Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 238
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza porównawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 272--286
PL Praktycznym problemem przy projektowaniu zbiorników pozostaje procedura ustalania ich wymaganej objętości. W Polsce dominuje podejście skrajnie uproszczone, polegające na wykorzystywaniu uniwersalnych wzorów, których głównym przeznaczeniem było wyznaczanie chwilowych natężeń przepływu do wymiarowani[...]
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 637--648
PL Wobec ogólnej dostępności klasycznych czynników produkcji, wynikającej z postępujących procesów globalizacji, jakość środowiska coraz częściej traktowana jest jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym jako istotny element budowania przewagi konkurencyjnej na poziomie mezoekonomicznym. Osią[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 63-65
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 527-530
PL W artykule zamieszczono wyniki obliczeń zużycia energii elektrycznej przez sprężarkowe układy chłodnicze oraz oddzielnie przez wentylatory sekcji skraplaczy w całorocznym cyklu eksploatacyjnym. Analizowane rozwiązania techniczne będą potencjalnie wykorzystane do pokrycia zapotrzebowanie na chłód prz[...]
EN The article describes the results of calculations of electricity consumption in compressor cooling systems and, separately, in the condenser fan section during the full year operating cycle. Analysed technical solutions will potentially be used to cover the demand for cooling concerning a 6-storey o[...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 781-786
PL W związku z zaobserwowanym systematycznym zmniejszaniem się zużycia wody wodociągowej w Polsce, począwszy od roku 1990, rozpoczęto badania w tym zakresie dla różnych jednostek organizacyjnych, zużywających wodę wodociągową. Jednocześnie przepustowość komunalnych urządzeń w wielu przypadkach okazała[...]
EN The analysis of water consumption was based on the record of daily water records intake, carried out at urban aggreate No 1 of the Housing Estate KSM "Przylesie" in Koszalin with 118 inhabitants, during 3 years: 2006, 2007 and 2008. Basing on recorded water consumption and special conditions compara[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 19 131-150
EN The software quality is one of the most important aspect of software. The aim of this work is to compare chosen software quality models. Several point of view on software quality have been discussed. Software quality models have been presented and compared according to specified criteria.
7
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono analizę porównawczą norm europejskich oraz polskich w zakresie badań ścianowych obudów zmechanizowanych. Zestawiono podstawowe różnice warunków badań konstrukcji tych obudów, jak również różnice warunków badań stojaków hydraulicznych i siłowników.
EN The comparative analysis between the European and Polish Standards for powered roof support testing has been presented. Main differences in the powered roof supports design as well as differences in test conditions for hydraulic legs and cylinders have been listed.
8
80%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 9 40, 42--44
9
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule dokonano analizy wpływu sposobów przechowywania na jakość wybranych elementów amunicji (zapalników RGM-2 i RGM-6) poprzez porównanie wyników wieloletnich badań diagnostycznych zapalników przechowywanych w opakowaniach hermetycznych (puszki metalowe) i skompletowanych w nabojach (skrzynie [...]
EN In this paper it was realized an analysis concerning influence of storage ways on quality of selected ammunition elements i.e. fuses RGM -2 and the RGM -6 through the comparison of results obtained from diagnostic tests conducted for many years dealing with the fuses stored in hermetic packages (met[...]
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 11 450--454
PL W artykule przedstawiono wyniki porównawczych obliczeń dwóch systemów wentylacji budynków jednorodzinnych. Pierwszy to wentylacja mechaniczna wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), drugi to wentylacja mechaniczna oraz klimatyzator typu multi-split. Analiza energetyczna oraz ekonomiczna, któ[...]
EN The article presents the results of comparative calculations carried out on two systems considered to be an alternative to single-family buildings. One is mechanical ventilation supported by a ground heat exchanger, the other is mechanical ventilation and a multi-split air conditioner. Energy and ec[...]
11
80%
Wiadomości Górnicze
PL W rozważaniach nad strukturami organizacyjnymi, szczególnie w badaniach empirycznych podejścia sytuacyjnego (situational approach), silnie eksponuje się potrzeby optymalnego dostosowania budowy organizacji do zewnętrznych i wewnętrznych czynników kontekstowych, co. skutkuje wzrostem sprawności zarzą[...]
EN While considering organisational structures, especially in empirical investigations with a situational approach the need of optimum adjustment of an organisation structure to external and internal context factors is strongly exposed, what results in management efficency upgrading and improvement in [...]
12
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 89 121--129
PL Przedstawiono różne techniki pomiarowe TG i DSC do charakteryzowania prochów jednobazowych i dwubazowych. Przedyskutowano różnice w mechanizmach spalania. Określono parametry kinetyczne i ich przydatność do przewidywania właściwości użytkowych. Zaproponowane metody mogą być wykorzystywane w zakładac[...]
EN The different measurement techniques TG and DSC for the characterisation of one- and two-based powders are presented in the paper with the discussion of differences in the burning mechanisms, the definition of kinetic charactericstics and their suitability for the prediction of effective properties,[...]
13
80%
Journal of Polish CIMEEAC
PL Od 2015 roku w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizowane są badania naukowe związane z kompleksowym badaniem silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego różnymi rodzajami pozostałościowych paliw żeglugowym, w tym zasiarczonych i mod[...]
14
80%
Journal of Polish CIMEEAC
2019 Vol. 14, no 1 223--235
PL Artykuł przedstawia tematykę stanowiącą kontynuację podjętej przez zespół badawczy Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej problematyki oceny charakterystyk przepływowych wtryskiwaczy zasilanych modyfikowanymi paliwami żeglugowymi w skrajnie[...]
15
70%
Drogi i Mosty
2009 nr 1 13-39
PL Podstawowym tematem artykułu jest eksperymentalna analiza sztywności strunobetonowych belek prefabrykowanych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie, na stanowisku badawczym badano same belki prefabrykowane do zarysowania. W drugim etapie badano dźwigary zespolone złożone z tych [...]
EN Experimental analysis of stiffness of the pre-tensioned concrete bridge beams is a main object of the paper. The tests have been performed in two stages. In the first stage, on the test bed the concrete pre-tensioned beams have been tested up to cracking moment, and in the second stage - composite g[...]
16
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 3 7-20
17
70%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 99-101
18
70%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1999 nr 1-2 41-65
PL Celem opracowania było określenie wpływu importu na wielkość produkcji i wykorzystanie kruszyw łamanych w Polsce. Na podstawie analizy zapotrzebowania na kruszywa drogowe i kolejowe, wielkości zasobów geologicznych surowców skalnych oraz importu i eksportu materiałów kamennych stwierdzono, że import[...]
EN Common nagative characteristic of all these materials is lack of grain-size distribution compatibility (the oversize grain, the undersize grain, the mineral dust contents) with the adequate Polish standards requirements.
19
70%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 6 307-308
PL Opisano rozwiązanie konstrukcyjne oraz problemy wykonawstwa dwóch nowo budowanych budynków biurowo-handlowych. Przeprowadzono analizę porównawczą obu budynków.
EN Structural solutions and executional problems of the two newly erected office/commerce buildings are described. The comparative analysis of two buildings is carried out.
20
70%
Materiały Budowlane
2000 nr 3 113-115
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last