Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 366
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi i Mosty
2002 nr 2 107-118
PL W artykule omówiono zastosowanie automatycznej analizy obrazu do oceny struktury porów w betonie napowietrzanym. Opisano dotychczasowy sposób postępowania według uznawanej w szeregu krajów normy ASTM C457, której procedury porównano z postępowaniem według nowej normy polskiej - PN EN 480-11. Zgodnie[...]
EN The paper is dedicated to an application of image analysis in evaluation of air-voids structure in air-entrained concrete. A well-known procedure according to ASTM C457 is compared with the recommendations in the new Polish Standard PN EN 480-11. In accordance with the recent document, the air-void [...]
2
80%
Logistyka
PL Wizyjno-optyczna metoda detekcji przechyłu obiektu opiera się wykrywaniu zmian położenia plamki światła lasera w na ekranie i lokalizację jej komputerową analizą obrazu. Metoda ta nie tylko umożliwia wykrywanie zmian poziomowania ale i pomiar kąta pochylenia. Metoda ta została użyta do poziomowania [...]
EN Video-optical method for detection of tilt of object based on changes in the position of the laser light spot on the screen and localization it by image analysis. This method not only allows detection of changes, but measuring the angle of inclination too. This method was used in the prototype devic[...]
3
80%
Advances in Materials Science
PL W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych bazujących na zjawiskach samozacienienia powierzchni i rozpraszania światła z technikami komputerowego przetwarzania i analizy obrazu przeznaczonych do oceny mikronierówności powierzchni frezowanych. Za[...]
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 2 45-50
EN Static tear strength is one of the most important criteria of strength property assessment of many textile groups. Taking into account the significance of this criterion, research on possibilities of theoretical prediction of fabric tear strength is carried out. Problem of tearing strength is very c[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano propozycje rozwiązań dla układów sterowania z wizyjnym sprzężeniem zwrotnym oraz algorytmów analizy obrazów opartych o technologię szybkiego prototypowania. Algorytmy zostały zaimplementowane i przetestowane, na zaprojektowanej karcie frame-grabber'a, dedykowanej dla system[...]
EN In this paper the solution of visual servoing and the image analysis algorithm are presented. There were implemented and tested algorithms, on designed, frame-grabber board for rapid prototyping dedicated for dSPACE systems. To accomplish an effective investigation and synthesis of visual servoing [...]
6
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 2 21-24
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie automatycznej analizy obrazu makroskopowego w badaniach powierzchni czynnej docieraka ścierno-metalowego i elementów płaskich po docieraniu; w analizie zastosowano metodę sztucznych baz, mikroskop stereoskopowy, kamerę wideo i oprogramowanie MultiScan.
EN This article raports on the application of automatic analysis of a macroscopic image in examinations of the active surface of an abrasive-metal lapping tool and of flat elements after lapping. The analysis makes use of the artificand bases method, a stereomicroscope, a TV camera and MultiScan softwa[...]
7
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 5 24-26
8
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 5 (82) 60--63
PL Określanie za pomocą analizy obrazu profilu oświetlonych zagnieceń widocznych na powierzchni jest odpowiednią metodą dla oceny wielkości gniotliwości materiałów włókienniczych. Przy metodzie tej kolor i wzornictwo materiału nie wpływają na wynik pomiaru. Wysokość określonych zagnieceń uważa się za n[...]
EN The light profile method using image processing is a suitable technique for the assessment and analysis of fabric wrinkle. In this method the colour and fabric pattern have no effects on the results. The heights of the light profiles created by fabric wrinkles are considered as the most important fa[...]
9
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 49-51
EN Digital image analysis as a modern analytical tool is more and more often used in the investigations of activated sludge floes. The results of activated sludge morphology evaluation are presented. The samples were taken within the period of one year from the aerated chamber in the municipal wastewat[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule opisano autorską aplikację wykorzystującą obraz z kamery do analizy natężenia ruchu drogowego. Aplikacja na podstawie obrazu jest w stanie oszacować średnią prędkość poruszających się obiektów. Aplikacja działa w czasie rzeczywistym ma niewygórowane wymagania sprzętowe. Przedstawiono wnio[...]
EN The article describes the original application that uses the camera image to analyze the traffic flow. The image-based application is able to estimate the average speed of moving objects. The application works in real time has low hardware requirements. The conclusions from its operation as well as [...]
11
80%
Logistyka
2015 nr 4 7702--7708, CD2
PL Zmęczenie kierowców staje się coraz poważniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym. Przemęczeni kierowcy mogą zasnąć za kierownicą. Zasypianie jest obecnie coraz częstszą przyczyną poważnych wypadków drogowych. Wprowadzone limity czasu jaki mogą spędzić kierowcy za kierownicą nie rozwiązują problemu. W [...]
EN Driver fatigue is becoming more and more serious threat in road traffic. Overtired drivers can fall asleep at the wheel. Falling asleep is now common cause of serious accidents. The limits how long drivers can work were set but this do not solve the problem. The article proposes the use of the drive[...]
12
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W artykule zaprezentowano algorytm pozwalający na ilościową ocenę ludzi znajdujących się na zarejestrowanym obrazie, wykonanym kamerą termowizyjną. Zadaniem opracowanych modułów programowych jest wyselekcjonowanie parametrów obrazu o właściwościach dyskryminacyjnych, pozwalających wykryć człowieka. [...]
EN The algorithm of quantitative evaluation of people recognition based on thermograms, is presented. The aim of the research was to select parameters of thermal image, characterized by discrimination properties, allowing the recognition of the person. The first-level static parameters obtained from lu[...]
13
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 79-85
PL W artykule przedstawiono model analizy, pozwalający dokonać oceny deformacji kształtu i powierzchni obiektu obrazu cyfrowego. Wyznaczono graniczne wartości współczynnika zmiennych konturowych i na ich podstawie określono zakresy elementarnych przyrostów powierzchni przedziałowych. W oparciu o parame[...]
EN The model was shown for estimation of object of digital image, its shape's and area's deformation in the paper. Border values of coefficient of contour variables were determined and on the basis of that the intervals of area's increases were defined. The algorithm was proposed on the strength of the[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 9 81--85
PL Dział informatyki, jakim jest przetwarzanie i analiza obrazu jest dość obszerny i szczegółowo omawiany w wielu pozycjach literatury [2-7]. Jednakże zastosowanie opisywanych metod w przemyśle jest nadal niewielkie, zwłaszcza w systemach termowizyjnych. Przyczyną tak niskiego stopnia wykorzystania met[...]
15
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 203-210
PL W artykule przedstawiono problematykę budowania systemów równoległych do przetwarzania i analizy obrazu. Badania koncentrowały się na weryfikacji możliwości wygenerowania wewnątrz układu FPGA dwuprocesorowej struktury złożonej z elementów softcore. Na tak zbudowanej strukturze, złożonej z dwóch prac[...]
EN In this paper the problems of designing parallel image processing and analyzing systems has been presented. The research has been focused on verification of feasibility to generate double--processors structure consisted of softcore processing elements in single FPGA device. On such the structure, co[...]
16
70%
Advances in Materials Science
PL W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania skaterometrii laserowej do nierówności powierzchni regenerowanych. Do badań wybrano zawory silnika spalinowego, których powierzchnie regenerowano poprzez napawanie laserowe i plazmowe. Badane powierzchnie oświetlano światłem laserowym o długości [...]
17
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Nadstop na osnowie niklu MAR M247 jest umacniany wydzieleniowo koherentnymi z osnową wydzieleniami y'. Poddano go badaniom z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM). Obrazy z elektronowego mikroskopu skaningowego poddano ocenie stereologicznej pod kątem oceny [...]
EN The nickel-based superalloy MAR M247 is precipitation strengthened by coherent with matrix y' precipitates. The superalloy was investigated by means of scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The scanning electron microscopy images were used for a stereological[...]
18
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2003 nr 148 141-153
PL Ilość gazu wydzielana z masy formierskiej w procesie odlewania, ma zasadniczy wpływ na chropowatość powierzchni odlewów metalowych i powinna być mierzona dla każdego rodzaju masy formierskiej lub rdzeniowej. W niniejszym artykule przedstawiono urządzenie sterowane komputerowo do automatycznego oznac[...]
EN The volume of gases released by molding sand during casting process has essential influence on roughness of cast surface and should be measured for every kind of molding and core sand. The paper describes computer controlled device for determination of this parameter according to BN-76/4024-05 Stand[...]
19
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 216 165--170
PL Artykuł przedstawia nowe dwustopniowe podejście do segmentacji obrazów w zastosowaniu do analizy zdjęć mikrostruktur. Zaproponowane podejście pozwala na automatyczną analizę złożonych form obrazu, ograniczając konieczność ręcznej selekcji i konfiguracji wielu parametrów procesu przetwarzania zdjęć. [...]
EN The paper presents novel two-step approach dedicated to the analysis of microstructure images. The proposed method allows automatic processing of sophisticated shapes, reducing necessity of manual selection and configuration of required parameters. The method consists of two algorithms used to deter[...]
20
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 150-152
PL Przedstawiono wykorzystanie metod stosowanych w fotogrametrii i rozpoznawania kształtów do śledzenia zmian położenia obiektów czy ich geometrii w trybie off-line. Do wyznaczenia współrzędnych znaczników wykorzystano metodę równań kolinearności dla elementów orientacji zewnętrznej zdjęć. Jako markery[...]
EN The paper presents application of the methods from photogrammetry and shape recognition to tracking changes in the position of objects and their geometry in the off-line mode. To determine the coordinates of markers, the collinearity equations method was used for elements of the external orientatio[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last