Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 921
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza numeryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych transportu ciepła oraz rozkładów kinetycznej energii turbulencji uzyskane przy użyciu pakietu Phoenics dla przepływu nieizotermicznego przez rury wyposażone w intensyfikatory przepływu ciepła w postaci przetłoczeń. Wyniki analizy numerycznej porówna[...]
EN The results of numerical analysis flows in tube heat exchangers are presented. The Phoenics program for calculations of nonisothermal flow was used. This program solved different equations of mass, momentum and energy. These equations were complained by turbulence model k-s for low Reynolds number p[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Teorii Konstrukcji
PL W monografii przedstawiono niektóre współczesne osiągnięcia matematyki stosowanej, związanej z komputerowymi technikami obliczeniowymi analizy układów stochastycznych. Ze względu na informatyczny i numeryczny charakter pracy, zrezygnowano w niej z pewnych ścisłych założeń i rozważań wymaganych w typ[...]
EN A few up-to-date achievements of applied mathematics concerned with computational techniques are presented in the book. By the informative and numerical character of the text, precise assumptions and strict treatment required in a work typical of pure mathematics are to be abandoned in places. Never[...]
3
100%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 3 249-268
PL W pracy przedstawiono model pojazdu zbudowany przy wykorzystaniu metody przekształceń jednorodnych i współrzędnych złączonych. Umożliwia ona wprowadzenie równań ruchu mechanicznych układów wieloczłonowych, przy stosowaniu podejścia, polegającego na przedstawieniu ruchu ciał jako ruchu względnego. Fo[...]
EN The paper presents the model of small vehicle (of the class A) dynamics. The strustural models of suspensions, the steering and drive systems in two versions are presented. The homogenous transformations and joint coordinates as well as Lagrange second order equations were applied in order to derive[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu penetracji pancerza kevlarowego pociskiem 5,56 mm SS109. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Ansys - Autodyn v12.1.0 z użyciem metody SPH (dla pocisku) i Lagrange’a (dla pancerza kevlarowego). Zbadano wpływ liczby warstw kevlaru na penetrac[...]
EN The article presents the numerical analysis of the Kevlar armour penetration process with the 5.56 mm type SS109 projectile. The analysis was performed with the use of the Ansys - Autodyn v12.1.0 program by the SPH method (for the projectile) and the Lagrange method (for the Kevlar armour). The in[...]
5
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 36--37
PL Podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne obiektu budowlanego rozpływający się prąd piorunowy stanowi zagrożenie dla instalacji elektrycznej oraz zasilanych urządzeń [6, 7]. Ochronę przed występującym zagrożeniem zapewniają urządzenia do ograniczania przepięć SPD (surge protecti[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 305-314
PL W niniejszej pracy rozważa się propagacje fali przyspieszenia w nieliniowo sprężystym materiale Murnaghana. Na wstępie określono propagację powierzchni nieciągłości, podano warunek propagacji fali przyspieszenia. Założono wstępne odkształcenie na kierunku X1. Obliczono tensor akustyczny i określono [...]
EN The paper considers the propagation of acceleration waves in Murnaghana's nonlinear elastic materials. The definition of propagation of the slowness surfaces and the propagation condition of the acceleration wave is derived. There is assumed initially strain at X1 direction that only one component o[...]
7
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej pól naprężeń i odkształceń w rozciąganych próbkach z karbami o różnym kształcie wykonanych ze stopu aluminium EN2024. Wykorzystano metodę elementów skończonych oraz sprężysto-plastyczny model materiału z wzmocnieniem izotropowym. Analizowano rozkład n[...]
EN The paper presents results of numerical analysis of stress and strain fields on specimens with differences radius notches. Finite element methods was used in calculation. In simulation elastic-plastic model with isotropic hardening was load to described material. Authors pay attentions to principal [...]
8
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych utraty stateczności ortotropowych struktur przekładkowych. Jako obiekt badań, przyjęto płyty przekładkowe z okładzinami z polimerowego kompozytu zbrojonego włóknem węglowym i rdzeniem z tworzywa spienionego. W analizie n[...]
EN The paper presents numerical and experimental researches on stability and critical states of sandwich structures. The problem was solved by means of finite element method, concerning geometrical non-linearity. Numerical results compared to the experiment allowed to make some general statements on th[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
PL Rozpatrywany jest model sieciowy niejednorodnego układu granularnego składającego się z dwóch rodzajów cząstek. Układ jest strukturalnie niejednorodny z możliwością występowania geometrycznej frustracji. Numerycznie analizowane są konfiguracje odpowiadające stanowi upakowania gęstego w obecności fru[...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 582--586
EN The paper discusses the problem of placing horizontal shelves on the heating effect and performance of radiator. Results of invstigations shown clearly that the best option is a window without sills. Such configuration asures maximum efficiency. The smaller width of window sill, the higher efficienc[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tematem pracy jest modelowanie i analiza numeryczna zjawiska redukcji cieplnej w próbkach wybranych materiałów o małej grubości rzędu milimetrów i związane z nim uskoki temperatury przy gorącej i zimnej powierzchni pomiarowej próbki. Symulowano różne postaci zależności skokowej zmiany istotnej przew[...]
EN The subject matter of this paper is the model tests and the numerical analysis of the phenomenon of reduction of thermal conductivity in thin samples (of order of millimetres) of some selected synthetic materials and the related temperature slips at the cold and the hot measurements surfaces of the [...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono model matematyczny turbulentnej konwekcji wymuszonej płynów newtonowskich w niecentrycznych kanałach pierścieniowych. Podczas konstrukcji modelu matematycznego zdecydowano się zrezygnować z wykorzystania pojęcia turbulentnej liczby. Dla wyznaczenia wielkości ui~ w modelu tym[...]
EN Turbulent heat transfer has been treated numerically by the method of numerical solving directly the values of turbulent heat flux components, therefore, of not using the concept of turbulent Prandtl number. The present method was applied to turbulent heat transfer for the hydrodynamically and therm[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych sił wewnętrznych oraz analizę nośności przekrojów i stateczności hiperboloidalnej chłodni kominowej. Obliczenia przeprowadzono dla różnych wariantów obciążeń. Przedmiotem analiz był wpływ otworów na zachowanie się powłoki chłodni.
EN The results of finite element analysis of stress and analysis of capacity and stability in the cooling tower shell is presented in the paper. The analyses were carried out under various load types: self weight, wind, temperature gradient and settlements. Particular attention was paid to the influenc[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono procedurę identyfikacji obciążeń dynamicznych wykonaną na podstawie pomiarów drgań konstrukcji. Procedurę tę wykorzystano do wyznaczenia obciążeń dynamicznych elementów konstrukcyjnych budynku przemysłowego, w którym zainstalowano zespoły maszyn wirnikowych. Wyznaczone obciążen[...]
EN The procedure of identification of dynamical forces performed on the basis of measured structural vibrations was presented in the paper. The procedure was exploited to determination of the dynamical loading of industrial building, in which three groups of rotational machines were installed. The dyna[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono analizę niestacjonarnego sprzężonego transportu ciepła i wilgoci poprzez betonowe ściany chłodni kominowych. W tym celu zastosowano model Bazanta & Xi, który pozwala na uwzględnienie nieliniowych zmian współczynnika dyfuzji, zależnego od stosunku w/c, rodzaju zastosowanego ceme[...]
EN In the paper an analysis of non-stationary and coupled heat and mass transfer through the wall of cooling towers is presented. Improved Bażant & Xi model which takes into account not only no linearity of concrete diffusivity but also the effect of w/c ratio, type of cement and concrete curing time o[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem referatu jest analiza możliwości wzmocnienia chłodni kominowej eksploatowanej w jednej z elektrowni w Polsce, która uległa znacznemu zniszczeniu na skutek działania agresywnego środowiska oraz niedostatecznej jakości wykonania płaszcza. Stan techniczny konstrukcji został dokładnie zbadan[...]
EN One of the cooling towers in Poland was very much destroyed due to poor construction and aggressive environment. One the base of the examined structure state extensive numerical analysis (based on FEM and partial safety factors concept) was performed taking into account various stages of repair and [...]
17
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania zastosowaniem alternatywnych paliw, takich jak gaz ziemny czy biogaz. Jest to związane z dynamicznym rozwojem cywilizacji, zmniejszającymi się zasobami złóż ropy naftowej, a także koniecznością przestrzegania coraz bardziej rest[...]
EN In the paper the 2-D axisimetric simplified numerical model of cylinder in piston engine is presented. The model and computations were made by use of commercial software ANSYS Workbench. In the introductory numerical model of cylinder heat sources were omitted. The geometry was simplified.
18
80%
Logistyka
PL Wyznaczenie struktury i parametrów modelu matematycznego procesu zapisanego w postaci równań prowadzi do uzyskania wyników, których interpretacja pozwala na wysunięcie wniosków jakościowych i ilościowych w zakresie modelowanego zjawiska. W artykule przedstawiono zastosowanie generatorów pseudolosowy[...]
EN Using mathematical equations as a model of the considered process, obtained result depends on its quality. The one of main problem includes the sensitivity of model parameters for accuracy of the numerical results. The paper deals with application of pseudorandom generators in testing dependencies b[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 45-46
PL W górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego powszechnie stosowane są koparki wieloczerpakowe kołowe i łańcuchowe. Koparki łańcuchowe stosowane są do urabiania pokładów węgla szczególnie w jej dolnych warstwach, czyli do spągu. Przedmiotem analiz były koparki łańcuchowe typu Rs-560 eksploatowane w PGE [...]
20
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy opisano założenia dla weryfikacji stanu cieplno-mechanicznego wybranych elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych. Zajęto się problematyką doboru obciążeń cieplnych, doborem materiałów oraz geometrii ścian membranowych (gazoszczelnych) oraz grodzi przegrzewaczy. Analizowano wpływ poszcze[...]
EN The paper describes the determination of boundary conditions for thermo-mechanical steady state analysis in chosen pressure elements of Power boilers. The issues of influence of different geometrical and material parameters on the membrane wall and on the omega type superhaeters were considered. The[...]
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last