Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza symulacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 30-33
PL Przed przystąpieniem do prac laboratoryjnych weryfikujących postawione hipotezy badawcze wykonuje się analizy symulacyjne przebiegu badanego procesu. Prowadzi się je w celu określenia przewidywanej dynamiki procesów, wyznaczenia parametrów kluczowych oraz wskazania zakresu wyjściowych parametrów tec[...]
2
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Tematem referatu jest analiza wartości zaktualizowanej netto (NPV) przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem wpływu czynników na tę wartość. Wśród tych czynników uwzględniono zmianę w czasie stopy kredytów i związanej z tym stopy dyskontowej oraz odchylenia standardowego wyników symulacji[...]
EN The paper presents analysis of Net Present Value (NPV) of chosen investment undertaking with detailed analysis of influence of various factors on that value. Chosen factors, such as changeable discount rate and standard deviation of variables and results, have been analyzed due to the fact that they[...]
3
75%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
2008/2009 T. 9 35--45
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej sieci IEEE 802.11e ze stacjami ukrytymi. W celu oceny wpływu stacji ukrytych na pracę i wydajność sieci bez infrastruktury, badania przeprowadzono dla dwóch sieci. Jednej o topologii trójwęzłowej i drugiej o topologii czterowęzłowej gwiazdy. Dodat[...]
EN The article presents results derived from a simulation analysis of IEEE 802.11e networks in the presence of hidden nodes. In order to show how meaningful the degrading impact of hidden nodes on ad-hoc networks performance is, two different star topologies were analyzed. There were three- and four-no[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 193 109-118
PL W artykule przedstawiono dwutwornikowy silnik indukcyjny o dwóch stopniach swobody. W oparciu o założenia upraszczające, zbudowano analityczny model polowy silnika, z którego wyznaczono parametry elektryczne silnika. Na podstawie parametrów silnika utworzono model obwodowy i model matematyczny silni[...]
EN In the paper a two-armature induction motor with two degrees of mechanical freedom is presented. From analytical field model, which is determined from simplifying assumptions, electrical parameters for circuit and mathematical models of the motor are calculated. Electromechanical characteristics are[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 8 10--17
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych dotyczących realizacji zachodnich części III obwodnicy drogowej Krakowa - tj. odcinków: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej oraz Trasy Zwierzynieckiej. Prace analityczne przeprowadzono z wykorzystaniem modelu makrosymulacyjnego, opi[...]
EN The paper presents results from simulation analysis of the western 3rd ring road project in the city of Kraków (i.e. Trasa Łagiewnicka, Trasa Pychowicka and Trasa Zwierzyniecka), performed in the macroscopic model of transport system in the Kraków metropolitan area. Simulation works reveal shifts in[...]
6
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zaprezentowano sposób pozyskiwania danych eksperymentalnych oraz ich przygotowania dla potrzeb systemu bazującego na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono system aktywizacji danych DMC-Plus firmy Hottinger Balwin Messtechnik, który był użyty do pomiarów eksperymentalnych. Pokazano[...]
EN In the paper there is presented the way of experimental data acquisition and their preparation for the needs of the Fsystem based on Finite Elements Method for the model of self loading wagon. The Hottinger Baldwin Messtechnik DMC-Plus data acquisition system was used for collection of the data and [...]
7
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem referatu jest zbadanie, przy zastosowaniu metody symulacyjnej Monte Carlo, wpływu losowego rozkładu czasów trwania działań oraz operacji roboczych w ramach procesu produkcyjnego strunobetonowych wielootworowych płyt stropowych HC metodą ślizgową „Spiroll” na końcową wielkość parametrów prod[...]
EN The aim of the paper is to determine by means of the Monte Carlo simulation method the influence of random distributions of aggregated production activity durations, within the production process of pre-tensioned HC slabs using the Spiroll production system, on the production parameters. A sequen[...]
8
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2009 R. 2, nr 4 123-135
PL Wysoka energochłonność procesów przemiałowych zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań układów służących do przemiału surowców mineralnych. Złożoność procesów zachodzących podczas przemiału, determinuje stosowanie nowych narzędzi w układach sterowania takimi obiektami. W artykule podjęto próby zastos[...]
EN High energy consumption of grinding processes forces to search for new solutions required for grinding mineral of raw materials. Complexity of grinding processes requires application of new tools to control these objects. In the report was carried out study of implementation of methods based on theo[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 4 2442--2451, CD2
PL W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym często wymagane jest zamknięcie jednego z pasów ruchu. W sytuacji, gdy wyznaczenie objazdu jest niemożliwe lub nieekonomiczne, istnieje możliwość zastosowania ruchu wahadłowego. Wówczas na zwężonym odcinku jezdni ruch może być sterowany za pomocą sygnal[...]
EN In the case of carrying out road works, partial closure of the road is often required. In a situation where the indication of detour is impossible or uneconomical, it is possible to apply alternate traffic. Then, in a tapered section of the road, the traffic can be controlled by a traffic signals. T[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 439-442
PL Określono możliwość zastosowania metody analizy symulacyjnej wg normy ASTM, przeznaczonej do określania krzywych prawdziwych temperatur wrzenia destylatów naftowych na potrzeby charakteryzowania temperatur wrzenia ropy naftowej do temp. 720°C. W celu określenia ograniczeń metody wykonano badania por[...]
EN Samples of 4 crude oils were studied for true b.p. curves by phys. distn. and by a distn. simulated by gas chromatog. according to American std. methods. A good agreement of both methods up to 550°C was achieved. The simulated distn. was successfully used up to 720°C.
11
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 273-306
EN In this paper, the determination in a theoretical way – by the simulation analysis - of the stress spectra and strength, as well the service life parameters for the structural elements of road bridges is presented. The analytically obtained results have been verified by the results from field tests [...]
12
63%
Rynek Energii
2018 Nr 1 3--10
PL W pracy przeanalizowano szereg teoretycznych przypadków biznesowych, przy założeniu, że system zarządzania aktywną odpowiedzią popytową (Active Demand Response) mógłby zostać wdrożony w polskim systemie energetycznym i miałby na celu dostarczanie elastycznego produktu popytowego na rynki energii. Za[...]
EN In the paper we discuss several theoretical business cases, assuming that the Active Demand Response management system could be implemented in the Polish energy system and would aim to provide a flexi-ble demand product to the energy markets. We proposed methods for pricing the ADR activities in set[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 8 447-449
PL Przedstawiono wykorzystanie metody wielokryterialnej analizy porównawczej AHP (Analytic Hierarchy Process) do wyboru najlepszej koncepcji formy przestrzennej budynku teatralnego. Analizie porównawczej poddano istniejący budynek wielofunkcyjny, w którym przyjęto funkcję teatru dramatycznego.
EN In the article it has been presented how a multi-criteria Analytic Hierarchy Process can be used in determining the best spatial form of a theatre building. The object of our analysis is a dramatic theatre, a multi-functional building.
14
51%
Logistyka
2015 nr 3 460--469, CD 1
PL Koło samochodu osobowego składa się z felgi oraz opony. Opona przenosi obciążenie od pojazdu na drogę. Reakcja nawierzchni powoduje deformacje elementów koła i generuje naprężenia w układzie. Jeżeli rozpatrywać ten układ w wybranych momentach, to zagadnienie dynamiczne można sprowadzić do statyczneg[...]
EN A vehicle wheel consists of a rim and a tire. The tire transfers forces from vehicle to a road. The road reaction causes wheel’s parts deformations and generates stresses in these parts. If the wheel is considered in a chosen time points, the dynamic problem can be reduced to static situation. Beari[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1747--1756
PL W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi[...]
EN In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommod[...]
16
51%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
2010/2011 T. 10 44--58
PL W ostatnich latach obserwujemy rosnącą potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług w lokalnych sieciach bezprzewodowych. W tym celu opracowany został standard IEEE 802.11e. Niestety, jak pokazują badania naukowe, nie jest on pozbawiony wad. W prezentowanej pracy zaproponowano nowy p[...]
EN There is a growing interest in QoS provisioning for wireless local area networks in recent years. Because of this, the IEEE 802.11e standard was introduced. Unfortunately, a few research papers show, that it has a number of serious flaws. The presented work describes a new protocol called PUMA-TCS ([...]
17
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 8 47--49
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych modernizowanego wielorodzinnego budynku wielkopłytowego, wzniesionego w systemie W70. Obliczenia wykonano w programie Design Builder, który pozwala symulować obudowę budynku oraz poszczególne części jego wnętrza. Analiza dotyczy miesięcy letnich[...]
EN The paper presents the results of the computational simulations conducted for the W70 multi-family panel building. The calculations were carried out in the Design Builder program which allows preparing the simulation of the building envelope as well as the separate parts of the building interior. Th[...]
18
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 965--988
PL W artykule przedstawiono problematykę składowania kontenerów na placu składowym w lądowym terminalu intermodalnym i związaną z tym emisją szkodliwych związków spalin do atmosfery. Zagadnienie to rozważano z punktu widzenia dystansu pokonywanego przez urządzenia ładunkowe, czasu trwania prac ładunkow[...]
EN The article presents the problem of containers storage on a storage yard in an rail-road intermodal land and the emission of harmful exhaust gases into the atmosphere. This issue was considered from the point of view of the distance traveled by transshipment devices, the duration of loading work and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last