Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza modalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 181-188
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę i sposoby redukcji hałasu generowanego przez trasę przenośnika taśmowego. Analiza ta została oparta na symulacji komputerowej modelu o masach skupionych wycinka trasy przenośnika, analizie modalnej krążników i pomiarach sygnałów drganiowych krążników na stanowisku b[...]
EN The paper deals with belt conveyor noise analysis and noise reduction ways. Analysis is based on: computer simulations for model with lumped parameters and for a belt conveyor section, model analysis of an idle, measurement of vibration signals picked from the quality rig.
3
80%
Diagnostyka
PL W artykule zamieszczono krótki opis programu Dynwir-S-70 (rozwijanego w Zakładzie Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych IMP PAN w Gdańsku) który jest programem do analizy wielopodporowych i wielomasowych wirników. Przedstawiono stosowane algorytmy oraz budowę macierzy mas i sztywności. Przedstawiono[...]
EN The article provides a brief description of the program Dynwir-S-70 (currently being developed in the Rotor Dynamics and Slide Bearings Department in the Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences in Gdansk) which is a program for analysis of multi-supported and multi-mass rotors. [...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 70-72
PL Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiaroweg[...]
EN Necessity of technical state estimation of an object is connected with the decision making dealing with further exploitation and indispensable repairs of the object. Recent development of automation and computer science with respect to measurement equipment and software creates new possibilities for[...]
5
80%
Diagnostyka
PL W pracy przedstawiono propozycję metodyki kompleksowej oceny drgań obiektów mechanicznych opartą na wynikach wielokanałowej rejestracji przebiegów czasowych parametrów drgań w czasie pracy ustalonej dla wymuszeń eksploatacyjnych. Analiza wyników badań prowadzi do określenia przestrzennego i częstotl[...]
EN The paper deals with comprehensive assessment of vibration condition of mechanical systems basing on multi-channel measurement during stationary operation. In the result of the proposed analysis the spatial and spectral distribution of vibration amplitude is determined as well as vibration modes cor[...]
6
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 213-220
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dynamiki modelu laboratoryjnego żurawia samojezdnego, Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym obejmującym: platformę obrotowo zamocowaną na ramowej konstrukcji zastępującej podwozie, wysięgnik teleskopowy oraz siłownik zmiany wysięgu. Wyzna[...]
EN In the work results of experimental testing of dynamic laboratory model of the truck crane is presented. The testing were realized on the stand consist of: platform rotationally fixed on frame construction which replaced chassis, telescopic boom and hydraulic cylinder. Five selected frequencies and [...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 102-104
PL Przeprowadzono badania stanowiskowe mające na celu wyznaczenie częstości własnych złożonych obiektów technicznych metodami analizy modalnej na przykładzie przekładni zębatej DMG - 1 A, a uprzednio w oprogramowaniu LMS Test.Lab utworzono geometryczny model rzeczywistego obiektu. Zasymulowano cztery s[...]
EN Bench testing was performed to determine the own frequency of complex technical objects by modal analysis methods on the example of gear DMG - 1A and previously using a geometric model of real object created in LMS Test.Lab software. Four states of gearbox were simulated: 1 - as fit, 2 - with misali[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 131-136
PL W artykule przedstawiono eksperymentalną analizę modalną ram wózków typu Y25 oraz AXLE MOTION. Opisano metodę pomiarową, zastosowaną aparaturę oraz zamieszczono otrzymane wyniki. Na podstawie tych wyników dokonano oszacowania własności dynamicznych obu rodzajów wózków z punktu widzenia przenoszenia [...]
EN The paper deals with experimental modal analysis of bogie frames, types Y25 and AXLE MOTION. The measurement method, equipment used and the obtained results are described here. On the base of the results, assessment of the dynamie properties of both types of bogies is carried out from the point of v[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Czas eksploatacji maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego jest jednym z najdłuższych. Podczas eksploatacji niezbędne staje się przeprowadzanie modernizacji przywracających lub istotnie zwiększających parametry techniczne maszyny. Modernizacja oprócz zakładanych zysków niesie ze sobą duże koszty e[...]
EN The operating time of basic surface mining machines is one of the longest. During the operation it necessary to conduct the modernization that restores or significantly increases the technical parametersi the machine. Apart of assumed profits, modernization presents high economic costs or significa [...]
10
80%
Postępy Fizyki
2013 T. 64, z. 3-6 120--121
PL Zachowania dynamiczne skrzypiec można badać metodami eksperymentalnymi i numerycznymi. Wśród tych pierwszych najbardziej interesujących rezultatów dostarczyły badania z wykorzystaniem pomiarów optycznych i akustycznych oraz analizy modalnej.
11
80%
Mechanik
PL Proces wiercenia głębokich otworów charakteryzuje się, z dynamicznego punktu widzenia, szerokim zakresem zmienności sztywności układu rura wiertarska – głowica wiertarska – element obrabiany i szerokim zakresem zmiany masy elementu obrabianego. Powoduje to zmiany, w procesie wiercenia głębokich otwo[...]
EN The deep hole drilling process is characterized from a dynamic point of view, a wide range of variation of the stiffness of the pipe drilling - drilling head - the element and a wide range change of the element mass. This causes a change in the process of deep holes drilling, dynamic individuality e[...]
12
80%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 101--108
PL Podatność dynamiczna wrzeciona frezarki będąc istotnym wskaźnikiem jej stanu. Regularne określenie tej podatności pozwala na określenie degradacji stanu wrzeciona. Eksperymentalna analiza modalna jest jednym ze sposobów określenia wartości podatności dynamicznej. W prezentowanym artykule wykorzystan[...]
EN Dynamic compliance of the milling machine spindle is an important indicator of its condition. Systematic determination of dynamic compliance allows for detection of the spindle condition degradation and allows for planning of preventive service. Dynamic compliance can be experimentally obtained by m[...]
13
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 121--125
PL Artykuł przedstawia zagadnienia modelowania drgań występujących w pompach zębatych. Przedstawiono wpływ połączenia miedzy elementami pompy oraz wpływ zamocowania na częstotliwości drgań własnych. Stworzony został przestrzenny model rzeczywistej pompy zębatej w dwóch konfiguracjach zamocowania. Geome[...]
EN This paper presents the problem of natural frequencies of vibration in hydraulic gear pumps. The influence of connection between the pump elements on vibration has been shown. CAD three dimensional parts of a gear pump and a pair of brackets were created, simplified, assembled. AFEM Natural Frequenc[...]
14
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule omówiono analizy modalne modelu obliczeniowego śmigłowca dla różnych zestawień masowych oraz dla różnych temperatur otoczenia. Zastosowane w konstrukcji elementy podatne (gumowe) zmieniają swoje własności mechaniczne w zależności od temperatury i wpływ tej zmiany zostanie przedstawiony w [...]
EN In the article modal analyses of the helicopter digital model for various mass configurations and for various ambient temperature are presented. The flexible (rubber) elements change their properties relative to temperature and the influence of this change will be presented as calculated frequencies[...]
15
80%
Machine Dynamics Problems
EN For many years ago, much works were interested in the study of the dynamic behaviour of a simple epicyclical gear stages. But, in our knowledge there are very few or practically unexisting works dealing with the dynamic behaviour of multi stages epicyclical gear systems. This work is directed toward[...]
16
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Eksperymentalna identyfikacja strukturalnych modeli dynamicznych najczęściej realizowana jest metodami klasycznej analizy modalnej. Jednak w wielu przypadkach eksploatacyjne warunki pracy maszyn odbiegają od tych jakie możemy zamodelować na labolatoryjnym stanowisku identyfikacji charakterystyk dyna[...]
EN Experimental identification of structural dynamic models is usually based on the modal analysis approach. Howewer, in many applications, the real operating conditions may differ significantly from those applied during the modal test. Hence, the need arises to identify a modal model in operational co[...]
17
70%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2012 Vol. 12, no. 4 471--476
EN This paper presents a method of determining modal characteristics of surface mining machines, which was used to establish the optimal number of buckets based on experimental studies of an existing machine. An experimental and operational modal analysis was implemented to determine the dynamic charac[...]
18
70%
Logistyka
PL W obecnych czasach coraz więcej budynków użyteczności publicznej jest budowanych w bliskiej odległości od torów tramwajowych i kolejowych. Przejeżdżające pojazdy szynowe wywołują drgania, które poprzez grunt mogą przenosić się na budynki, co może powodować ich uszkodzenia oraz wpływać na ich komfort[...]
EN Nowadays, more and more of public buildings are built in areas close to rail and tram tracks. Passing rail vehicles cause vibration, which can move through soil into buildings, which can cause its damage and affect the comfort of its usage. Therefore, there is a necessity to take into account in the[...]
19
70%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 317-322
PL W pracy podano wyniki badań gitary akustycznej . Badania przeprowadzono pod kątem sprawdzenia słuszności nowej teorii budowy gitar akustycznych, której założeniem jest wprowadzenie naprężeń do górnej płyty gitary.
EN In this paper the modal analysis of the acoustic guitar has been presented. The guitar was reconstructed acoordingly to prof . B . Skalmierski' s hypotesis of necessity o f reloading of the upper plate. Performed experiments concerning free vibrations prooved that sound carrying of the reconstructed[...]
20
70%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 5 67-74
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last