Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza matematyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2004 nr 2 1-37
PL Przedstawiono elementy teorii i zastosowań pochodnych rzędu niecałkowitego i całek niecałkowitej krotności. Mamy do czynienia z operacją liniową, która w szczególności jest równoważna operacji różnicznowania i całkowania. Dla funkcji wielu zmiennych takie operacje nazywane są pseudoróżniczkowymi. Pr[...]
2
80%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2000 [Z] 36 85-147
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN Postulated has been a simple model of heat transfer for liquid films formed by impinging jet. In the model considered is a change of film thickness due to inertia forces and friction. Calculated have been velocity and temperature distribution in the liquid film, which enabled also determination of t[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
1999 z. 15 99-115
PL W pracy przeprowadza się analizę klasy funkcji spełniających pewne kwadratowe nierówności całkowe drugiego rzędu w zależności od wartości granicznych pewnych funkcji.
EN In the paper the classes of functions fulfilling some quadratic integral inequalities of the second order are described on limit values of some functions.
5
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The breakup of drops process for liquid-liquid systems have been described. It was analysed for a disk turbine impeller with six flat blades. Three basic types of deformation of drops for three flow patterns (plane hyperbolic, shear and turbulent) were distinguished. Proposed correlations contain di[...]
6
80%
Ochrona Środowiska
2001 nr 4 33-35
EN The aim of the study was to investigate the effect of raw water quality on the values of the chlorine dioxide doses which are to be used for preoxidation and final disinfection. Using the multiple regression method, the relations between the water quality parameters of choice (temperature, colour, C[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 253-256
EN The paper presents mathematical apparatus in the form of indicators that makes possible to describe sparking processes forming at the moving contact of brush bridges with commutator bars at the 'oncoming' and 'leaving' sides in direct-current commutating machines. The formulated mathematical depende[...]
8
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents the mathematical analysis for the design of a new tennis ball launcher in order to assess the possibilities for its technical implementation. First, traditional launchers are described. Next, several new requirements improving training possibilities of such machines are suggested.[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiony został matematyczny opis tyrystorowego przerywacza . u stałego w układzie bez przepięć komutacyjnych. Analiza matematyczna - obejmuje prądy i napięcia na obciążeniu oraz w obwodzie komutacji wymuszonej. Opis matematyczny procesu przeładowania przygotowawczego i procesu komut[...]
EN The paper presents a mathematical description of a thyristor DC circuit breaker in the system which is free of commutational overvoltage. The mathematical analysis includes currents and voltages at load and in the circuit of forced commutation. To develop the mathematical description of the process [...]
10
61%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono matematyczną analizę uogólnionych stabilności magnetohydrodynamicznych termohalinowych przepływów ścinających. Ich fizyczna konfiguracja jest typu poziomej warstwy, nieściśliwej, nielepkiej, przewodzącej ciepło, o zerowej rezystywności. Zachodzi w niej różnicowy przepływ U(Z) w kierunk[...]
EN The paper presents a mathematical analysis of the stability of generalized hydromag-netic thermohaline shear flows. The physical configuration is that of a horizontal layer of an in­compressible inviscid heat conducting of zero electrical resistivity in which there is differential streaming U(Z) in [...]
11
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Artykuły pt. "Systemy znakowania w real-time PCR" cz. I i II, opublikowane w numerach 3 i 4/2003 LAB, stanowiły, wraz z krótkim wprowadzeniem, dość obszerny przegląd różnych metod detekcji amplikonu w technice real-time PCR. Systemy znakowania mają na celu umożliwienie badaczowi śledzenia reakcji am[...]
12
61%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN We shall give sufficient conditions for the existence of a solution x is an element of Lp(D,E) of the Volterra integral equation (1) with weakly singular kernel.
13
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Drilling is one of the basic, most frequently performed materials removing process in manufacturing industry. In spite of significant increase in the demand for economically producing holes, drill manufacturing is still considered as an esoteric art. The drilling operation is frequently used as a pr[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 205-216
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad energią rozpraszaną mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Energię rozpraszaną określono na podstawie badań pod obciążeniem cyklicznym. Wyznaczono równanie trwałości zmęczeniowej na podstawie kryterium energetycznego. Przeprowadzono ba[...]
EN In the paper are presented dissipated energy research results of asphalt concrete with modified bitumen dissipated energy. Dissipated energy was determined on the fatigue test basis. Fatigue equation on the energy criterion basis was defined. Asphalt concrete test was carried out to determine: cumu[...]
15
61%
Logistyka
2014 nr 3 4748--4754
PL Inspiracją do napisania artykułu było zainteresowanie autorów szybkim rozwojem w ostatnich latach zastosowania rachunku róŜniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w róŜnych dziedzinach nauki i techniki. Artykuł przedstawia historię rozwoju i obecny stanu wiedzy nt. stosowania tego rachunku. Podano [...]
EN An inspiration for this paper was its author’s interest in the latest rapid development of the use of fractional calculus in different areas of science. The paper outlines the history of the development and the present state of research concerning the use of fractional calculus in different sciences[...]
16
61%
Journal of Mathematics and Applications
2016 Vol. 39 59--67
EN In this paper we intoduce a new integral operator as the convolution of the Noor and Salagean integral operators. With this integral operator we define the class CNS(α), where α ϵ [0,1) and we study some properties of this class.
17
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W ciągu ostatnich lat wykorzystanie energii słonecznej na świecie wzrasta w szybkim tempie, w rezultacie wysiłków badawczych i wdrożeniowych zbadano szereg możliwości energetycznego wykorzystania padającego promieniowania słonecznego. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie możliwości wykorzy[...]
EN Over the years exploit of solar energy grow quickly because a lot of scientists make researches and experiments about full use of potential solar radiation. The aim of this article is proposal for an improvement - practical application of heat exchanger as solar energy collector. Authors present new[...]
18
51%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy zaproponowano i dokonano analizy modelu matematycznego dynamicznego tłumika drgań z tarciem suchym z uwzględnieniem zjawiska zużycia materiału trących się, ciał. W szczególności oszacowano wpływ parametrów zużycia na charakter ruchu okresowego badanego układu w oparciu o rozwiązania analityc[...]
EN A novel mathematical model of a dynamic vibration damper taking into account wear of contacting bodies is proposed and studied. Both analytical and numerical approaches are applied to analyze die system behavior of various parameters. In particular, influence of wear on a periodic dynamics of the sy[...]
19
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy tej wykazano następującą własność przekształcenia Hilberta: jeżeli funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej spełnia warunek Hӧldera na osi rzeczywistej i jej obraz w przekształceniu Hilberta istnieje w punkcie zero płaszczyzny zespolonej otwartej, to istnieje on również w każdym punkcie tej p[...]
EN The following property of the Hilbert transformation was found: if a complex function of a real variable satisfies the Hӧlder condition on a real axis and its image in the Hilbert transformation exists at the zero point of the complex open plane, then the image exists also in each point of the plane[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Poniższy referat przedstawia możliwość wykorzystania komputerowej analizy matematycznej do badania układów przepięciowych w sieciach niskiego napięcia. Autor przedstawia krótkie wprowadzenie w tematykę różnych układów zasilających i związanych z tym różnic w sposobie ochrony zasilanych urządzeń. Zap[...]
EN Presented below article contains information about possibility of using computer based mathematical analysis to investigate overvoltage protection systems mounted in low voltage installations. Author presented a short introduction into the subject of overvoltage protection in various types of low vo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last