Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza deformacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Autorzy artykułu przeprowadzili badania empiryczne mające na celu ocenę możliwości wykorzystania wyników pomiaru skanerem laserowym ScanStation firmy Leica w badaniu przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Analiza oparta była na eksperymencie badawczym polegającym na wyznaczeniu najmniejsz[...]
EN The authors of this article did empirical researches, which have been showing the possibilities of using results of measurement from laser scanner ScanStation from Leica Geosystems to research deformations of building structures. The analysis was based on a scientific experiment depends on determina[...]
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 3 29-32
PL W artykule przedstawiono nietypowy przypadek identyfikacji parametrów teorii W.Budryka-S.Knothego dla stanów asymptotycznych. Parametry wyznaczono na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych z rejonu, gdzie prowadzono eksploatację na niewielkiej głębokości, co obecnie jest rzadkością. W wyniku identy[...]
EN The article presents an untypical case of parameters identification 3 of W. Budryk - S. Knothe theory for asymptotic states. The parameters were determined on the basis of underground surveying from the area where mining operations were conducted at a small depth what is a rare case nowadays. In the[...]
3
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 381-390
EN Concrete face rockfiil dams (CFRDs) are gaining a worldwide recognition as the most economical type of dams to be constructed in extreme northern and sub-Antarctic regions. Safety of CFRDs depends on the proper design, construction, and monitoring of tual behaviour during the construction and during[...]
4
75%
Geodesy and Cartography
2013 Vol. 62, no. 2 139--156
PL W pracy zaproponowano modyfikację klasycznego procesu oceny statystycznej istotności przemieszczeń w przypadku niejednorodnych sieci kontrolnych (np. kątowo - liniowych) zakładanych do pomiarów i analizy deformacji. Podstawą proponowanego rozwiązania jest idea lokalnych współczynników wariancji. Roz[...]
EN This paper proposes a modification of the classical process for evaluating the statistical significance of displacements in the case of heterogeneous (e.g. linear-angular) control networks established to deformation measurements and analysis. The basis for the proposed solution is the idea of local [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 145 101--102
EN In this paper, two phase shifting techniques are introduced for objects surface analysis with projected fringes. First, scanning phase shift (SPS) is introduced for contouring and deformation analysis, while max-minscanning is used for vibration analysis. Then, a smoothing algorithm called phase shi[...]
6
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The hot ductility investigations under strain rate 0.01/s were shown in this work. The investigations were carried out on the low carbon-manganese steel 1008 with addition of boron. Design/methodology/approach: The ductility of the steel was measured by reduction of area of fraction after [...]
7
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2006 nr 9 173-200
PL Niniejsze opracowanie zawiera - po przedstawieniu przeglądu problemów i literatury z zakresu analizy deformacji - podsumowanie osiągnięć autorki wraz z omówieniem zastosowań przemysłowych zintegrowanej analizy deformacji obiektów inżynieryjnych, górniczych i geofizycznych.
EN This presentation, after a general review of problems and literature related to the analysis of deformations, summarizes the author's achievements and applications of the integrated deformation analysis in engineering, mining and geosciences projects.
8
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2006 nr 9 147-172
PL Praca jest podsumowaniem osiągnięć naukowych autorki w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zintegrowanej analizy deformacji problemów inżynieryjnych, górniczych i geofizycznych, przez połączenie pomiarów geodezyjnych z analizą deterministyczną (numeryczna analiza metodą elementów skończonych)[...]
EN This presentation summarizes the author's developments and contributions to the interdisciplinary approach to integrated deformation analysis in engineering, mining and geosciences projects by combining monitoring surveys and deterministic analysis (numerical modeling using finite element method). T[...]
9
63%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 127--151
PL W artykule przedstawiono stan rozwoju wybranych aspektów współczesnych badań wytrzymałościowych, które są podstawą efektywnego projektowania elementów konstrukcji, maszyn i procesów obróbki plastycznej. Z faktu tego wynika konieczność prowadzenia badań parametrów mechanicznych materiałów konstrukcyj[...]
EN The paper presents state-of-the-art of the selected aspects of strength investigations development, which can be treated as a basis of effective designing of construction elements, devices and processes of plastic deformation. As a consequence, conducting of investigations for determination of mecha[...]
10
63%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 5 1626--1654
EN In tectonically complex environments, such as the Pannonian Basin surrounded by the Alps–Dinarides and Carpathians orogens, monitoring of recent deformations represents very challenging matter. Efficient quantification of active continental deformations demands the use of a multidisciplinary approac[...]
11
63%
Archives of Mining Sciences
2017 Vol. 62, no. 3 565--577
PL Wydobycie soli kamiennej w Kopalni Soli Kłodawa prowadzone jest obecnie w 7 polach eksploatacyjnych na 12 poziomach kopalniach (głębokość 322 - 625 m p.p.m.). Planowane przedłużenie eksploatacji do roku 2052, wiąże się z udostępnieniem zasobów na kolejnych (niższych) poziomach kopalnianych. Kopalnia[...]
EN Located in central Poland, the Kłodawa salt dome is 26 km long and about 2 km wide. Exploitation of the dome started in 1956, currently rock salt extraction is carried out in 7 mining fields and the 12 mining levels at the depth from 322 to 625 meters below sea level (m.b.s.l.). It is planned to mai[...]
12
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN A molecular dynamics approach to the deformation and stress analysis in structured materials is presented. A new deformation measure for a lumped mass system of points is proposed. In full consistency with the continuum mechanical description, three kinds of stress tensors for the discrete system of[...]
13
63%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 1 171--176
PL Często w praktyce badawczej obserwuje się okresowo zmiany poziome powierzchni lub różnych obiektów aby ocenić ich położenie w lokalnym systemie współrzędnych. Powody, dla których niektóre lokalne systemy współrzędnych są wciąż w użyciu, nawet w obecnym satelitarnym systemie nawigacji (GNSS) są różne[...]
EN There are often occurs a cases in surveying practice, when periodical observations of horizontal landslide areas displacements or different objects is necessary to evaluate in the local coordinate system. The reasons, for which some local coordinate systems are still using, even in the present time [...]
14
63%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2019 Vol. 108 1--8
EN We present a method of approximation of a deformation eld based on the local ane transformations constructed based on n nearest neighbors with respect to points of adopted grid. The local ane transformations are weighted by means of inverse distance squared between each grid point and observed point[...]
15
63%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2019 Vol. 108 23--26
EN The article discusses a method applied for combining the results of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and 75-year old triangulation measurements to estimate the crustal movements in central western Bulgaria region. It was examined for joint analysis based on the results of GNSS with angular[...]
16
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Z nową innowacyjną konfiguracją stanowiska badawczego możliwe jest zbadanie wieloosiowego zachowania całych systemów elewacyjnych wykonanych z B(U)WW w rzeczywistych warunkach. Dane uzyskane z trójwymiarowych analiz deformacji można porównać z modelami ES, aby sprawdzić ich wiarygodność. Przetestowa[...]
EN With a new innovative experiment set-up it is possible to examine the multiaxial load bearing behaviour of whole facade systems made of (U)HPC under realistic conditions. The 3D-deformation-analysis delivers deformation data, which can be compared with FE-Models to check the plausibility. Few facade[...]
17
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 97 35--46
EN The paper presents technology and results of measurements of the steel construction of the skylight of the Main Hall of the Warsaw University of Technology. The new version of the automated measuring system has been used for measurements. This system is based on Leica TCRP1201+ total station and the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last