Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza naprężeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi i Mosty
2002 nr 3 37-59
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz naprężeń w elementach stalowego mostu kratownicowego. Analizy dokonano na podstawie 24 godzinnych badań mostu pod obciążeniem eksploatacyjnym. Równocześnie przeprowadzone pomiary naprężeń w wybranych elementach konstrukcji mostu wykazały [...]
EN The paper presents results of some experimental research and stress analysis in the elements of a steel bridge. The analysis has been performed during a 24 - hour test of the bridge under the service load. From the concurrently carried out measurements of stress in construction elements [...]
2
80%
Drogownictwo
2003 nr 2 51-54
PL Analiza naprężeń rozciągających w płytach nawierzchni betonowych pozwala wykazać, że przy odpowiednio dużej ich rozpietości gradient termiczny może być główną przyczyną pękania płyt.
3
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 s. 17 221-224
PL Praca dotyczy możliwości wykorzystania rozwiązań numerycznych, uzyskiwanych przy pomocy systemów analizy naprężeń wspomagania komputerowego projektowania w sposób podobny do użycia rozwiązań symbolicznych. Otwiera to możliwość użycia tych rozwiązań np. w lepkosprężystości, przez zastąpienie stałych [...]
EN The presented paper proposes a possibility of utilization of numerical solutions obtained from a stress analysis system of a computer aided design similarly as a symbolic solutions. This opens a possibility of use of this solutions e.g. in viscoelasticity, replacing in the existing solution values o[...]
4
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In the present work, a finite element program based on the classical lamination theory improved by Vinson's weighting function to include transverse shear effects is developed for the analysis of laminated composite plates. The finite element analysis of a clamped three layered square symmetric lami[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 71-76
PL Artykuł zawiera wyniki obliczeń naprężeń w zębach beczki wirników oraz ich analizę w odniesieniu do wirników modernizowanych: turbogeneratora o mocy 130 MW oraz turbogeneratora o mocy 200 MW. Dla pierwszego podano analizę wpływu wykonania tzw. podżłobka na wartości i rozkład naprężeń w zębach beczki[...]
EN The results of calculation stresses using finite elements and analysis of stresses on the example of modernized turbogenerators 130 MW as well as 200 MW are shown in the paper. The analysis of influence of the shape of deepening of slot stresses in teeth of rotor's barrel is also presented.
6
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 442-448
PL Praca jest kontynuacją numerycznej analizy naprężeń w nawęglanych hartowanych nieskończenie długich stalowych cylindrach. Rozważania oparte są na modelu Sjostroma [7] i na doświadczalnych danych Ericssona i Hildenwalla [2]. Wykorzystano model Avramiego [1], Fletchera [3] i teorię Inoue Ranieckiego [[...]
EN The paper contains a description of the numerical methods of stress analysis in hardened steel cylinders made of carbon steel. The calculations are based on Sjöstrom model [7] and the experimental data of Ericsson and Hildenwall [2]. The works of Avrami [1], Fletcher [3] and the theory of Inoue and [...]
7
61%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2007 z. 1 35--38
PL W artykule przedstawiono badania, których celem była analiza stanu naprężeń lejkowatej klatki piersiowej. Do celów analizy sformułowano model uwzględniający: żebra, mostek, elementy chrzęstne klatki piersiowej, kręgi oraz krążki międzykręgowe. Model został sformułowany w programie Ansys.
EN In this paper researcher concern analysis of stress of funnel chest are presented. For this purpose war created model , taking into considerations: ribs, sternum, cartilage connections, vertebrae and intervertebral discs. The model is formulated in Ansys program.
8
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 4 678--694
EN In practical applications, sandwich plates are often connected to other members, supported by damaged clamped/simply supported boundary conditions or supported by elastic restraints. Therefore, the mentioned structures may not always be simulated by the classical boundary conditions, i.e., ideal sim[...]
9
61%
Pompy, Pompownie
2016 nr 2 46--50
PL Ustalenie i usunięcie przyczyn wybranych uszkodzeń zespołów wirujących pomp wielostopniowych. Zespół wirującej wielostopniowej pompy odśrodkowej uległ bardzo rzadkiej awarii - deformacji i uszkodzeniu tylnej tarczy wirników końcowych stopni pompy. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz ustalon[...]
10
61%
Logistyka
2015 nr 3 3656--3668, CD 1
PL Przyspieszone badania trwałościowe łożysk tocznych kulkowych zakończyły się uszkodzeniami bieżni wewnętrznej. W pracy przedstawiono symulację stanu naprężeń i odkształceń elementów łożyska w funkcji parametrów geometrycznych. Zachowano wymiary bazowe. Założono obciążenia zgodne z warunkami badań trw[...]
EN Accelerated durability testing of rolling bearings ball ended with damage of their inner races. The paper presents the simulation of stress and deformation of the bearing as a function of geometrical parameters. It preserves the basic dimensions. There was established in accordance with the terms of[...]
11
61%
Modelowanie Inżynierskie
PL Praca dotyczy analizy zagadnień związanych z modelowaniem struktur kompozytowych o geometrii rurowej. Głównym celem pracy było zaprojektowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby po obciążeniu rozkład naprężeń obwodowych był możliwie jednorodny, co dawałoby szans[...]
EN The paper concerns analysis of the issues concerning the modeling of tubular composite structures. The main issue of the work is to design a multilayer structure of filament-wound composite pipes in such a manner, that following loading, the hoop stress distibution would be as uniform as possible. T[...]
12
61%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 618--620
PL Przedstawiono metodykę badań numerycznych i doświadczalnych dotyczących naprężeń w wałku do transportu tkaniny tekstylnej, pozyskanym z linii produkcyjnej. Wyniki obu analiz zostały porównane, a badany obiekt zweryfikowano w aspekcie bezpieczeństwa jego eksploatacji.
EN Presented is the methodology of conducted numerical tests and experiments on the stress analysis in the roller for transporting textile fabrics, gained directly from the production line. The results of both analyses were compared and the tested object verified in terms of its operational safety.
13
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 28 29-32
EN Optimization of structural form of mast of wind power plant was presented in this paper. The numerical model was created in Ansys, parametrical file in APDL language was created by authors. Minimal displacements were assumed as the objective function and a thickness of mast wall was assumed as desi[...]
14
61%
Mechanik
2018 R. 91, nr 7 517--519
PL W trakcie eksploatacji elementy wirujące lotniczych silników turbinowych są narażone na liczne uszkodzenia, wynikające z trudnych warunków pracy tych podzespołów. W artykule przedstawiono przykładowe awarie silników lotniczych, spowodowane uszkodzeniami elementów sprężarki. Przeanalizowano wpływ wyb[...]
EN During the operation, rotating parts of aircraft turbine engines are exposed on different types of damage. These damages mostly ensure from the difficult work conditions of this components. The article presents examples of failure of aircraft engines resulting from damage to the compressor elements.[...]
15
51%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 11 107-114
PL Do analizy stanu naprężeń i odkształceń w przypadku złożonych układów mechanicznych często stosowana jest metoda elementów skończonych (MES). Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w procesie projektowania w dziedzinie mechaniki i inżynierii, a także w medycynie i stomatologii. Celem tej pracy by[...]
EN The finiteelement method (FEM) is often used in complex mechanical systems in order to analyse stress and strain distribution. This method is commonly used in the process of designing in mechanics and engineering as well as in medicine and dentistry. The aim of this study is to create a finiteelemen[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 237-240
PL W pracy przedstawiono projekt ergonomicznego siedziska do pracy przy komputerze, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z siedziska.
EN The project of ergonomic seat for work with computer and strength analysis of its construction in this paper were presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this seat too.
17
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 252-258
PL W artykule dokonano oceny możliwości zastosowania dwóch modeli obliczeniowych MES wykorzystujących elementy powłokowe do oceny stanu naprężeń i odkształceń w obrębie wierzchołka szczeliny zmęczeniowej znajdującej się w środniku dźwigarów stalowych stosowanych w mostach wojskowych. Wyniki z przeprowa[...]
EN The paper is presented the potential applications of the FEM computational models employing shell elements to determine strains and stresses within the vertex of a fatigue crack in the web of a girder. The results of numerical analyses were compared to the results of experimental tests of a real ste[...]
18
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In order to obtain reliable sand casting products, it is essential that the temperature distribution within the alloy during cooling is accurately known at each point by FEM simulation. This requires a great precision in setting the Heat Transfer Coefficients (HTC) at the boundaries. In par[...]
19
51%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 9 45-48
PL W pracy przedstawiono analizę stanu naprężeń w dnie sitowym wymiennika ciepła, wywołanych zmianą jego grubości. Dno sitowe jest kosztownym i trudnym do wykonania elementem, tak wiec zmniejszenie jego masy jest wskazane. Wykorzystując metodę elementów skończonych, za pomocą profesjonalnych pakietów p[...]
EN The paper presents stress state analysis of perforated bottom of heat exchanger produced by its thickness changes. Perforated bottom is expensive and hard to performance element of construction, so that reduction of its mass is advisable. Using finite element method with the assistance of profession[...]
20
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wyznaczenie naprężeń pierwszego rodzaju w warstwie wierzchniej oczek ciągadeł oparto na teoretycznych podstawach metody rentgenowskiej. Z uwagi na geometrię badanych powierzchni opracowano nową metodę określania naprężeń własnych. Uzyskane wyniki badań poddano analizie porównawczej. Porównań dokona[...]
EN Object of research was intrinsic residual stress determination in surface layer of drawing die eyelet. Considering Euclid surface specifity it was elaborated new method of measurements. Research measurement data analysis allowed conclude some new wear mechanism ideas. Determination of first type str[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last