Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza gazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono układy sterowania laserami kaskadowymi (quantum cascade lasers – QCL) pod kątem ich zastosowania w dwóch technikach; spektroskopii strat we wnęce optycznej oraz spektroskopii wieloprzejściowej. W trakcie projektowania tych sterowników, szczególną uwagę zwrócono zarówno na param[...]
EN Quantum cascade laser drivers for absorption spectroscopy - the paper presents the fundamental aspects of optical spectroscopy using quantum cascade lasers. Two driving systems were described in terms of both QCL research and QCL applications in cavity ring down and multipass techniques. During driv[...]
2
100%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono oryginalną koncepcję czujnikowego systemu służącego do ilościowego pomiaru lotnych związków organicznych (LZO), działającego na podstawie matrycy czujnikowej i dynamicznego trybu pracy. Istotę koncepcji stanowią bloki funkcjonalne realizujące następujące zadania: i) pobieranie próbek, [...]
EN There was presented a novel concept of sensor system for the quantitative measurement of volatile organic compounds (VOCs), based on the sensor array and the dynamic mode of operation. At the core of the concept there are modules which realize the following functions: i) sampling, sample treatment a[...]
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 4 267-279
PL Niniejsza praca jest przeglądem praktycznych zastosowań czujników chemicznych w monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza. Przedstawione zostały charakterystyki analityczne głównych grup czujników: elektrochemicznych, elektrycznych, optycznych, termochemicznych i masowych. Szczegółowo została om[...]
EN Present work reviews the application of chemical gas sensors in monitoring of air pollutants. The fundamental classes of sensors are presented with particlar reference to their practical use in continuous environmental analysis. The analytical characteristics of the electrochemical, electrical, opti[...]
4
84%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 2 145-153
PL Chromatografia jest znana od początku XX wieku. Przez wiele lat niedoceniana, bowiem nie znano możliwości i zakresu jej stosowania. Obecnie chromatografia jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod instrumentalnych w chemii analitycznej. Stosowana jest z ogromnym powodzeniem w różnorodnych la[...]
EN The chromatography is known since the beginning of 20th century. For many years the method was underestimated because its abilities and range of possible use were unknown. Currently it is one of most popular method in analytical chemistry. It is being used with great success in varied industrial lab[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule omówiono wpływ sprzężenia fizycznego f informacyjnego między obiektem mierzonym i urządzeniem mierzącym na wyniki procesu informacyjno - pomiarowego. Przedstawioną problematykę odniesiono do przykładowej analizy gazów powstających podczas spalania odpadów przemysłowych. Omówiono przyczyny[...]
EN In the paper the influence of coupling between measured object and measuring instrument on the analysis process is discussed. Problems concern with analysis of exhaust gas which results during burning of waste materials.
6
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono istotne zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem laserów kaskadowych w układach spektroskopii absorpcyjnej (ang. Laser Absorption Spectroscopy – LAS). Dotyczą one głównie aspektów sterowania ich parametrami w poszczególnych metodach LAS. W praktyce, każda z tych metod n[...]
EN The paper presents some issues related to application of quantum cascade laser (QCL) in laser absorption spectroscopy (LAS). The main aspects of QCL control parameters in different LAS methods are disscussed. In practice, these methods influence on desired operating mode of the laser. The requiremen[...]
7
84%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy gazu wzorcowego zawierającego związki z grupy BTEX. Do tego celu wykorzystano spektrometr FTIR wraz z kuwetą gazową o pojemności 2,3 l i długości drogi optycznej 16 m oraz oprogramowaniem służącym do rejestracji widm w podczerwieni i analizy ilościowej. Celem [...]
EN The article presents analysis results of the calibration gas containing BTEX compounds from the group. For this purpose the FTIR spectrometer was used with the gas cell with capacity of 2.3 l and optical path length of 16 m and software for the registration and infrared spectra and quantitative anal[...]
8
84%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono metody oznaczania toksycznych składników (tlenku węgla i tlenków azotu) w gazach postrzałowych MW stosowanych w krajach europejskich w odniesieniu do propozycji zawartych w normie EN 13631-16:2004. Przedstawiono wymagania stawiane badanym MW przeznaczonym do stosowania w gór[...]
EN The methods of determination of the toxic components (karbon monoxide and nitric oxides) in blasting fumes of explosives used in European countries with reference to the proposals included in the standard EN-13631-16:2004 are presented. The requirements applying to tested explosives designed for the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last