Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza widmowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2001 nr 9 264-270
PL W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono przydatność wybranych metod analizy widmowej do diagnozowania zarejestrowanych przez specjalistyczne urządzenia pomiarowe cyfrowych zapisów rzędnych profilu nierówności nawierzchni drogowych.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Parametry układów zastępczych wyznacza się doświadczalnie na podstawie wyników pomiarów badanego obiektu przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym. Obecnie w wielu przypadkach odbiorniki są zasilane napięciem niesinusoidalnym. Wyznaczanie parametrów zastępczych wymaga wykonania badań laboratoryjnych. W[...]
EN The parameters of equivalent circuit were determined on basis of results of measurements studied object supplied sinusoidal voltage. Nowadays in many cases, the receivers are supplied with non-sinusoidal voltage. To determine the supplementary parameters requires the realisations of laboratory inves[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono nowy sposób parametryzacji widma sygnału polegający na obliczeniu pierwszego i drugiego momentu widmowego oraz zaproponowanej w pracy tzw. zastępczej dobroci widmowej. Do obliczenia momentów widmowych zastosowano przekształcenie Hilberta umożliwiające wygodniejszy dobór czas[...]
EN In this paper a real signal spectrum parametrization method, which is based on calculation of the first and the second spectral moments and the proposed measure for the substitute spectral quality, is presented. To calculate the spectral moments the Hilbert's transformer has been used as its use is [...]
4
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 113--119
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zasilaczy awaryjnych UPS. W pierwszym rozdziale zaprezentowano ogólny podział zasilaczy ze względu na strukturę części silnoprądowej, jak i sposób funkcjonowania. W dalszej części autorzy przedstawili zbudowany model symulacyjny opracowanej części silnoprąd[...]
EN In the article the elaborated simulation model of the power electronics VFI UPS converter was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working of presented UPS structure were presented. Also the chosen simulation results for chosen points were analyzed.
5
61%
Diagnostyka
PL Artykuł przedstawia autorską metodę diagnozowania zużycia okładzin ciernych poprzez analizę drgań układu hamulcowego na przykładzie hamowania na spadku jak i hamowania zatrzymującego, dokonując analizy sygnałów w dziedzinie amplitud. W czasie badań rejestrowano przyspieszenia drgań generowane przez [...]
EN The article presents a new method for diagnosis of the wear of friction pads railway disc brake through analysis of the braking vibration during braking with the constant braking power and during braking to stop by making the analysis of signals in the frequency domain. At the time of research there[...]
6
61%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 3 43--52, 127--136
PL W pojazdach szynowych, ze względu na coraz to większe prędkości jazdy, prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Również szereg zalet tego rodzaju hamulca, jak np. stały przebieg współczynnika tarcia w [...]
EN Attempt to raise train speed involves application of greater braking power i.e. braking systems rapidly absorbing and dispersing stored heat energy. To maintain high efficiency of braking system in the whole operational process. it is necessary to control the friction set: brake and pad before reach[...]
7
61%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 41-44
PL W pracy przedstawiono metodę tworzenia wzorca widmowego maszyn elektrycznych z wykorzystaniem pojęcia widma uogólnionego. Użyto do tego celu klasyczne wielomiany ortogonalne ze względu na ich dobre właściwości do rozwijania sygnałów w szeregi Fouriera. Klasyczny dyskretny szereg Fouriera względem or[...]
EN In this article is presented the method of creating the spectrum pattern of the electrical machines with using conception of the general spectrum. Discrete orthogonal polynomials were used because of they very good properties of Fourier series expansion. Classical discrete Fourier series is used to [...]
8
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 87 117-129
PL Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych związanych z oddziaływaniem drgań pionowych na organizm dziecka siedzącego w foteliku podczas jazdy w samochodzie i porównaniu z oddziaływaniem takich drgań na człowieka dorosłego. Do badań wykorzystano manekiny: dziecka i osoby dorosłej. Manekin dziecka był p[...]
EN Analysis of vertical vibration acting on child sitting in child car seat and comparison with vibration acting on adult measured during the same car drives has been done in the paper. Measurements were done using child and adult dummies. Dummy of child was seated in the two types of child car seat: w[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 275--277
PL Celem autorów jest opracowanie metody identyfikacji położenia nerwu krtaniowego w czasie operacji tarczycy. Rozpatrzono metodę opartą o stymulację pola operacji przez prąd przemienny.
EN The task of identification the recurrent laryngeal nerve during thyroid surgery based on spectral analysis of the information signal is presented. A method based on the nerve reaction to the stimulation of the surgical wound by the alternated current was considered.
10
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono dwa komputerowe sformułowania dla liniowej analizy widmowej konstrukcji pokładowych, wymuszonych ruchem pokładu. Układ równań ruchu, opisany w kontekście elementów skończonych, rozprzężono poprzez transformację modalną z uogólnionych przemieszczeń węzłowych do zbioru współrzędn[...]
EN Two computational formulations for spectral analysis of linear superstructures subject to deck motion excitations are presented in the paper. Finite element equations of motion are decoupled by using the modal transform from the generalized nodal displacements to a set of the normal coordinates. Tim[...]
11
61%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 95-100
PL Statystyczne opracowanie wyników badania elektromiograficznego zapewnia w większości przypadków prawidłową klasyfikację patologii bez określenia stopnia ciężkości choroby. Celem rozpoczętych badań jest stworzenie aplikacji, która wykorzystując specjalnie opracowane algorytmy cyfrowego przetwarzania [...]
EN The statistical study of the electromyography examination results, secure in most cases the correct classification of pathology without a grade of disease qualification. The aim of beginning works is to create an application, which applies dedicated digital signal processing algorithms, automaticall[...]
12
61%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 179-184
PL W referacie przedstawiono wytypowane wyniki pomiarów drgań skrętnych wału napędowego średnioobrotowego silnika spalinowego typu Sulzer serii AL. Badanie miało na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania analizy widmowej drgań skrętnych do diagnozowania stanu technicznego wtryskiwaczy paliwa silnika[...]
EN In the paper there are described selected results of torsional vibration measurements carried out on propulsion shafts powered by medium-speed, four-stroke, marine engine Sulzer 6AL20/24. The analysis had to check capabilities of diagnosing injection fuel valve failures within the propulsion system [...]
13
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych, tak aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Większe wymagania stawiane układom hamulcowym wymusza nie tylko okresowe kontrolowanie stan[...]
EN In rail vehicles, because of higher and higher ride speeds, there are works carried out to upgrade braking systems to stop the vehicle at shortest possible braking distance. It is required that in braking systems the condition of friction set is periodically controlled and the wear of braking system[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące właściwości transmisyjnych wód, w tym bałtyckich. Przedstawiono zależność transmisji wody morskiej ze współczynnikiem ekstynkcji wody c(A), będącym reprezentatywnym parametrem własności optycznych wody. Opisano także wpływ tego współczynnika n[...]
EN In the following article a chosen issues referring to the transmission properties of various waters, among the others from the Baltic Sea have been presented. Relationship between the transmission of the salt water and the water beam attenuation coefficient c( :A.), being the representative paramete[...]
15
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Both the results obtained previously relating to structure dynamics of a simultaneous five-axis movement machine tool and to the investigations on dynamic cutting behavior are further applied as a foundation to study the effect of the process parameters on the cutting stability in the proce[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Artykuł zawiera opis metody sterowania przekształtnika matrycowego z zastosowaniem wolnozmiennej funkcji modulacji oraz analizę harmonicznych kształtowanego napięcia wyjściowego. Do określenia widma harmonicznych napięcia uzyskanego przez modulację naturalną zastosowano metodę analityczną, posługują[...]
EN The analysis of the distortion components of the matrix converter in output voltages has been made. The matrix converter is working as direct frequency changer, which is controlled, with the use of low frequency modulation function. Two methods of search have been used: the double Fourier analysis a[...]
17
61%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Elementy obrabiarki podlegają procesowi zużywania w czasie eksploatacji, dlatego też ważnym jest poznanie efektów ich oddziaływań na powstające w obróbce nierówności powierzchni. W pracy przedstawiono oddziaływania układu obróbkowego na powierzchnię, które zakłócają odwzorowanie zarysu ostrza narzęd[...]
EN The elements of machine tool are being worn out in exploitation. This is the reason why we should take into account the effects of their interaction on the surface unevenness. The interaction of machine tool system on the surface which disturb the representation of tool profile in the form of relati[...]
18
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono model kształtowania nierówności wzdłużnych powierzchni w układzie obróbkowym narzędziem jednoostrzowym. Symulowano różne rodzaje nierówności, rozpatrywano różny charakter zakłóceń układu obróbkowego oraz ich oddziaływanie na kształtowanie nierówności w czasie toczenia. Przed[...]
EN The article presents a model of forming surface longitudinal unevenness in machining with single edge tool. Various kinds of unevenness are simulated as well as disturbances of machining system of various characters and their influence on forming unevenness in turning process are considered. Surface[...]
19
61%
Autex Research Journal
2009 Vol. 9, no. 4 101--104
EN Basing on a detailed kinematics scheme of the R1 Rieter rotor spinning machine, calculation of spectral characteristics of yarn made on the spinning machine was done. The calculations served to create a computer programme facilitating the qualitative evaluation of the spinning process on the R1 spin[...]
20
61%
Autex Research Journal
EN Doubling of sliver has ceased to be the fundamental operation for reducing the weight irregularity of spinning halfproducts, which are decisive for the quality of yarn. Its role has now been taken over by the general use of autolevellers. After leaving the regulation zone, card sliver, whose weight [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last