Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza odwrotna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Próbne obciążenie gruntu odnosi się do dużej próby gruntu i jako takie jest bezkonkurencyjne w stosunku do innych badań geotechnicznych. Zatem wynik badań próbnego obciążenia stanowi najlepsze przybliżenie prawdy rzeczywistej, ale jednocześnie wynik ten, wyrażony relacją eksperymentalną qE - sE, jes[...]
EN Trial soil loading, as a rule, is related to large soil sample and takes prominent position among the methods of field soil tests. The results of trial soil loading are the real truth approximations and are represented by the experimental relationship qE - sE, which is a complex function of geotechn[...]
2
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule opisano badania, ktore wykonano celem opracowania modelu reologicznego miedzi chromowej w warunkach obrobki plastycznej na gorąco. Dla realizacji tego celu wykonano badania plastometryczne ściskania probek osiowosymetrycznych w ro.nych temperaturach i z różnymi prędkościami odkształcenia.[...]
EN Development of the rheological model for the copper-chromium alloy is the objective of the paper. Plastometric tests were performed for axisymmetrical samples at various temperatures and strain rates. Inverse analysis was applied to determine the stress-strain relation and this relation was approxim[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 23-24
PL Praca dotyczy obecnych i przyszłych wyzwań, jakie przed inżynierią chemiczną i procesową stawiają problemy związane z projektowaniem i inżynierią produktu. W pracy wykazano, że rozwój inżynieria produktu korzysta , w dużym stopniu z metod inżynierii chemicznej, modyfikując je i bezpośrednio wprowadz[...]
EN Challenges and opportunities of chemical engineering arc discussed in relation to methodology and practice of product design and product engineering. Technical aspects of product engineering are strongly based on methodology of chemical and process engineering either directly or after modifications [...]
4
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 11 748-753
PL Celem artykułu jest zastosowanie numerycznej symulacji kucia wałów korbowych do udoskonalenia technologii tego procesu. Wykonane zostały próby plastometryczne dla stali stosowanych na wały korbowe i, w oparciu o analizę odwrotną, opracowano model reologiczny tej stali. Ten model został zaimplementow[...]
EN Application of numerical simulations to improvement of forging technology for crank shafts is the objective of the work. Plastometric tests were performed for steels used for manufacturing of crank shafts and rheological model for these steels was determined. His model was implemented in the finite [...]
5
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy doświadczeń, które zostały wykonane w celu wyznaczenia współczynnika tarcia w procesach kształtowania wyrobów metalowych. Wzięte pod uwagę zostały dwa typy procesów. Pierwszy z nich to próba spęczania pierścieni, która służy do wyznaczania zarówno parametrów [...]
EN The paper contains results of the analysis of tests, which are performed to determine the friction coefficient in metal forming processes. Two types of tests are considered. The first is ring compression, which is used to determine both friction and rheological parameters using the inverse analysis.[...]
6
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 1 170--180
EN The main goal of this paper is to present a robust calibration procedure of essential material parameters of concrete models, based on both full-field measurements and inverse analysis. The proposed method uses a simple laboratory test and home-made correlation software alongside a fast camera. Usua[...]
7
75%
Drogownictwo
2014 nr 2 46--51
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teoretycznego modelu nawierzchni jezdni drogowej do komputerowych symulacji numerycznych badania płytą VSS na podstawie danych otrzymanych z badań ugięciomierzem dynamicznym typu FWD. Zawężając rozważania do analizy wartości wtórnego modułu odkształcenia (Ev2) d[...]
EN The paper presents the application of a theoretical model of road pavement, to computer numerical simulation studies of VSS test method, based on data obtained from dynamic deflectometer (FWD). Narrowing the discussion, to analyze only the secondary deformation modulus (Ev2), that was performed on t[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 8 569--574
PL Dwie stale o różnym składzie chemicznym badano w procesie walcowania na zimno. Model reologiczny dla tych stali opracowano na podstawie badań plastometrycznych i analizy odwrotnej. Wykorzystując rejestrowane siły wyznaczono współczynniki modelu, który zaimplementowano w autorskim programie z metody [...]
EN Two steels with different chemical compositions were investigated in the cold rolling process. The rheological model for both steels was developed by conducting series of uniaxial plastometic tests and application of the inverse analysis. Obtained load-displacement curves were used to identify param[...]
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 7 293--297
PL Artykuł dotyczy możliwości optymalizacji parametrów procesu kucia metodą obróbki cieplno-plastycznej stali z mikrododatkami Ti i V oraz Ti, Nb i V za pomocą modelowania matematycznego naprężeń uplastyczniających otrzymanych z plastometrycznych prób ściskania na gorąco. Do opisu naprężenia uplastyczn[...]
EN The article concerns the possibility to optimize the parameters of forging process with the method of thermo-mechanical treatment of steel with microadditions of Ti and V and Ti, Nb and V by means of mathematical modelling of yield stress obtained from conducted plastometric hot compression tests. T[...]
10
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper presents an application of the inverse analysis to the identification of two models: a phase transformation model and a rheological model. The optimization algorithm for the inverse analysis was tested for various techniques of searching for the minimum: derivative-free and gradient method[...]
11
75%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL W pracy przedstawiono modele przemian fazowych dla stali węglowo manganowych i stali eutektoidalnych, które opisują kinetykę przemian w warunkach zmiennych prędkości chłodzenia. Przedstawić algorytm i program pozwalający na identyfikację współczynników w tych modelach, w oparciu o wyniki badań dylat[...]
EN The work was inspired by the fact that commonly used isothermal dilatometric tests may give erroneous results. Application of the optimization techniques to the interpretation of more complex constant cooling rate dilatometric tests is proposed in the paper. These tests are more reliable experimenta[...]
12
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Celem pracy jest prezentacja zastosowania obliczeń ewolucyjnych w analizie odwrotnej procesów przeróbki plastycznej metali. Prezentowane zagadnienie analizy odwrotnej dotyczy miedzi - odkształcanej w temperaturze pokojowej, oraz stali węglowo-manganowej - odkształcanej w temperaturze 800-1000°C. W p[...]
EN The aim of the paper was presentation of the application of the evolutionary computations for the inverse analysis of metal forming processes. Demonstrated issue was concerned with cold forming of copper and forming of carbon-manganese steel at temperatures range form 800-1000°C. The ring compressio[...]
13
75%
Archives of Metallurgy
PL Celem pracy jest ocena przydatności metody optymalizacji opartej o algorytmy genetyczne, do analizy odwrotnej procesów plastycznej przeróbki metali. W pracy przedstawiono ogólne zasady analizy odwrotnej i opisano model zadania bezpośredniego wykorzystujący sztywno-plastyczne rozwiązanie metodą eleme[...]
EN The objective of the paper is an evaluation of optimization technique based on genetic algorithm, concerning an applicability of the method to the inverse analysis. The general principles of the inverse analysis are discussed in the paper and short description of the ditect model based on the finite[...]
14
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 2 156--162
EN Mechanical properties of the weld zone are necessary for accurate modeling of forming processes involving tailor-welded blanks (TWB). Tailored blanks are usually produced by laser welding. Due to small size of the weld cross-section it is not possible to use standard tests to determine mechanical pr[...]
15
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany identyfikacji modeli materiałów poddanych obróbce cieplnomechanicznej. Funkcjonalność systemu obejmuje przetwarzanie danych pomiarowych oraz analizę odwrotną. W przeciwieństwie do rozwiązań konwencjonalnych opartych o metodę elementów skończonych, po[...]
EN The paper describes the hybrid computer system dedicated to identification of models of materials subjected to thermomechanical processing. The functionalities of the system consist of plastometric tests data processing and application of the inverse analysis. The latter functionality is realized un[...]
16
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 648--651
PL Rozwiązanie odwrotne z metamodelem dla prób plastometrycznych jest efektywnym narzędziem identyfikacji modeli naprężenia uplastyczniającego. Parametry wejściowe metamodelu obejmują współczynniki w równaniu naprężenia uplastyczniającego i parametry prób (temperaturę, prędkość odkształcenia). Oznacza [...]
EN Inverse solution with the metamodel for plastometric tests is an efficient tool for identification of flow stress models. Input parameters for the metamodel include coefficients in the flow stress equation and parameters of the tests (temperature, strain rate). It means that this metamodel can be us[...]
17
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL System powłok, które są napylane za pomocą fizycznego osadzania z fazy gazowej, zaplanowano zastosować w sztucznej protezie serca. Znajomość modeli materiału omawianych powłok jest niezbędna do projektowania numerycznego tego produktu i kluczowa dla przeprowadzenia dokładnych symulacji. Celem niniej[...]
EN System of nanocoatings deposited by using physical vapour deposition is planned to be applied in the artificial heart prosthesis. Material models of these coatings are necessary for numerical design of these products and are crucial for accuracy of simulations. The objective of the present work is i[...]
18
63%
Informatyka w Technologii Materiałów
2003 T. 3, Nr 2 97-110
PL W oparciu o wyniki modelowania spęczania próbek płaskich z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz optymalizacji wyników spęczania próbek płaskich przeprowadzonego z użyciem próbek o grubości 10, 5 i 2,5 mm, w pracy została przedstawiona metoda pozwalająca na korektę krzywych płynięcia ze w[...]
EN Plane strain compression tests to investigate effects of heterogeneity of deformation for various initial specimen geometries have been carried out. Equations for correction of nominal strain and strain rate to slip line field strain and strain rate have been developed and applied to experimental fl[...]
19
63%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL Niniejsza praca stanowi próbę analizy danych pomiarowych prób spęczania obarczoych różnego rodzaju szumami pomiarowymi. Do filtrowania wykorzystano nowoczesna narzędzia, do których zaliczyć można analizę falkową oraz sztuczne sieci neuronowe. Przedstawione na rysunkach 3-8 wyniki filtrowania dowodzą[...]
EN The analysis of experimental measurements is sometimes difficult, if the registered data are superimposed be noisy signals. The source of such noise is often the improper sensitivity calibration of measuring devices. Sometimes, such data are even useless for the further analysis. Therefore, the goal[...]
20
63%
Chemical and Process Engineering
PL Zaprojektowano nową metodę wykorzystującą tzw. analizę odwrotną do oceny parametrów reologicznych materiałów, których wszechstronne badania reologiczne są niemożliwe. Powszechnie uważa się, że zjawiska hydrodynamiczne prowadzą do choroby zwanej anewryzmem. Zaproponowane podejście zostanie więc wykor[...]
EN An original method was designed to estimate rheological parameters in the situation when an extensive rheological examination of a material is not possible. Particularly, the approach is intended to be used in the examination of blood flow patterns in human vascular system allegedly leading to aneur[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last