Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza falkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 117-122
EN This paper presents an application of wavelet transform technique to induction motor analysis. Two motor faults were considered namely the rotor broken bars and the defect of bearing. In the first case the diagnostics procedure was based on stator current transients (in full-load and start-up condit[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono metodę monitorowania stanu łożysk tocznych silników indukcyjnych opartą na analizie falkowej. Omówiono dyskretną transformatę falkową oraz jej uogólnienie w postaci pełnego przekształcenia falkowego. Zaprezentowano podział na aproksymatę i detal sygnału przyspieszenia drgań. Ek[...]
EN The paper describes a monitoring method of damaged detection in induction motors rolling bearings. The method is based on wavelet transform analysis of the vibration. Quality of the bearing faults detection and identification methods was tested experimentally. The experiments have been conducted on [...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 151-156
EN The paper presents application of the wavelet analysis of axial flux in induction motor. The asymmetry in stator winding has been modeled to produce the axial flux. The axial flux has been measured using search coil mounted in end-turn stator winding area for six configuration of stator winding asym[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 243-250
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie analizy falkowej w metodach przybliżonych mechaniki. Przedstawiono sposób doboru funkcji skalujących i falek do rozwiązywania zagadnień o modelu obliczeniowym w postaci równań różniczkowych. Efektywność transformacji falkowej przedstawiono na przykładzie zginan[...]
EN In the paper the application of wavelet bases in the trial function methods are considered. The extended Ritz's method is described and bending of the fixed-hinged beam is presented as a test case to show, that the wavelet bases lead to accurate results. Wavelet bases can be successfully used inste[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 109-112
PL W pierwszej części referatu przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące analizy falkowej. Szczegółowo omówione zostały CWT, DWT oraz pakiety falkowe. Druga część referatu do zastosowanie praktyczne falek do p prawy jakości oraz kompresji sygnałów 1D oraz 2D.
EN The first part of the paper contains theoretical informations about wavelet analysis. CWT, DWT and Wavelet Packets (WP) were desribed. The second part of the paper contains practical applications of wavelet transform. There were presented examples of 1D and 2D signal denoising and compression.
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Ocena skuteczności analiz FFT, STFT i falkowej w wykrywaniu uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego. W artykule przedstawiono problemy związane z diagnostyką wirników silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu metod częstotliwościowych i czasowo-częstotliwościowych. Omówiono najczęściej stos[...]
EN In the paper problems connected with the rotor diagnostics of induction motors using frequency and time-frequency methods are presented. The most frequently used methods are discussed, like: fast Fourier transform FFT, short-time Fourier transform STFT and the wavelet transform. The comparative anal[...]
7
88%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 117-124
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania transformaty falkowej oraz transformaty Wignera - Ville'a do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych. Analizom tym poddawano sygał przyspieszeń drgań obudowy łożyska zmierzony na stanowisku laboratoryjnym z użyciem piezoelektrycznego przetwornika przyspieszeń dr[...]
EN The paper presented the results of experimental tests conduced on rolling element bearinges with programmed inner race damage. Non-stationary acceleration vibration signal was analysed by Wavelet Transform and Wigner Wille transforms. Application if these techques to the detection of bearing inner r[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1495-1497
PL Zakłócenia zewnętrzne (tj. sygnały akustyczne pochodzące z otoczenia), które występują podczas rejestracji tonów i szmerów serca (tzw. sygnału FKG) za pomocą stetoskopu z mikrofonem, znacznie utrudniają analizę zjawisk osłuchowych. W artykule przedstawiono metodę adaptacyjnej filtracji zakłóceń zewn[...]
EN Auscultation is one of the most important non-invasive and simple diagnostic tools for detecting disorders of cardiac diseases. The intelligent stethoscope with microphone allows us to acquire and analyze heart sounds (produced by the mechanical action of the heart) objectively. In daily life variou[...]
9
75%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 73-78
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania analizy falkowej sygnałów przyspieszeń drgań zarejestrowanych na kadłubie i głowicy silnika ZI w celu wykrycia symulowanych uszkodzeń. Obiektem badań był 4-ro cylindrowy silnik spalinowy zasilany alternatywnie benzyną i LPG. W ostatnich latach opracowa[...]
EN In this paper, the wavelet transforms of vibration acceleration signals which were acquired from the cylinder head and engine block for various faulty and healthy conditions of IC engine was used to fault detection. The engine which has been tested is 4-cylinder 4-stroke with eight valves fed with p[...]
10
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 97-101
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy falkowej sygnałów przyspieszeń drgań zarejestrowanych na głowicy silnika ZI z symulowanymi uszkodzeniami zaworów. Badania przeprowadzono na silniku sprawnym oraz na silniku z uszkodzonym zaworem wylotowym pierwszego cylindra. Uszkodzenie zaworu wylotowego, pow[...]
EN In this paper, the wavelet transform of vibration acceleration signals which were acquired from the cylinder head in two different states of valve train were analyzed. The valve works under two different conditions: the normal condition and the gasleakage fault conditions. The gasleakage fault was s[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 157-161
PL W artykule analizowane są metody analizy obrazu detekcji fotoelektrycznej w przypadku poruszającego się szybko obiektu, takiego jak n. pocisk. Do analizy wykorzystano transformatę falkową oraz algorytm filtrowania LMS.
EN To improve measurement precision and solve the question on projectile information extraction when projectile go through detection screen of photoelectric detection target, the wavelet analysis method was applied to process its information and look for its starting time in screen. The detection princ[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 306-309
PL W artykule przedstawiono wyniki prac, jakie prowadzone są przez autora od kilku lat, nad rozwojem metod wykrywania początku sygnału sejsmicznego w oparciu o analizę falkową oraz rozwoju cyfrowego systemu rejestracji zjawisk sejsmicznych.
EN In the paper, the results of investigation of identification methods of the seismic signal first time arrival, based on wavelet analysis as well as development of the digital system for acquisition of the seismic events are presented. The paper summarizes the years of the author activity on this top[...]
13
75%
Diagnostyka
PL W referacie przedstawiono wykorzystanie ciągłej transformaty falkowej w diagnozowaniu lokalnych uszkodzeń kół zębatych przekładni. Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych diagnostyczne eksperymenty czynne polegające na pomiarach drgań poprzecznych wałów przekładni z zamodelowanymi lokalnymi uszko[...]
EN This paper presents carried out laboratory tests, which were aimed at detecting early stages of chipping of the pinion tooth tip and tooth crack by measurement and analysis of transverse vibration speed of the transmission gear shafts. During co-operation of defected gear wheels the local unsteadine[...]
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstwiono wyniki badań wpływu parametrów fizykochemicznych oleju izolacyjnego na wyniki dyskretnej transformaty falkowej, wykorzystywanej do opisu sygnałów emisji akustycznej generowanej przy wyładowaniu niezupełnym.
EN The paper presents results of investigations of influence of physical and chemical parameters of insulating oil on results of discrete wavelet transform used to describe acoustic emission signais generated during partial discharge.
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Magnetyczna metoda efektu Barkhausena umożliwia badania własności warstwy wierzchniej w sposób nieniszczący. Obecne metody analizy sygnału efektu Barkhausena (SEB) nie umożliwiają określenie rozkładu tych własności w funkcji głębokości warstwy wierzchniej, podobnie jak inne metody badań nieniszczący[...]
EN Magnetic method of Barkhausen effect is able to explore properties of surface layer in non-destructive way. Present methods of Barkhausen signal analysis and also others nondestructive testing methods are useless for estimating distribution of surface layer properties as a function of measurement de[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca dotyczy sygnałów wzbudzanych przy nieniszczącym testowaniu za pomocą prądów wirowych. Przy pomocy symulacji numerycznych wyznaczono sygnały odpowiedzi dla niesinusoidalnych sygnałów wzbudzających i defektów o różnej głębokości. Celem symulacji jest wyznaczenie zależności pozwalającej wyznaczyć[...]
EN This paper deals with response signals processing in eddy current non-destructive testing. Non-sinusoidal excitation is utilized to drive eddy currents in a conductive specimen. The response signals due to a notch with variable depth are calculated by numerical means. The signals are processed in or[...]
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Stabilografia statyczna jest nieinwazyjną, powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną, służącą do oceny stabilności posturalnej człowieka. Zazwyczaj stabilność określa się na podstawie trajektorii stabilograficznej, wyznaczając dla niej szereg parametrów, takich jak długość i powierzchnia trajektori[...]
EN Stabilography is a non-invasive diagnostic method used to analyze human postural stability and to quantify it using some parameters, such as length of the trajectory, maximal range of movement along x or y direction, movement area. This paper presents an attempt to characterize human postural stabil[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 289-296
EN In this paper an application of time - frequency analysis technique for damping identification is presented. The continuous wavelet transform employed to decompose of the impulse response of structures into time - scale domain. Presented method is verified on simulation results for two degrees of fr[...]
19
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 113-130
EN An experimentally obtained set of instantaneous velocity realisations in the near--wall region of the turbulent channel flow is analysed using the wavelet transform technique. Selected notions of the wavelet approach are recalled together with an example of signal analysis. Some ideas of mu Hi resol[...]
20
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania różnych rodzajów korozji lin stalowych pod kątem przyczyn jej powstawania. Przedstawiono możliwości wykrywania korozji ciernej (fretting corrosion) w linach z zastosowaniem analizy falkowej. Omówiono możliwości poszerzenia obecnie szeroko stosowanej metody bada[...]
EN A trial to define different types of corrosion of steel ropes as regards its reasons were undertaken in the paper. Possibilities of detection of fretting corrosion in steel ropes using the falk analysis were presented. Possibilities of extension of widely used ropes testing method by computer aided [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last