Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ergonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2012 R. 16, nr 3 185-191
PL Produkcja mleka jest ważną gałęzią gospodarki w Polsce. Rynek ten nieustannie się rozwija, dlatego też istotne jest powiększanie i rozbudowa linii technologicznych w zakładach mleczarskich. Szybki rozwój wiąże się również ze zmianami na stanowiskach pracy w mleczarniach. W artykule przedstawiono wyn[...]
EN Milk production is an important branch of industry in Poland. This market continues to develop it is important to enlarge and expand production lines in dairy plants. Rapid development is also associated with changes at work in dairies. The article presents the results of the assessment of working c[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny warunków pracy na linii rozlewu piwa. Ocena ta jest kontynuacją szerszego zamierzenia obejmującego ergonomiczną analizę warunków pracy w przemyśle rolno-spożywczym. Analizy ergonomicznej dokonano na podstawie oceny obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego [...]
EN The paper presents results of ergonomic assessment of workplace at the beer bottling line. It is a continuation of work conditions analysis in food processing industry. Ergonomic analysis concerned physical effort and psychic load estimation and measurements of work environment factors.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 64 73--82
PL W artykule opisano wymagania dotyczące taboru dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury oraz wymagań prawnych w tym zakresie. Wykonano analizę ergonomiczną pasażerskich wagonów kolejowych z uwzględnieniem wymagań osób starszych[...]
EN The article describes the requirements for rolling stock for people with disabilities and the elderly. This was done primarily on the basis of literature and legal requirements in this regard. An ergonomic analysis was performed of railway passenger carriages including the needs of the elderly and d[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W ostatnich czasach mleczarnie , aby utrzymać się na rynku zmuszone są do doskonalenia metod przerobu mleka oraz inwestowania w nowe linie technologiczne. Nowe linie technologiczne stwarzają inne niż dotychczas warunki pracy. W artykule przedstawiono ergonomiczną ocenę warunków pracy przy produkcji [...]
EN Nowadays, dairies, in order to keep on the market are forced to improve the methods of milk processing to invest in new technological lines. New technological lines create different work conditions than the old ones. In the article, ergonomic assessment of work conditions in milk desserts has been p[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 21-28
PL Ciągły wzrost liczby osób niepełnosprawnych na świecie wymusza konieczność zwrócenia większej uwagi na warunki, w jakich przychodzi im pracować. Niestety, wciąż nie są one zadowalające. W dalszym ciągu pracodawcy zwracają większą uwagę na wydajność pracy, nie łącząc jej z warunkami pracy. Dla osób n[...]
EN The constant increase in the number of the disabled people In the World draws the attention to the conditions in which these people are to work. These conditions still are not, unfortunately, satisfactory. Still the employers pay more attention to the efficiency of their employees' work without asso[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 130--134
PL W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umiesz[...]
EN Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller serv[...]
7
84%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 393--402
PL W artykule omówiono podstawowe rodzaje analiz ergonomicznych stosowanych w praktyce inżynierskiej. Zaproponowano ich podział na trzy grupy: analizy ergonomiczne proste, złożone oraz analizy systemowe. Pozwoli to na łatwiejszy dobór rodzaju analizy do danego zagadnienia projektowego. W opracowaniu za[...]
EN Basic types of ergonomic analyses used in engineering practice are presented in the article. Division types of these ergonomic analyses into three groups, which allows easier selection a type of analysis for a given design issue, was proposed. Examples of carrying out of analysis of ergonomics of ma[...]
8
84%
Logistyka
2014 nr 6 14400--14406, CD 6
PL W artykule opisano nowe rozwiązania dla infrastruktury transportu miejskiego w Poznaniu, jakimi są przystanki wiedeńskie. Zaprezentowano krótką charakterystykę schematu budowy tegoż przystanku. Ponadto szczegółowiej opisano poddany analizie przystanek wiedeński na ulicy Gwarnej. Główny element artyk[...]
EN This article describes a new solution for public transport infrastructure in Poznan, a Viennese stop. A brief description is presented of the construction scheme of this type of tram stop. Moreover, described in more detail is the analyzed Viennese stop on Gwarna Street. The main part of the article[...]
9
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 3 347--361
EN The low back pain risks in a beef skinning operation at a high stand kill floor workstation was evaluated. The increases in compressive forces at lower back (L5/S1) between normal slump (back angle 25°, measured in the sagittal plane) and severe (45°) and between normal slump and very severe (70°) b[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2018 No. 2 (9) 43--70
EN A basic need of every responsible man is to provide for own housing with the continual increase of world population energy consumption is growing continually as well and in parallel there is an increase in CO2 emissions. Buildings during their lifetime use approximately 40% of energy, while its oper[...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 155--161
PL W artykule przedstawiono ergonomiczną analizę warunków pracy na wybranych stanowiskach w linii technologicznej wyrobów czekoladowych, na których praca trwa cały rok w systemie trzyzmianowym i na których było zatrudnionych 70% kobiet. Wykorzystując metody szacunkowe dokonano ergonomicznej oceny, obej[...]
EN Paper described the ergonomic analysis of working conditions on selected work-stands in technological line of manufacturing chocolate products. The labour on these stands is continued over the whole year in three-shift system; about 70% of employed there are the women. Using estimation methods the e[...]
12
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 15-23
PL Ergonomiczna analiza środowiska pracy była i jest nadal powszechnie stosowana jako narzędzie służące do oceny warunków pracy na stanowisku roboczym. Początkowo wykorzystywano ją w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy występowały czynności robocze, w których przeważał wysiłek fizyczny. Jednakże w ciągu osta[...]
EN The ergonomics analysis of working enviromnent was and still used as tool which is designed for assessment of working conditions on working (labour) position. Initially, it was madę use in principle and only when working activities occurred in which physical effort prevailed (predominated) But in th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last