Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza regresji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2006 Vol. 5, Nr 1 137-146
PL Rosnący poziom konkurencji na rynku usług bankowych wymaga systematycznej analizy i oceny wyników osiąganych przez jedne z największych banków komercyjnych w sektorze. Do takich należą na polskim rynku Bank BPH SA, ING Bank Śląski SA, Kredyt Banku SA oraz BZ WBK SA. Głównym zagadnieniem pracy była a[...]
EN Ascending level of competition on the market of bank services calls for systematical analysis and the evaluation of results obtained by some of the greatest commercial banks in section. On Polish market ING BŚ SA, BZWBK SA, Kredyt Bank SA and BPH SA banks belong to the best financial institutions of[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 61-62
EN The tests were performer, and next the obtained results were used for dermination of the equations allowing to calculate stresses and strains with the multiple regression metod, using the loading forces.
3
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 2 31--43
PL Nieustanne dążenie badaczy do pełniejszego rozumienia i wyjaśnienia praw rządzących przyrodą spowodowało, że rosnącego znaczenia nabierają poszukiwania nowych metod badawczych, coraz efektywniej wspomagających procesy poznawcze. Należą do nich niewątpliwie uzupełniające modele symulacyjne, tworzone[...]
EN Endless efforts made by researches in order to better understand and explain principles governing the nature, has caused that it is becoming of greater importance to seek new investigation methods, which play an increasingly more significant role in enhancing the cognitive processes. Such are, beyon[...]
4
75%
Management
2013 Vol. 17, no. 2 139--153
PL Do oceny płynności finansowej powszechnie wykorzystywane są wskaźniki płynności finansowej, w tym przede wszystkim wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który jest relacją aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Wskaźnik ten w ujęciu syntetyczny nie stwarza jednak szerokich możliwości interpre[...]
EN It is for evaluation of the financial liquidity that financial liquidity ratios are applied; in particular the current ratio, which is a relation of current assets to current liabilities. However, this indicator does not provide wide interpretative possibilities in synthetic terms. It is a structura[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Poddano analizie złożony proces technologiczny, na który oddziałuje wiele czynników. Przykładem jest montaż konstrukcji podatnych z blach falistych, złożony z czterech procesów pierwotnych. Wyodrębniono czynniki pierwotne oraz wtórne (łącznie pięć grup) warunkujące pracochłonność montażu. Zastosowan[...]
EN The analysis of the complex technological process, on which influences many factors, is presented. The assembly of structural corrugated plate structures, composed from four primary processes, is an example. Primary and secondary factors (together five groups), conditioning the labor consumption of [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 65 13-29
PL Promieniowanie optyczne użytkowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem może stać się źródłem zapalenia otaczającej je atmosfery wybuchowej. Intensywne źródła światła mogą emitować promieniowanie optyczne o parametrach zdolnych do nagrzania niewielkich elementów do temperatury pozwalającej zainicjo[...]
EN Optical radiation used in potentially explosive atmospheres may become a source of theirs ignition. Intense light sources are able emit optical radiation with parameters capable to heating small components to a temperature that allows to initiating a process of explosion. The paper describes the mec[...]
7
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej wpływu składu chemicznego i składników struktury na właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego. W analizie wykorzystano skład chemiczny, skład fazowy i właściwości mechaniczne żeliwa. Na podstawie analizy regresji wielokrotnej stwierdzono, że s[...]
EN In the paper, analysis results of the influence of physical data on simulation predictions for micro-, macro-porosities and pipe shrinkages in the castings has been applied. System CalcosoftSD with Porosity module have been presented. Authors have analyzed and tested the assumptions of Porosity modu[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki procesu azotowania gazowego wybranych do badań elementów maszynowych. Przeprowadzono ocenę jakościową, powstającej w procesie warstwy wierzchniej, oraz dokonano analizy statystycznej mającej na celu powiązanie rodzaju stosowanego wsadu w procesie azotowania gazowego z od[...]
EN This work presents results of gas nitriding process carried out on machine parts. The aim of the quality analysis and the statistic analysis, which were carried out on the top layer formed during the above mentioned process, was to find a correlation between the batch used and the corresponding econ[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 379-385
PL Artykuł prezentuje nowy model obliczeniowy poziomów hałasu emitowanego przez ruch tramwajowy. Model oparty jest na eksperymentalnych wartościach poziomów hałasu i wpływających na nie czynnikach. Model wykorzystuje wieloparametryczną liniową analizę regresji. Przedstawiono też wzory opisujące ustalon[...]
EN The paper presents the new calculation model of levels of noise produced by tram traffic. The model is based on the experimental measurements of noise levels and factors which influence them. The model has been derived using principles of multiparameter linear regression analysis. Numerical formulae[...]
10
75%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2781--2793
EN The relationship between stratospheric QBO and the difference (∆NmF2) between NmF2 calculated with IRI-2012 and measured from ionosondes at the Singapore and Ascension stations in the equatorial region was statistically investigated. As statistical analysis, the regression analysis was used on varia[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych
2016 Nr 5 27--47
PL W artykule przedstawiono pewien nowy sposób obliczeń parametrów modelu regresji. Polega on na odpowiednim sprowadzeniu regresji wielowymiarowej do regresji dwuwymiarowej poprzez wprowadzenie tzw. zmiennych zastępczych. Dzięki temu można łatwo wykryć wadliwe wyrazy, które mogą występować w macierzy o[...]
EN The article presents a new method of the regression model parameters calculation. The procedure consists in a suitable reduction of multivariate regression analysis to two-dimensional regression by means of creating so-called substitute variables. Due to that it is easy to detect defective elements [...]
12
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono wpływ metody regresji na postać modelu matematycznego operacji nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Scharakteryzowano metodę regresji postępującej, wstecznej i krokowej oraz zamieszczono analizę statystyczną równań regresji otrzymanych tymi metodami. Zapropon[...]
EN Summary This paper presents the influence of the regression method on the mathematical model of roller burnishing operation with electrocontacted heating. The forward, backward and stepwise regression along with the statistical analysis of the resulting regression equations is presented. The followi[...]
13
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 4 299-308
PL Po przeprowadzeniu oceny podstawowych wskaźników oceny procesu wywodzących się głównie z krzywej Trompa wybrano do dalszych badań te, które wydają się najbardziej odpowiednie do oceny przebiegu procesu. Do badań wybrano trzy materiały modelowe o składzie ziarnowym do 60 mikrometrów tj.: szkło kwarco[...]
EN The paper presents the issues relied to the description and the basic technological factors of flowing classification process, which main medium were suspensions of chosen model materials ultra fine particles. After conduction of basic process factors evaluation, which originated mainly from the Tro[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Influence of carbon, Silicon, nickel, manganese and copper content on susceptibility to hard-spotting in nickel-manganese-copper cast iron was determined. Over a hundred alloys were analysed, containing: 1.6÷4.7% C, 1.3÷3.3% Si, 2.4÷10.5% Ni, 0.2÷8.2% Mn, 0.1÷5.2% Cu, 0.14÷0.17% P and 0.02÷0.04% S. [...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 3 515--520, CD 1
PL Nasilenie migracji ludzi oraz obrotu towarów drogą morską przyniósł natężenie na szlakach żeglugowych. Stworzyło to zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na obserwowany wzrost wypadków statków na obszarach morskich. Celem opisanych badań było określenie związku pomiędzy wiekiem statku, a [...]
EN The sea transport of goods and people increased significantly over the last decades. Consequently, the marine ecosystem is more threaten because the number of sea accidents has risen. The assessment of the interrelation between the age of ships and the probability of sea accident was the goal of the[...]
16
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 375-380
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania jednoczesnej metody Analizy Termiczno-Napięciowo Derywacyjnej i analizy regresji do określenia optymalnych parametrów obróbki cieplnej siluminu AK9. Badany stop został poddany typowym zabiegom rafinacji i modyfikacji. Następnie została przeprowadzona obrób[...]
EN The evaluation test of impact strength after heat treatments of the AK9 has been described in this paper. The characteristics points obtained from the thermal curves and from the voltage curves, as well from their derivatives have been determined on the state of the melting and crystallization curve[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 3 (57) 48--51
PL Włochatość przędzy może być określana jako całkowita ilość lub całkowita długość włókien, które wystają z jednostkowej powierzchni przędzy. Włochatość przędzy uwidacznia się przez pojawiające się na powierzchni włókna, które opuściły wnętrze przędzy i tym samym pogarszają jej wygląd. Za wyjątkiem pe[...]
EN The hairiness of a yarn can be defined as the total number or total length of the fibres which leave from the unit yarn’s surface. Yarn hairiness is formed by surface fibre edges which leave the yarn center and spoil its appearance. Except for a few special cases, yarn hairiness is an undesirable pr[...]
18
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 56--62
PL Nie ma możliwości pomiaru chwytu tkaniny, który można zdefiniować jako sumę odczuć podczas jej dotyku, obiektywnie tylko za pomocą tylko jednego przyrządu. Dlatego też podczas wielu badań dotyczących komfortu związanego z chwytem tkaniny jego ocenę przeprowadza się subiektywnie bez jakichkolwiek prz[...]
EN It is not possible to measure the handle of fabrics, which can be defined as the total senses felt when touching a fabric. Objectively with only one instrument and therefore in many researches concerned with fabric sensorial comfort evaluations were done subjectively without using any instruments. H[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zastosowano wielowymiarową metodę statystyczną - analizę składowych głównych (PCA) w celu nadania znaczenia pojęciu "wielkość" nasiona. Wyodrębniono jeden czynnik generujący jednocześnie wszystkie trzy wymiary geometryczne nasiona (długość, szerokość i grubość). Zależność funkcyjną między wi[...]
EN A multidimensional statistic method: principal component analysis (PCA) was applied in the study to give significance to the motion - seed size. One factor which at the same time generates all three geometrical dimensions of a seed (length, width and thickness) was separated. Functional relation bet[...]
20
63%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 90--93
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia modelu numerycznego opłacalności projektu inwestycyjnego. Jako przykład projektu potraktowano projekt podziemnego zgazowania węgla. Model numeryczny oznacza wyznaczenie grupy funkcji pozwalających na wyliczenie podstawowych wskaźników ekonomicznyc[...]
EN In the article a method of creating the numerical model of profitability of an investment project was presented. As an example of the project, the underground coal gasification project was treated. The numerical model means the determination of a group of letting functions for the calculation of b[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last