Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza głównych składowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono nową, efektywniejszą strukturę algorytmu RLS do ślepej separacji sygnałów, bazującą na adaptacyjnej kombinacji dwóch takich algorytmów z różnymi współczynnikami ważenia. W celu uzyskania jak najlepszego wykorzystania ich własności, zastosowano parametr, który pozwala na ich [...]
EN Based on an adaptive combination of two RLS-type algorithms with different forgetting factor, an effective scheme is proposed to improve the performance of the RLS-type algorithm for blind source separation. A mixing parameter for adjusting the proportion of the two RLS algorithms is introduced in a[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 377--386
PL W artykule zaprezentowano podejście do projektowania detektora ataków komputerowych za pomocą sieci neuronowej i kwantyzacji wektorowej. Bazuje ono na ulepszonej metodzie hierarchicznej klasyfikacji ataków komputerowych i kompresji informacji za pomocą analizy głównych składowych i łączenia sieci ne[...]
EN Designing the neural network detector of attacks using the vector quantization is considered in this paper. It's based on improved method for hierarchical classification of computer attacks and the information compression using the principal component analysis and combining the neural network detect[...]
3
84%
Journal of Water and Land Development
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głó[...]
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The mul[...]
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono algorytm do estymacji składowych impedancji, wyznaczonych na podstawie spróbkowanych wartości napięć związanych z tą impedancją oraz napięcia generatora zasilającego układ pomiarowy. W celu wykorzystania algorytmu dopasowania do elipsy, do zredukowania wymiaru macierzy danyc[...]
EN The paper presents an algorithm for estimating impedance components that were determined on the basis of sampled voltages associated with this impedance as well as a voltage of the signal generator feeding the measuring system. Since all signal processing circuit elements introduce errors, a set of[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 248-252
PL Kongestia ruchu drogowego jest istotnym elementem związanym z zagadnieniami energochłonności transportu miejskiego. Ze względu na wieloatrybutowy charakter, wyrażenie kongestii ruchu drogowego w sposób ilościowy jest trudne do realizacji. W artykule przedstawiono sposób określenia kongestii ruchu dr[...]
EN Congestion of the road traffic is an important aspect related to the issues of energy consumption in public transport. Due to the multiattribute nature, the expression of traffic congestion in a quantitative valueis difficult to achieve. The article presents a method of estimation of traffic congest[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 48--51
PL Częstotliwość występowania awarii pojazdów jest ważnym zagadnieniem związanym z niezawodnością systemów transportowych. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej umożliwiają znalezienie wspólnych cech I różnic pomiędzy częstotliwością występowania uszkodzeń poszczególnych podzespołów trolejbusów. [...]
EN The failure rate of vehicles is a relevant task, which is strictly connected with the reliability of transportation systems. Methods of data analysis allow us to find similarity and differences between failure rates of several parts of trolleybuses. This paper deals with the statistic of failure of [...]
7
84%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowania techniki analizy dyskryminacyjnej do porównania stopnia zanieczyszczenia miejsc pobierania próbek na podstawie analizy zanieczyszczeń wody opadowej. W efekcie uzyskano dwie funkcje dyskryminacyjne skojarzone ze zmianami wartości pH oraz stężeniem jonów F[...]
EN Discriminant analysis has been applied to assess a possibility of distinguishing between polluted and non-polluted sites by comparing pollutants' concentration in rainwater samples. Two discriminant functions related to pH, F-, NO-3, K+, CI-, an[...]
8
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 4 (106) 51--57
PL Istnieje wzrastająca potrzeba zamiany wizualnej inspekcji płaskich wyrobów włókienniczych automatyzowanymi systemami , które będą w stanie rozpoznać i sklasyfikować defekty materiału. Dla cyfrowej obróbki obrazów tkanin stosuje się różne metody oferujące identyfikacje całego zestawu właściwości obra[...]
EN There is a growing need to replace visual fabric inspection with automated systems that detect and classify fabric defects. The digital processing of fabric images utilises different methods that offer a large set of image features. The correlation between those features lead to problems during fabr[...]
9
84%
Journal of Power of Technologies
2014 Vol. 94, nr 3 165--175
EN The aim of the study is to evaluate methods for determining appropriate pumped storage capacities. This is especially relevant, since pumped storage units are, today, viewed as some of the best means of storing large amounts intermittently-produced power in order to meet peak demands on power supply[...]
10
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 126--129
PL Diagnostyka stanu dróg głosowych wymaga stworzenia wektora, który składa się z różnych parametrów akustycznych, co może pomóc w szybkiej oraz automatycznej detekcji patologii głosu. W niniejszym artykule przedstawiono wektor cech złożony z 31 parametrów. Parametry mowy zostały wyodrębnione w dziedzi[...]
EN The diagnosis of the current state of the vocal tract requires the creation of a feature vector that consists of various acoustic parameters, which can help in rapid and automatic detection of voice pathologies. Vector consisting of 31 parameters was done in this project. Speech parameters were extr[...]
11
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przeprowadzone badania pacjentów z prolaktynemią wykazały istnienie pewnych zależnooeci pomiędzy parametrami klinicznymi, umożliwiających optymalizację procedur monitorowania stanu zdrowia za pomocą mniejszej liczby wskaźników. Taką optymalizację można osiągnąć dzięki interpretacji wartooeci paramet[...]
EN This study reveals some specific relationships between the clinical parameters usually checked at prolactinoma patients allowing in such a way to optimize the monitoring procedure by selecting a reduced number of health status indicators. This is achieved by multivariate statistical interpretation o[...]
12
84%
Autex Research Journal
EN A new method for predicting correlation between fabric parameters and the drape is developed. This method utilises a Principal Component Analysis (PCA) of intercorrelated influencing parameters (bending rigidity, weight, thickness) and the drape parameters (drape coefficient and the node number). Th[...]
13
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 10 1162-1165
PL W niniejszym artykule przedstawiono problem redukcji wymiarowości danych zorganizowanych w trójwymiarowych macierzach za pomocą metody Analizy Głównych Składowych (PCA). W przeciwieństwie do znanych metod prezentowanych w literaturze [5,11,12] wybrane metody opisane w pracy zakładają wykonanie oblic[...]
EN The paper presents a problem of reducing dimensionality of data structured in three-dimensional matrices, like true-color RGB digital images. In this paper we consider an application of Principal Component Analysis to one of the most typical image processing tasks, namely image compression. Unlike [...]
14
84%
Chemia Analityczna
PL Zastosowano spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania chlorowodorku tetracykliny (TC) w roztworach wodnych i fazie stałej. W oznaczaniu 30 roztworów wzorcowych TC i pastylek laboratoryjnych, każda o masie 400 mg, wykorzystano metodę głównych składowych (PCA) oraz cząstkowych najmniej[...]
EN Tetracycline hydrochloride (TC) has been determined in the aqueous solution and in the solid phase by NIR spectroscopy. Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least-Squares Calibration procedures have been applied to the set of 30 calibration solutions of TC and laboratory-made pastilles (40[...]
15
84%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Analysis of electrocardiogram and heart rate provides useful information about health condition of a patient. The North Sea Bicycle Race is an annual cycling competition in Norway. Examination of ECG recordings collected from participants of this race may allow defining and evaluating the relationsh[...]
16
84%
Journal of Power of Technologies
2017 Vol. 97, nr 3 169--178
EN Gas has always been a serious hidden danger in coal mining. The quantity of gas emitted from the coal face is affected by many factors. To overcome the difficulty in accurately predicting the quantity of emission, a novel predictive model (PCA-GABP) based on principal component analysis (PCA), genet[...]
17
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 2 299--306
PL Artykuł omawia zastosowanie sztucznych sieci neuronowych opartych na cechach oraz analizy drgań do celów automatycznej identyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych. Cechy drgań mające posłużyć jako dane wejściowe do nadzorowanych sztucznych sieci neuronowych wybrano na podstawie analizy głównych składowy[...]
EN The article addresses the implementation of feature based artificial neural networks and vibration analysis for automated roller element bearings faults identification purpose. Vibration features used as inputs for supervised artificial neural networks were chosen based on principal component analys[...]
18
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Przedmiotem badań jest porowatość, parametr petrofizyczny wyznaczony na podstawie profilowań geofizyki otworowej pochodzących z otworów z rejonu: Międzychodu, Sowiej Góry, Grotowa i Lubiatowa. Przeanalizowano wiarogodność zależności między wynikami profilowań geofizyki otworowej i porowatością w opa[...]
EN Porosity, as a reservoir parameter determined on the basis of well-logs from Międzychód, Sowia Góra, Grotów and Lubiatów hydrocarbon deposits was the subject of statistical processing. It was checked whether we can get more credible relations between porosity and results of logs working on data grou[...]
19
84%
Acta Geophysica
2017 Vol. 65, no. 1 151--163
EN Volcanic ash cloud detection has been a difficult problem in moderate-resolution imaging spectroradiometer (MODIS) multispectral remote sensing application. Principal component analysis (PCA) and independent component analysis (ICA) are effective feature extraction methods based on second-order and [...]
20
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań z zastosowaniem narzędzi eksploracji danych w zakresie usytuowania Polski na mapie krajów UE-27 pod względem wielkości upraw oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Zastosowano w tym celu dwie różne metody: analizę składowych głównych oraz grupowanie aglomeracyjn[...]
EN The article presents the results of using data mining tools in the field of Polish location on a map of the EU-27 in terms of crops and livestock population. For this purpose two different methods were used: principal component analysis and agglomerative clustering. Obtained in both cases results ar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last