Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 332
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Coraz większe wymagania dotyczące efektywności procesu wytwarzania, oszczędności energii i surowców, powodują poszukiwania rozwiązań pomocnych w sprostaniu tym wymaganiom. Złożone problemy techniczne i technologiczne w głównej mierze zależą od stosowania nowoczesnych narzędzi oceny procesu produkcji[...]
EN Greater and greater requirements concerning the effectiveness of the production process as well as the economical use of energy and raw materials involve the search after the ways of fulfilling these requirements. The solution of the complicated technical and technological problems principally depen[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 135-140
PL Różnicowa analiza termiczna DTA od lat stosowana jest z dużym powodzeniem do badania i opisu przemian fazowych w stanie stałym. Przyjęto, że może być również przydatna do oceny przebiegu przemian ze stanu ciekłego w stan stały, w tym przede wszystkim do badań parametrów kinetycznych, charakteryzując[...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 159 1-92
PL Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie zastosowań metod analizy termicznej w badaniach produktów naftowych. Stwierdzono, że najszerzej te techniki analityczne wykorzystuje się w badaniach produktów stałych zawierających węgiel, w tym kerogenu lub substancji trudnolotnych, takich jak smoły węglow[...]
EN The state of knowledge review was executed in field of thermal analysis application for investigations the petroleum products. It was showed, that these analytic techniques are widely used for examination of solid carbon contained products , e.g. kerogen or low volatile substances, such carbon tars [...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane właściwości natryskiwanych cieplnie powłok typu Fe-Cr-Mo. W procesie natryskiwania cieplnego otrzymano powłokę o strukturze krystaliczno-amorficznej. Przeprowadzona różnicowa analiza termiczna (DTA) pozwoliła na określenie temperatury proc[...]
EN This paper reviews the influence of heat treatment on the structure and some properties of heat sprayed type Fe-Cr-Mo coatings. In the process of heat spraying a coating with a crystal-amorphous structure was formed. With the use of DTA there was set a temperature at which crystallites start to form[...]
5
80%
Archiwum Spalania
PL Termiczne metody utylizacji osadów ściekowych, z przyczyn legislacyjnych, ekologicznych oraz techniczno ekonomicznych, są coraz częściej stosowane do likwidacji tych odpadów. Procesy odgazowania oraz reakcyjność karbonizatów powstających w wyniku odgazowania osadów ściekowych, są obecnie celem szero[...]
EN Thermal utilization techniques for sewage sludges are often used, because of legislative, ecological and technical-economical reasons. Devolatilization and carbon residue combustion processes of sewage sludge are subject of the intensive research all over world. In this paper devolatization and carb[...]
6
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W każdej dziedzinie nauki pewne odkrycia pozwalają na stworzenie nowych możliwości badawczych i uczynienie mniejszego lub większego kroku w dziedzinie poznania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Postęp w nauce nie odbywa się równomiernie. Nowe odkrycie uruchamia najczęściej szereg aplikac[...]
7
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono metody analizy termicznej i derywacyjnej. Przedstawiono przegląd zastosowania analizy termicznej w badaniach z zakresu spawalnictwa oraz wyniki dotychczasowych prac z zakresu analizy termicznej i derywacyjnej stosowanej w przypadku spoin wykonywanych w rzeczywistych warunkach spawania.
EN It has been discussed the methods of thermal and derivative analysis. A review of applications of thermal analysis in research in the field of welding technology as well as the investigation results obtained by the authors in the field of thermal and derivative analysis applied to real welds are pre[...]
8
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
2000 R. 52, nr 4 123-126
PL Analiza termiczna DTA/TG jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik wykrywania egzo- i endotermicznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania materiałów. Zachodzenie reakcji chemicznej wiąże się często ze zmianą masy reagującego układu. Poznanie mechanizmu reakcji chemicznej, który prowadz[...]
EN Thermal analysis is one of the most important methods of detection of some exo- and endothermal processes taking place during heating of material. Chemical reaction is often connected with change of mass of reacting system. If we are interested in reaction mechanism, the know ledge concerning qualit[...]
9
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 701-715
PL Dokonano krytycznej analizy najbardziej rozpowszechnionej metody wyznaczania parametrów kinetycznych procesów rozkładu termicznegozwanej metodą ASTM E 698. W celu pokazania możliwych źródeł błędów tej metody przeprowadzono szereg symulacji numerycznych krzywych termograwimetrycznych TG i DTG. Zastos[...]
EN The commonly accepted method ASTM E 698 for determination of the kinetic parameters of a thermal decomposition process was critically evaluated. In order to show possible errors in application of the method, which the weakest points are problems in deconvolution of TG and DTG curves and determinatio[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 141-144
EN Thermal properties of nitrile rubbers with different content of acrylonitrile monomeric units were studied by means thermal and spectroscopic analysis. The thermoanalytical curves of elastomers were interpreted. Tg temperatures both during cooling and heating of polymers were determined.
11
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 14 5-8
PL Przedstawiono analizę rozkładu temperatur, odkształceń i naprężeń w kanale poboru spalin, będącym elementem instalacji elektrowni przemysłowej, obliczenia termiczne metodą elementów skończonych, wyniki analiz przedstawiono w postaci rozkładów temperatur i naprężeń.
EN An analysis of temperature, strains and stresses distribution in the flue receiving channel which is an element of an industrial power plant installation. Thermal and static calculations were made by the finite element method. Results of the analyses are shown in the form of temperature and strain d[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 33-46
PL W referacie przedstawiono sposób przeprowadzenia i wyniki numerycznej symulacji badań kół bezobręczowych wykonywanych na stanowisku hamulcowym. Obliczenia wykonano dla koła nowego o średnicy nominalnej 920 mm i dla koła maksymalnie zużytego, którego średnicę wyznacza położenie rowka kontrolnego na b[...]
EN The paper presents the modeling approach and the results of numerical simulation of the thermal loads acting on a solid wheel during the bench tests. The numerical (FEM) analysis was performed for two sets of geometry of the wheel ; a new wheel (nominal diameter of 920 mm) and a used one, where the[...]
13
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN The use of thermogravimetry to assess the effect of mechanical activation by dry grinding of malachite was presented. The mass loss of water and carbon dioxide separately and/or together for Cu[2] (OH)[2] CO[3] samples untreated and ground for different time was quantified. On that basis the amount [...]
14
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2011 nr (8) 253--259
EN The article describes issue of calculation of linear thermal bridges. It includes a simplified analysis of support ceiling on external wall by means of special computer program SAT.
15
80%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 4 117--122
EN The paper presents thermal analysis as far as tests on polymers are concerned. The obtained results, after being mathematically elaborated, differentiate thermal processes and define normal heat. It also consists of mathematical elaboration of the tests as well as an explanation of the graphical res[...]
16
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2011 T. 16, nr 2 99-105
PL Analiza termiczna znajduje zastosowanie jako metoda badawcza zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych zachodzących w próbce substancji wskutek zmian temperatury w czasie. W swojej pracy wykorzystujemy metodę termograwimetryczną do badania trwałości termicznej i potwierdzenia składu połączeń koord[...]
EN Thermal methods of analysis are widely used for indicating thermal stability, thermal decomposition and other properties of solid compounds. In this work we report thermal behavior of exemplary complexes with pyridine and imidazole derivatives as the ligands. The results of the thermal analysis corr[...]
17
80%
Energetyka
2018 nr 8 450--451
18
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2018 R. 23, nr 4 26--31
19
80%
Izolacje
2019 R. 24, nr 6 80--84
PL W artykule zawarto wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Podjęto próbę wyjaśnienia otrzymanych zależności poprzez wykonanie dalszych analiz, tj. szybkość hydratacji przy użyciu kalorymetru izotermicznego oraz udział poszczególnych hydratów z wykorzystaniem badań term[...]
EN The article includes compressive and bending strength test results for cement mortar. Undertaken was an attempt at explaining the dependencies arrived at, through further analyses, meaning, the hydration rate using an isothermal calorimeter and the share of individual hydrates with the usage of ther[...]
20
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 141-144
PL Artykuł przedstawia projekt i analizę maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla systemu elektromechanicznego hamowania w samochodach. Z powodu technologicznych i ekonomicznych ograniczeń zmieniono topologię winika maszyny. Za pomocą symulacji komputerowej (MES) porównano działanie przy starej [...]
EN The present paper will approach the design and analysis of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) for automotive electromechanical braking (EMB) system. Due to technological and cost constraints, for the PMSM prototype a slightly different topology of the rotor is proposed. Finite element metho[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last