Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 289
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza statystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geofizyczny
2000 Z. 1 17-32
EN The article presents results of researches of atmospheric pressure annual course permanent charac-teristics; researches were done on the basis of atmospheric pressure measurements in Warsaw in 19th (series: 1831-1855 and 1856-1880) and in 20th century (series: 1966-1990). Daily and monthly mean valu[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej wybranych parametrów (możliwości pokładu węgla, miąższości nakładu, wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki całkowitej) złoża węgla brunatnego Patnów IV. Dokonano oceny zmienności poszczególnych parametrów decydujących o przemysłowej warto[...]
EN The results of statistical analysis of selected lignite deposit parameters (thickness of overburden, thickness of lignite seam, calorific value of lignite, ash content in lignite, total sulphur in lignite) are presented in this article. Evalution of the variability of several parameters that determi[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule analizie statystycznej zostały poddane parametry techniczne autobusów wpływające na pojemność taboru.
4
80%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 42-48
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy statycznej ustroju nośnego żurawia samochodowego. Przedstawiono budowę´ głównych zespołów żurawia. Modelowanie zespołów i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznacz[...]
EN The results of the static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285 were presented. The main units of the machine were considered in the coupled model of the truck crane. The model was completed by the use of the COSMOS?M package with the application of the finite element method. On the [...]
5
80%
Logistyka
PL W pracy podjęto próbę weryfikacji statystycznej poprawności pomiarów kąta zwilżania metodą osadzanej kropli na urządzeniu UDPZ z wykorzystaniem powłok nałożonych metodą Arc-PVD wykonanych w ITeE-PIB dla wybranych cieczy modelowych. Wynikiem analizy jest szereg wniosków dotyczących zarówno konstrukcj[...]
EN The aim of this study was to statistically verify measuring accuracy of contact angle using sessile drop method conducted on the UDPZ device with the use of coatings laid by Arc-PVD method that were obtained at ITeE-PIB for selected model liquids. The result of analysis leads to several conclusions [...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 120-124
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych oraz analizy statystycznej technicznych strat mocy czynnej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.
EN The results of measuring investigations and statistical analysis of technical real power losses in rural low voltage electric networks in article were introduced.
7
80%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 6 507-512
PL W artykule przedstawiono – w ujęciu statystycznym – tematykę stu posiedzeń Komitetu Technicznego 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, które odbyły się w ciągu 15 lat pracy Komitetu. Omówiono zmiany, które miały miejsce w systemie krajowej normalizacji na przestrzeni tego okresu, z[...]
EN The article presents – in statistical terms – topics of the 100 meetings of the Technical Committee 222 for Petroleum Products and Operating Fluids, from the last 15 years of Committee`s work. It discusses the changes that have taken place in the national standardization system during this period. T[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule podjęto próbę analizy statystycznej służącej określeniu powtarzalności produkcji spiekanych, wysokowytrzymałych stali manganowych o zwartości 3% manganu i 0,6% węgla, przeznaczonych do wytwarzania elementów konstrukcyjnych (np. koła zębate). Do czynników odpowiedzialnych za niezawodność i[...]
EN The work discussed the development of statistical analysis as a reproducibility assistance method for evaluation of advanced Fe-3% Mn-0.6% C sintered steel for high performance structural parts. Factors contributing to the reliability and reproducibility of Mn structural steels include advanced meta[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach badań nad oceną odtwarzalności wielkości wybranych elementów struktury tworzyw metalicznych (powierzchni płaskiego przekroju) opracowano metodykę na podstawie analizy danych uzyskanych drogą symulacji komputerowej z wykorzystaniem rozkładu normalnego, logarytmo-normalnego oraz równomiernego[...]
EN As a part of the research concerning evaluation of reproducibility of the size of selected structure elements of metallic materials (plane section area), a methodology was developed based on an analysis of data obtained through computer simulation with the use of normal, log-normal and uniform distr[...]
10
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 2/32 92-98
PL W referacie przedstawiono metodę oceny jakości wykonania silnika. Metoda polega na sprawdzeniu dokładności i powtarzalności luzów par kinematycznych silnika, w szczególności luzu tłok - cylinder i zbadaniu ich oddziaływania na uzyskiwaną w eksploatacji trwałość. Metoda nawiązuje do procedur zapewnia[...]
EN The paper presents a method of evaluation of the engine assembly quality. The method is based on the repeatability and exactiveness checks of the clearances in kinematics pairsespecially clearances in the piston-cylinder pair and its influence on the exploitational durability. The method based on th[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2000 z. 134 115-136
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przemieszczeń i odkształceń w dwuteowych belkach stalowych, swobodnie podpartych, obciążonych siłą skupioną w środku rozpiętości. Do badań odkształceń zastosowano metodę mory stykowej. Analizowano rozkład odkształceń w strefie tworzącego się przegubu plastycznego. [...]
EN The paper presents the results of displacement and strain examinations in steel free-end I-beams loaded with concentrated force in the middle of a span. The contact moire method was applied. The strain distribution in the zone of the appearing plastic joint was analysed. Measurements of deflection w[...]
12
80%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1998 nr 3-4 145-175
PL Kompleksową kontrolę jakości robót asfaltowych zastosowano przy przebudowie autostrady A4, na odcinku Kraków - Katowice w 1997 r. Przebudowa, która objęła warstwy ścieralną, wiążącą i podbudowę, była wykonywana przez trzy przędsiębiorstwa. Statystyczna analiza wyników badań kontrolnych dotyczy podod[...]
EN Entire quality control system of bituminous works was applied for the reconstruction of A4 motorway, section Kraków - Katowice in 1997. The three road enterprises reconstructed the wearing, binder and base courses. Control test results of the subsection from Katowice to the border with regional admi[...]
13
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 9 4-9
PL Wykorzystując powszechnie stosowane metody analiz statystycznych i informacje zebrane o zaistniałych w polskim górnictwie węgla kamiennego tąpnięciach podjęto próbę określenia wpływu czynników geotechnicznych na wielkość zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach chodnikowych. Otrzymane wyniki mogą stanowi[...]
EN Using the commonly known methods of statistical analyses as well as the collected data about the rock bumps which took place in Polish hard coal mining, the trial of the determination of the influence of the geotechnical factors onto the rock-bump hazard level in mine workings was undertaken. The ob[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 12 215-224
PL W pracy pokazano możliwości wykorzystania metod statystycznych do analizy danych archiwalnych w celu oceny parametrów hydrogeologicznych wodonośca i jakości wód podziemnych. Zaprezentowano interpretację wyników uzyskanych z wyliczenia statystyk opisowych, testu t-Studenta, analizy korelacji, analizy[...]
EN In the paper using the statistical methods for analysis of the archival data for estimating hydrogeological parameters and water quality are showed. The interpretation of results of the descriptive statistics, t-Student test, correlation analysis, factor analysis and trend analysis are presented. Re[...]
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 9 34-36
PL W artykule przedstawiono analizę statystyczną wypadków porażeń prądem elektrycznym zaistniałych w kopalniach w okresie ostatnich lat. Omówiono wpływ organizacji pracy i czynnika ludzkiego na przyczyny powstawania wypadków elektrycznych w kopalniach.
EN The paper presents the statistical analysis of electric shock accidents in mines, which took place within the last years. The influence of the work organisation and human factor onto the reasons of the electrical accidents occurrence in mines were discussed.
16
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN In this article the author described the real estate valuation using the traditional methods and the new method - neural network simulation. This new method could be increasingly important in Poland, especially in new tax system concerning with real estates values, because neural network simulation [...]
17
80%
Applied Mathematics and Computer Science
1998 Vol. 8, no 4 841-864
EN As part of our effort to identify the lake bed surficial substrates using remote sensing data, this work designs pattern classifiers by multivariate statistical methods. Probability distribution of the preprocessed acoustic signal is analyzed first. A confidence region approach is then adopted to im[...]
18
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu analizy statystycznej. Wyjaśniono pojęcia populacji, próby n-elementowej, realizacji, zmiennej losowej, rozkładu zmiennej losowej, parametrów rozkładu, statystyki z próby, estymacji punktowej oraz estymatora. Opisano własności wartości oczekiwanej[...]
EN There were defined basic concepts of statistical analysis in the article. Concept of population, n-element sample, realization, random variable, distribution of random variable, parameters of distribution, function of sample, point estimation and astimator were explain. Properties of 100 basic param[...]
19
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy możliwości zastosowania informacji o parametrach pracy aparatury pokładowej rakiet ziemia-powietrze do prognozowania ich stanu technicznego.
EN The results of analysis to use the technical data acquired from the onboard units of the antiaircraft missile to extend its service life time are presented in the paper.
20
80%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 719--730
PL Rozważania były prowadzone w związku z niepoprawnym sposobem obliczeń statystycznych danych doświadczalnych ze wskaźnikiem pH, jak również z niewłaściwą interpretacją wyników badań ze wskaźnikiem pH w licznych naukowych publikacjach, które były opublikowane w wielu poważnych i dobrze znanych wydawni[...]
EN Considerations were conducted in connection with incorrect way of statistical calculations of experimental data with the pH index as well as with the improper interpretation of results with the pH index in numerous scientific publications which were published in different serious and well-known scie[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last