksploatacyjnych związanych z modyfikowaniem wł[...]
EN In the paper results of strength analysis of mobile drill rig used for drilling vertical and angled holes in embankments and ground were presented. The constructional assumptions concerning satisfying of operational demands connected to modification of soil properties by the method of deep foundatio[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 5-6 30-34
PL Zaprezentowano analizę wytrzymałościową w zakresie termosprężystym komory przegrzewacza międzystopniowego; symulację numeryczną przeprowadzono metodą elementów skończonych dla różnych składowych obciążenia, dla których następnie przeprowadzono superpozycję; postawiono diagnozę przyczyn degradacji p[...]
EN A strength analysis within thermoelastic of the interstage superheater header. The numerical simulation has been made by the finite element method for different load components followed by performing superposition. A diagnosis has been set as to the causes of degradation of the second stage superhea[...]
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 12 22-25
11
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wytrzymałościowej śrub strzemion pracujących w złączu ciernym obudowy górniczej. Analizy objęły wyznaczenie sił osiowych działających w śrubach strzemion złącza ciernego dokręconych wstępnym momentem skręcającym. Siły wyznaczono na podstawie badań stan[...]
EN The article features the results of a strength analysis of clamp bolts working in the friction connection of a support. The analyses included the calculation of axial forces operating in clamp bolts of the friction connection screwed by means of a torque. The forces were calculated based on stand te[...]
12
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących problemu wytrzymałości mechanicznej rakietowych ładunków napędowych [1]. W [1] podano analityczną metodę oceny ładunku pod kątem wytrzymałości na ściskanie. Poniżej przedstawiono sposób sprawdzenia wytrzymałości ładunku na wyboczenie. Podano niektóre dos[...]
EN The paper continues considerations of problems on the mechanical strength of rocket motor charges included in [1] where an analytical method for evaluation of a charge from the point of its resistance against press was given whereas here a way for testing its resistance against buckling is presented[...]
13
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiona została analiza wytrzymałościowa złącza ciernego odrzwi obudowy chodnikowej obciążonego siłą podłużną. Analizie poddane zostało złącze składające się z dwóch prostych odcinków kształtownika V29 połączonych dwoma strzemionami typu SDO zgodnie z PN-91/G-15000/11. Obliczenia zo[...]
EN The article presents an analysis of the strength of frictional joints of roadway support frames loaded with longitudinal force. Connector consisting of two straight sections of profile V29 combined two clamps such as SDO with PN-91/G-15000/11 was analyzed. Calculations were made using the Finite Ele[...]
14
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono sposób uzyskania informacji o obciążeniach dynamicznych działających na badany obiekt - naczepę rolniczą, przy zastosowaniu systemu symulacji komputerowych. Badania prowadzone były w aspekcie wygenerowania obciążeń dynamicznych do systemu analizy wytrzymałościowej.
EN This paper presents the way of obtaining information about dynamic loads acting on carrying frame of semi-mounted agricultural trailer by using of computer simulation of dynamics and kinematics of this trailer. Results of this simulation were used for dynamic finite element analysis.
15
70%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 85-88
PL W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z budową stanowiska do delaminacji materiałów kompozytowych. Stanowisko to wykonano w ramach projektu badawczo rozwojowego o numerze PBR-8/RMT-2/2009, realizowanego w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwar[...]
EN In this article the course of work connected with test unit creation assigned to composite materials delamination was presented. This test unit has been conducted as a part of research project PBR-8/RMT-2/2009, which was realized in The Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Ma[...]
16
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Niniejszy artykuł zawiera analizę oraz opis procesu zmęczeniowego zniszczenia obudowy ścianowej, które wystąpiło w trakcie laboratoryjnych prób zmęczeniowych. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania przedstawionej metody w dalszych analizach zagadnień z zakresu zmęczeniowego pękani[...]
EN This paper presents an analysis and description of the process of fatigue damage longwall powered roof supports that occurred during fatigue testing laboratory. The obtained results show the applicability of the method presented in the further analysis of the issues of fatigue cracking of longwall p[...]
17
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono analizę doboru osprzętów roboczych dla bezzałogowego pojazdu wysokiej mobilności, umożliwiającego podejmowanie i transport ładunku o masie 2000-3000 kg w bardzo trudnym terenie oraz realizację zróżnicowanych zadań poprzez dostosowanie go do szybkiego podejmowania i instalac[...]
EN The paper presents an analysis of the selection of working attachments for unmanned high-mobility vehicle, which allows making and transporting a payload of 2000-3000 kg in very difficult terrain and the implementation of various tasks by adapting it to the rapid adoption and installation of tools a[...]
18
70%
Maszyny Górnicze
PL W prezentowanej pracy omówiono problemy wytrzymałościowo-konstrukcyjne, które wystąpiły przy realizowanych modernizacjach eksploatowanych kół i bębnów pędnych starszej generacji. Przytoczono przykłady obliczeń wskazujących na charakter trudności w spełnieniu wymagań współczesnych przepisów oraz omów[...]
EN Construction and strength problems which arose during modernization of used older drive drums and wheels were discussed. Some examples of calculations which indicate for the character of difficulties in meeting the requirements of present regulations were given and possibilities of efficient moderni[...]
19
70%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The present paper discusses some issues relating to the use of transpedicular spinal fixators. The authors evaluated the pull-out strenght of transpedicular screw in the vertebrae with respect to geometrical parameters of the transpedicular screw. The analyses were carried out on cadaver lumbar and [...]
20
70%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 11-17
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last