Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 30-38
PL Rozwój motoryzacji na przestrzeni lat spowodował znaczny wzrost natężeń ruchu, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost zatłoczenia na sieciach drogowo-ulicznych, czyli na skrzyżowaniach drogowych oraz na odcinkach międzywęzłowych. Ważnym elementem decydującym o płynności ruchu w obszarze skrzyżowań jest [...]
EN Development of car transportation over the years results in growing traffic intensity which one can see both on crossroads and between them. An ability to let through as many vehicles as possible became probably the most important feature of the crossroads. The problems of roundabouts and intersecti[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 47-50
EN This paper presents 2 - dimensional model of man which was used for numerical analysis of human body behaviour during falls down and its consequences for human cervical and lumbar spine. The researches contain creation of model which enables human body motion analysis in a situation corresponding to[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy omówiono aktualne tendencje rozwoju techniki szybkich kamer. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki testów porównawczych pomiarów dynamicznych wykonanych za pomocą szybkiej kamery i innymi powszechnie stosowanymi technikami.
EN In the paper the present trends of development of high speed cameras and their application in dynamic measurements were presented. Some tests of dynamic measurements made by high speed camera and classical methods were described, and their results compared and analysed.
4
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 213-221
PL Przedstawiono wyniki prac nad zastosowaniem tabletu komputerowego w diagnostyce choroby Parkinsona. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu powszechnie stosowanych do prac graficznych i inżynierskich tabletów powstała możliwość rejestracji sygnału motoryki kończyny górnej w często w neurologii stosowane[...]
5
100%
Drogi i Mosty
2006 nr 2 55-92
PL Praca przedstawia rys historyczny rozwoju charakterystyki obciążenia dróg przez ruch. Omówiono wpływ przyjęcia wielkości obciążenia standardowego osi równoważnej na wyniki analizy ruchu. Przedstawiono metodę doświadczalną AASHTO i współczynniki obliczone według tej metody w przypadku polskich warunk[...]
EN The paper presents outline of historical development of characteristics of traffic loading on roads. The influence of determination of equivalent standard axle load on results of traffic analysis was discussed. Experimental AASHTO method and factors calculated with use of this method for Polish cond[...]
6
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 358-362
PL Zastosowana przez autorów metoda pomiarów ruchu poprzez zapis numerów rejestracyjnych jest właściwa dla skrzyżowań typu "rondo"
7
100%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 25--42
PL W artykule przedstawiona została analiza oddziaływania transportu ciężkiego na ruch miejski na Estakadzie Kwiatkowskiego z zastosowaniem programu PTV Vissim firmy PTV AG. Dane do wykonania analizy zostały uzyskane z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Analiza dotyczyła ruchu pojazdów w popołudniowym szc[...]
EN The article presents an analysis of the impact of transport on heavy urban traffic on Wharf Kwiatkowski using program PTV Vissim. The data for analysis were taken from the Road and Greenery in Gdynia from program PTV Visum. Attention has been focused on vehicle traffic in the afternoon the top of it[...]
8
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Nowadays the clinical motion analysis is a usual method. More and more laboratories offer their possibilities and use their investigations for supporting doctors in their decisions. During the last two years a new and modern on-line motion analysis system was established at the Department of Applied[...]
9
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1139-1148
EN In the paper, the flat mathematical eight segments model of the human gait has been presented. The description of the gait was carried out with use of the Lagrange equations of the second kind. The Matlab SimMechanics physical modeling environment was applied in order to create a multibody model of [...]
10
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The complex methodology of investigations was applied to study a movement structure on bench press. We have checked the usefulness of multimodular measuring system (SMART-E, BTS company, Italy) and a special device for tracking the position of barbell (pantograph). Software Smart Analyser was used t[...]
11
75%
Image Processing & Communications
EN In this article we present with small modification compression standards H.26x new approach to the indexing most important regions in video sequences. This method uses block-based motion vector estimation and random Markov field. In one of section we present a discussion about an influence of block [...]
12
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Chód polega na cyklicznym ruchu kończyn w celu przemieszczania się przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi. Ponieważ każdy ruch powoduje oddziaływania pomiędzy nogami a resztą ciała, identyfikacja danych oddziaływań wymaga obserwacji chodu na wiele sposobów. W artykule opisano kilka głównych podejś[...]
EN Walking uses a repetitious sequence of limb motion to move the body forward while simultaneously maintaining stance stability. Because each sequence involves a senes of interactions between the legs and total body mass, identification of events that occur necessitates viewing gait from different asp[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 77--78
PL Ruch pęcherzyków gazu jest stosunkowo złożony i silnie zależy od rozkładu sił działających na poruszający się pęcherzyk. Na prędkość poruszania się pęcherzyka mają wpływ cztery podstawowe siły: siła wyporu zawsze zwrócona ku górze Fw, siła oporu Fv oraz siła bezwładności Fb, siły te zawsze są zwróco[...]
14
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The purpose of this study was to compare and quantify the angle difference among marker attachment methods for kinematic evaluation. For static evaluation, a hand mock-up was designed and used in single trials of different marker attachment methods. The mean absolute angle difference between the mar[...]
15
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Pregnancy is characterized by many musculoskeletal changes that affect daily living activities and walking. The purpose of this study was to examine the effect of pregnancy on pelvic and trunk kinematics, and their relationship during the three pregnancy trimesters. Methods: Three-dimension[...]
16
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 69--76
PL W ramach badań opracowano model przykładowego silnika z wirującym tłokiem oraz przeprowadzono analizy dynamiki ruchu poszczególnych jego elementów w celu identyfikacji ewentualnych problemów eksploatacyjnych wynikających z przemieszczenia translacyjnego wkładki uszczelniacza rotora.
EN The rotary engine model was designed within the research. Moreover the analysis of dynamics of engine components were performed in order to identify the possible exploitation problems concerning displacement of rotor sealer insert.
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 279-282
PL Autorzy prezentują wyniki badań nad analizą nieprawidłowości w sposobie poruszania się na podstawie danych chodu uzyskanych za pomocą techniki motion capture. Badaniu poddano 3 grupy pacjentów: ze zwyrodnieniami stawu biodrowego, kręgosłupa i po udarze mózgu oraz grupę osób zdrowych. Sekwencje chodu[...]
EN The authors present results of the research aiming at analysis of gait abnormalities based on the gait motion capture data. Three groups of patients suffering from the following affections: osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the spine and stroke underwent the recording process twice – befo[...]
18
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 13--16
PL W ostatniej dekadzie można zauważyć coraz większe zainteresowanie akcelerometrią, jako jedną z metod oceny techniki ruchu człowieka. Akcelerometry pozwalają na pomiar przyśpieszenia poszczególnych segmentów oraz całego ciała. Spinning jest jedną z form rekreacji ruchowej, stanowiącej oryginalny prog[...]
EN Accelerometry offers a practical and low cost method of objectively monitoring human movements, and has particular applicability to the monitoring of free-living subjects. The main objective of the paper is comparsion of acceleration in four different body position during spinning.
19
75%
Archives of Transport
EN The paper presents movement analysis of railway buffer heads. The analysis was based on recorded video of cooperating railway buffers during operation. In this paper is presented displacement of operating railway buffer heads in horizontal and vertical plane. Furthermore in paper is specified buffer[...]
20
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Praca obejmuje zagadnienia dotyczące analizy ruchu robota czteronożnego. Ruch maszyny jest zadawany joystickiem, co umożliwia zastosowanie maszyny do celów inspekcyjnych. Robot ma niewielkie rozmiary, więc może pokonywać wąskie korytarze, czy też wchodzić do małych pomieszczeń. Omówiona jest struktu[...]
EN The paper is devoted to the analysis of four-legged robot locomotion. Robot movement is remotely controlled by joystick therefore it can be used for inspection task. Due to the small size machine can clear very narrow corridors or can enter some small volumes. The kinematical structure of the robot,[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last