Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 218
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W pierwszej części referatu przedstawiono zasoby energii wiatru w Polsce, obecne ich wykorzystanie oraz prognozy na przyszłość. Zauważono, że na 1/3 powierzchni naszego kraju występują odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Łącznie posadowionych jest 227 koncesjonowanych elektrowni o ś[...]
EN The first part of the paper informs about resource of wind energy in Poland, actual use and future expectations. Concluding there is a good wind energy potential on one third of surface area in Poland. 227 wind power plants have concession, each of them has in average 2MW, that gives us the 451 MW i[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W niniejszej artykule zaprezentowano analizę ekonomiczności stosowania wymiennych nadwozi w transporcie samochodowy, porównując dochody uzyskiwane z eksploatacji samochodu skrzyniowego oraz samochodu specjalizowanego do przewozu kontenerów.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 212-214
PL Przedstawiono analizę ekonomiczną w odniesieniu do centralnego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonano ją na podstawie danych technicznych istniejących typów piecyków łazienkowych stosowanych w dwóch budynkach wielorodzinnych w Krakowie.
EN The economic analysis is presented concerning a central usable hot water preparation system. The analysis has been made on the basis of the technical data of the existing types of stoves used in the bathrooms of two apartment buildings in Krakow.
4
100%
Drogownictwo
2000 nr 9 260-260
PL Komputerowy system HDM służy do analizy ekonomicznej strategii utrzymania i podwyższania standardu odcinka drogi lub sieci drogowej.
5
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Celem artykułu jest analiza sytuacji finansowej w wybranym komunalnym przedsiębiorstwie. Po wejściu Polski do UE analiza ekonomiczna jest bardzo ważną kategorią w zarządzaniu biznesem. Analiza mechanizmów ekonomiczno-finansowych przeprowadzona została na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego. Na [...]
EN The aim of article is analysis of financial situation in select municipal company. After entrance Poland to EU economic analysis is a very important category in business management. The author presents practical usefulness a lot of economic index. The attention was turned on advantage of rentabilit[...]
6
100%
Spektrum
2009 nr 3-4 XXVI-XXXI
PL Analizy ekonomiczne wykonywane w krajach OECD, a także dogłębne analizy, na podstawie których podejmowano decyzje o rozwoju energetyki jądrowej w Finlandii czy W. Brytanii wykazują, że energetyka jądrowa mimo wysokich nakładów inwestycyjnych jest konkurencyjna ekonomicznie. Dzięki niskiej cenie pali[...]
EN Economic analyses performed in OECD countries and in-depth analyses which are the bases for decisions on nuclear power development in Finland and the UK show that the nuclear power is economically competitive in spite of high investment costs. Thanks to low price of nuclear fuel it ensures stability[...]
7
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 6 59-63
8
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 97-102
9
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 1 71-81
10
100%
Drogownictwo
2001 nr 1 29-30
PL Celem analizy ekonomicznej i uzasadnienia celowości projektu jest porównanie konsekwencji realizacji inwestycji z sytuacja "nic nie robić".
11
100%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 2 12-20
PL Intencją autorów było zaprezentowanie koncepcji modułowej stacji gazowej oraz aktualnego stanu zaawansowania prac nad tym projektem.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 38 213-222
EN Scientists and practitioners become convicted that positive results can be achieved on the basis of a sector analysis. It is very valuable, especially for companies in the same branch. The sector analysis is also an important component of contol process.
13
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Project driven manufacturing provides a way for rising of enterprise competitiveness. Because of risk associated a project profitability evaluation plays a pivotal role. Due to standard economic approach many different methods such as Rol, IRR, NPV, PPz, can be used in the course of decision making,[...]
14
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 4 2-4
PL Przedstawiono wyniki badania ekonometrycznego zmian efektywności energetycznej w latach 90 dla gospodarek krajów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) przechodzących okres transformacji gospodarczej.Wyniki wskazują, że istotnymi determinantami procesów poprawy efektywności są zarówno endogenic[...]
EN In this note, econometricresults are presented to explain the process of energy effcieincy change in transition in the 1990s.The results obtained suggest that both (endogenous) cyclic economic factors and (exogenous) policy driven measures are significant determinants of this process.The policy infe[...]
15
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 2 1-6
PL Artykuł powstał na podstawie referatu, wygłoszonego przez Autora w języku angielskim, na Konferencji Naukowej w Seattle (USA) w marcu roku 2001. W artykule przeanalizowano argumenty potwierdzające korzyści, jakie przyniesie oddanie do użytku odcinka IV.C metra w Pradze, odcinka który połączy jedną z[...]
EN The article is based on the paper presented by the Author in English at the Scientific Conference at Seattle (USA) in March 2001. The article analyses the arguments confirming benefits that will be brought about by starting of the underground route section IV. C in Prague, the section that connects [...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 17-28
PL W artykule przedstawiono podstawowe ilościowe metody analizy otoczenia konkurencyjnego, które pozwalają przedsiębiorstwom na badanie ich pozycji konkurencyjnej
EN The article presents the basic quantity methods of analyses of competitive environment. They help the enterprices to test their competitive stando
17
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 124(10) 125-132
PL Przemiany dokonujące się w Polsce na przełomie ostatnich lat uświadomiły, że znajomość końcowego efektu finansowego każdej inwestycji jest głównym czynnikiem decydującym o realizacji przedsięwzięcia. Koniecznym elementem każdej nowej koncepcji lub modernizowanego projektu jest analiza ekonomiczna, k[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono strukturę hybrydowego systemu wspomagania decyzji wykorzystywanego w analizie ekonomicznej. Przedstawiono graficzny interfejs sterowania wielowymiarowym eksperymentem symulacyjnym. Zdefiniowano etapy procesu przetwarzania informacji w dziedzinowym systemie ekspertowym o architekturz[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono algorytm oceny efektywności przedsięwzięcia automatyzacji procesów technologicznych, w którym wykorzystano statyczne i dynamiczne metody rachunku ekonomicznego. Do uproszczonych statystycznych metod opłacalności projektów rozwojowo-modernizacyjnych, dla których dokonano prezentacji zal[...]
EN Efficiency estimation algorithm of undertaking technological process automatization, using static and dynamic methods of economic calculation is further presented. Methods of comparison: costs, profit and payback period are numbered in simplified static profitability methods of development and moder[...]
20
100%
Ekotechnika
2004 nr 3 14-16
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last