Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 769-778
PL Począwszy od wynalezienia silnika spalinowego do chwili obecnej odnotowywany jest stały rozwój jego konstrukcji. Samochód jest jednak jednocześnie przyczyną powstawania zanieczyszczeń powietrza w postaci szkodliwych składników spalin. Podstawowym źródłem substancji zanieczyszczających atmosferę jest[...]
EN Since the invention of a combustion engine the continuous development of construction have been noticed. But the car engine has become the main cause of air pollution. The essential source of toxic gases polluting the atmosphere is the exhaust system of combustion engines. So analyses of the exhaust[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 4302--4310
PL Obecnie metody symulacyjne odgrywają coraz większą rolę w modelowaniu zjawisk zachodzących w otaczającym nas Świecie. Możliwość przeprowadzenia symulacji jest coraz szerzej doceniana we wszystkich dziedzinach nauki. Największymi zaletami tego typu podejścia do rozwiązywania problemów naukowych jest [...]
EN Currently, simulation methods play an increasingly important role in modeling phenomena in the surrounding world. Ability to perform simulation is increasingly recognized in all areas of science. The biggest advantages of this type of approach to solve scientific problems is a short time to achieve [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 3570--3577, CD 1
PL Transport samochodowy jest w znacznej części odpowiedzialny z emisję zanieczyszczeń na obszarze Unii Europejskiej. Samochody osobowe zużywają połowę paliw wśród całego sektora samochodowego emitując przy tym połowę szkodliwych związków w spalinach. Spaliny szkodzą ludziom, a przy tym rozprzestrzenia[...]
EN Road transport is largely responsible of the emission of pollutants in the European Union. Cars burn half the fuel of the entire automobile sector generating the half harmful compounds in the exhaust. Exhaust gases are harmful to humans, spread in high concentrations at low altitude in the immediate[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 145-148
PL W artykule dokonano analiz szkodliwości związków toksycznych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach ZS i ZI. Dokonano przeglądu i charakterystyki poszczególnych składników spalin. Ponadto w artykule dokonano ceny wpływu toksyczności spalin na jakość powietrza oraz ich odziaływanie na środowi[...]
EN In this article was made analysis of the dangers of toxic emissions resulting from fuel combustion in combustion engines. An elaboration also includes the review and the characteristics of individual fumes components. Furthermore, in the article was made an assessment of the impact of fumes toxicity[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 111-119
PL W artykule omówiony został wpływ stosowania sprężarek klimatyzacji różnej konstrukcji na energochłonność autobusu miejskiego. Porównane zostały rozwiązania, w których zastosowano klasyczną sprężarkę z napędem mechanicznym oraz sprężarkę elektryczną. Badania układów zostały zrealizowane na autobusach[...]
EN The article discussed the effect of air conditioning equipped with different types of compressor for energy consumption on a bus. Compared a classic power-mechanical compressor and the electric compressor. The study of systems has been performed on city buses equipped with traditional and alternativ[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 120-127
PL Zwiększenie liczby osób podróżujących komunikacją miejską, która spowodowana jest ciągłym wzrostem cen podstawowych surowców kopalnych, a także tworzeniem w dużych aglomeracjach miejskich tzw. zielonych stref (LEZ - Low Emissions Zone) wymaga od operatorów komunikacyjnych zwiększenia komfortu podróż[...]
EN Extending quantity of travelling persons of municipal transport which is caused by constant growth in process of basic fossil materials and as well by creation of green zones in the big urban agglomeration (LEZ - Low Emissions Zone) need that municipal operator should increase comfort of travel. The[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1281--1282
PL Przedstawiono wyniki badań mających na celu znalezienie metody wykrywania nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe w warunkach rzeczywistych na podstawie ciągłej analizy składu chemicznego spalin. Przeprowadzono eksperyment symulujący nieprawidłową eksploatację kotła w warunkach rzeczywist[...]
EN Plastic and textile wastes were used as solid fuels in heating boilers. The contents of CO and O2 in exhaust were continuously analyzed. The O2 content changes in the flue gas was used as a parameter of the appropriate operation of the boiler.
8
84%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono wpływ zmiany stężenia etanolu w mieszance benzyna-alkohol na zawartość aldehydów i węglowodorów w spalinach silników samochodowych o zapłonie iskrowym. Przedstawiono wyniki analiz spalin z mieszanek E0, E5, E10, E25 i E50 prowadzonych dla samochodu spełniającego wymagania dotyczą[...]
EN In this paper the influence of changes in ethanol concentration in gasoline-alcohol blend on the concentrations of aldehydes and hydrocarbons emitted from a spark-ignition automotive engine is described. Results of the exhaust gas analysis with E0, E5, E10, E25 and E50 blends tested in a car meeting[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 1/105 81--90
PL W opracowaniu omówiono podstawową budowę instalacji zasilania gazem, w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym oraz podstawową problematykę ich działania. Celem badań było dokonanie analizy emisji szkodliwych substancji, dla dwupaliwowego układu zasilania silnika. Dokonano pomiarów dla pracy na be[...]
EN In this paper the basics of construction and working principles of liquid gas fuel system for passenger cars were described. The aim of conducted research was to analyze fuel consumption and emission of hazardous substances in bi-fuel engine powering systems. Measurements for both gasoline and liqui[...]
10
84%
Logistyka
2015 nr 3 2901--2910, CD 1
PL W artykule omówiono metodę pobierania oraz analizy chromatograficznej spalin generowanych z mieszanek benzyna-etanol (E0, E5, E10, E25, E50 i E85) samochodem spełniającym wymagania norm emisji Euro 5. Pobieranie próbek na dwa różne, uzupełniające się sorbenty, węglowy Carbograph 1TD oraz polimerowy [...]
EN Method of samples’ collection and chromatographic analysis of exhaust gasses produced from gasoline-ethanol blends (E0, E5, E10, E25, E50 and E85) by car which meets Euro 5 requirements is discussed. Samples’ collection onto two different complementary sorbents, carbon based Carbograph 1TD and polym[...]
11
84%
Logistyka
2015 nr 4 1877--1884, CD2
PL Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD [...]
EN Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard [...]
12
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 71--80
PL W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój systemów grzewczych opartych na różnorodnych rozwiązaniach technicznych (paliwa, układach wytwarzania i oddawania ciepła, systemy sterowania). Systemy te jednak nie wyparły tradycyjnych urządzeń grzewczych, których historia sięga czasów Imperium Rzyms[...]
EN In recent years one can see rapid development of heating systems based on a variety of fuels, different production systems and heat transmission and control systems. These systems, however, have not supplanted the traditional heating devices, represented by stoves, fireplaces, or combinations thereo[...]
13
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 502--505, CD
PL W artykule poruszono podstawową problematykę związaną z ruchem pojazdów w dużych miastach oraz związaną z nim podwyższoną emisją szkodliwych substancji. W części badawczej przeanalizowano wpływ nieszczelności kolektora dolotowego silnika ZI na emisję szkodliwych substancji. Przerobiono kolektor dolo[...]
EN In this article, the issues related to vehicular traffic in big cities and heightened harmful substance emissions stemming from it were described. In the research part, the effect of air leakage in the SI engine intake manifold on substance emissions was investigated. The manifold was customized to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last